Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat badań focusowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-210-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy o przygotowaniu, prowadzaniu wywiadów grupowych (FGI). Dostarczenie praktycznych umiejętności związanych projektowaniem badania, wieloaspektowym wyjaśnianiem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SOC2A_W10 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi SOC2A_W09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SOC2A_U08 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie SOC2A_U06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże SOC2A_U13 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie - - - + - - - - - - -
M_U003 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):

Celem prezentowanych zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z przeprowadzaniem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Badania fokusowe stosowane są w celu rozwiązania problemów biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych. Wiedza generowana w czasie sesji grupowych służy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań społecznych i marketingowych. Wykorzystanie wiedzy na temat procesów grupowych pobudzających kreatywność sprawia, że rozwiązania tworzone w czasie sesji fokusowych cechuje większa innowacyjność niż w przypadku innych technik jakościowych. Warsztaty prowadzone są w profesjonalnym laboratorium fokusowym. Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny przeprowadzonego badania fokusowego przez zespół badawczy studentów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć: uczestnictwo w 4 formach zajęć.
1. Obecność na zajęciach obowiązkowa
2. Uczestnictwo w pracy grupowej z zastosowaniem metody przypadków, symulacji
3. Aktywne uczestnictwo w dyskusji związanej z wykładem
4. Przygotowanie i przeprowadzenie przez studenta zespołowo projektu badania FGI.
Obowiązkowe zaliczenie testu z wiedzy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność i aktywny udział w zespołowym przygotowaniu projektu badania oraz jego realizacji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
test z wiedzy 20%
wykonanie projektu i przeprowadzenie badania fokusowego 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1. Przygotowanie samodzielnego/ indywidualnego opracowania z tematów zajęć, w których student nie uczestniczył.
2. W przypadku nieobecności na zaliczeniu końcowym w trakcie którego realizowany jest projekt badawczy FGI, student samodzielnie przygotowuje scenariusz do badania FGI i omawia sposób realizacji badania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na temat jakościowych i ilościowych metod i technik badawczych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Niezbędnik badacza, Warszawa PWN.
Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silver. Christina, Ann Lewins. 2014. Using Software in Qualitative Research A Step-by-Step Guide, Second
Edition, SAGE.
D. Jemielniak, Badania jakościowe: podejścia i teorie, tom 1, PWN, Warszawa 2012
D. Jemielniak, Badania jakościowe: metody i narzędzia, tom 2, PWN, Warszawa 2012
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003
D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Przedmiot ma charakter podstawowy i dotyczy metody badawczej, która jest jednym z podstawowych narządzi socjologa stąd brak publikacji poświęconych tej metodzie badawczej. Prowadząca natomiast może się wykazać dużą ilością badań przeprowadzonych za pomocą badań fokusowych, które pozwalają jej na uczenie studentów i dzielenie się swoją wiedzą i znajomością prkatyczną tej metody,

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.