Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat analityki internetowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-206-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie ćwiczeń projektowych z analityki internetowej słuchacze zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi źródeł danych na temat praktyk społecznych i trendów związanych z wykorzystywaniem technologii cyfrowych. Omówione zostaną również wybrane narzędzia do pozyskiwania, analizy i wizualizacji wspomnianych danych. Dostęp do aktualnych danych i informacji o trendach rynkowych, analiza konkurencji i umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji to klucz do tworzenia atrakcyjnych produktów i usług, prowadzenia komunikacji marketingowej i działań z zakresu public relations, jak również tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowania przewag konkurencyjnych. To również niezwykle ważne źródło informacji o procesach kulturowych i społecznych w przestrzeni internetu.
Dzięki warsztatowej formie zajęć, wykorzystującej praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przewidywania trendów i zmian na rynku, tworzenia strategii marketingowej w e-gospodarce, korzystania ze źródeł danych i narzędzi do monitorowania i kontroli bieżącej działalności firmy online.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SOC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne SOC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych SOC2A_U12 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SOC2A_U08 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". Ma świadomość znaczenia uczenia się i stałego dbania o rozwój zawodowy w obszarze analizy społeczeństwa. SOC2A_U14 Projekt,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SOC2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". Ma świadomość znaczenia uczenia się i stałego dbania o rozwój zawodowy w obszarze analizy społeczeństwa. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):

Zakres tematyczny:
1. Internet jako źródło danych o zachowaniach społecznych
2. Badanie trendów na podstawie analizy zapytań w wyszukiwarkach internetowych
3. Analiza ruchu i zachowań użytkowników technologii cyfrowych
4. Budowanie profili użytkowników internetu na podstawie danych z mediów społecznościowych
5. Narzędzia do analizy i wizualizacji danych w internecie

Przedmiot zakończy prezentacja projektów semestralnych (4 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w ćwiczeniach i wykonywanie zadań na zajęciach oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu grupowego integrującego wiedzę z zajęć składających się na blok. Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Część projektu realizowanego w ramach tych zajęć będzie obejmowała umiejętność przygotowania raportu analitycznego oraz panelu informacyjnego z wykorzystaniem omawianych narzędzi i źródeł danych.

Zaliczenie w IIi III terminie ustne zaliczenie z zakresu wykonywania zadań oraz literatury oraz samodzielne przygotowanie projektu integrującego wiedzę z zajęć składających się na blok. Zwłaszcza części obejmującej umiejętność przygotowania raportu analitycznego oraz panelu informacyjnego z wykorzystaniem omawianych narzędzi i źródeł danych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność i aktywność
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena zadań wykonywanych na zajęciach i aktywny udział w ćwiczeniach.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu integrujący wiedzę z zajęć składających się na blok. Ocena projekt w ramach tych zajęć będzie obejmowała umiejętność przygotowania raportu analitycznego oraz panelu informacyjnego z wykorzystaniem omawianych narzędzi i źródeł danych . Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Beasley, Michael. 2014. UX i analiza ruchu w sieci : praktyczny poradnik, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kaushik, Avinash. 2010. Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych, Gliwice: Wydawnictwo
Helion.
Markov, Zdravko i Daniel T. Larose. 2009. Eksploracja zasobów internetowych. Analiza struktury, zawartości
i użytkowania sieci WWW, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny] — [Local cultural centers: action and diagnosis] / Jagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/PMwpsy [2017-01-31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 118–119. — ISBN: 978-83-940660-3-1. — Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury”
Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu — Between alienation and adjustment : Poles aged 50+ and the Internet / Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech KOWALIK, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając, Monika Żychlińska. — Warszawa : UPC Polska Sp. z o. o., 2010. — 126 s.. — (Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” / pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca). — Bibliogr. s. 106–107, Summ.. — ISBN: 978-83-931994-0-2
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny] — New reporting rules in cultural institutions / Wojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2015. — 240 s.. — Tryb dostępu: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/nowa_sprawozdawczosc_BWK_raport_2015_9.pdf [2016-09-20]. — Wymagania systemowe: Adobe Rearder. — Bibliogr. s. 228–234, Summ.
Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition / Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Functioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — ISBN: 978-83-7383-605-1. — S. 80–96. — Bibliogr. s. 94–96
Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym — [Old and young on the Internet – social construction of generations in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki / pod red. Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0413). — ISBN: 978-83-7464-410-5. — S. 227–256. — Bibliogr. s. 254–256
Teenage love at the dawn of the 21st century. How the ICTs affect close relationships among teens / Wojciech KOWALIK // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 240–241. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot stanowi część bloku tematycznego “Analityka przestrzeni wirtualnej”
Zasadniczym celem bloku jest dostarczenie studentom całościowej wiedzy teoretycznej na temat relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz konsekwencjami rozwoju i coraz większego udziału technologii informatyczno-medialnych we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza w przestrzeni gospodarki i komunikacji stanowiącej podstawę działań promocyjnych.
Blok ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania trendów w internecie, monitorowania działań z zakresu marketingu oraz projektowania rozwiązań technologicznych (interfejsów aplikacji i serwisów internetowych) oraz contentu i specyficznych form komunikacji w odpowiednich portalach społecznościowych.
Moduł wyposaża studentów w wiedzę o zachodzących dziś zmianach w społeczeństwie pod wpływem technologii oraz wykształca umiejętność jego analizy i uwrażliwia na rolę refleksji społecznej w badaniu zachodzących zmian. Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5 w module składającym się z 5 przedmiotów:
1) Nowe media i społeczne systemy medialne
2) Warsztat data and web mining
3) Warsztat analityki internetowej
4) Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów
5) Elektroniczne formy komunikacji
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.