Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektroniczne formy komunikacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-213-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Gołąbek Marcin (kontakt@marcingolabek.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem warsztatu jest poznanie przez studentów specyfiki komunikacji w internecie. Pozwoli to dobranie odpowiednio przygotowanego contentu do określonego typu odbiorcy korzystającego z różnorodnych platform wymagających znajomości specyficznych form komunikacji internetowej.
Warsztat stanowi integralną część bloku tematycznego “Analityka w przestrzeni wirtualnej”.
Zasadniczym celem bloku jest dostarczenie studentom całościowej wiedzy teoretycznej na temat relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz konsekwencjami rozwoju i coraz większego udziału technologii informatyczno-medialnych we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza w przestrzeni gospodarki i komunikacji stanowiącej podstawę działań promocyjnych. Moduł ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania trendów w intrenecie, monitorowania działań z zakresu marketingu oraz projektowania rozwiązań technologicznych (interfejsów aplikacji i serwisów internetowych) oraz contentu i specyficznych form komunikacji w odpowiednich portalach społecznościowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SOC2A_W12 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SOC2A_U07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt
M_U003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. SOC2A_U13 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. SOC2A_K07 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". SOC2A_K04, SOC2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
M_U003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Analityka w przestrzeni wirtualnej". - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Spotkanie organizacyjne. Wprowadzenie do tematu oraz przedstawienie zasad zaliczania przedmiotu.
W jaki sposób się komunikujemy? (4 godziny)
Przegląd narzędzi ze względu na medium.
Ankieta dotycząca sposobów komunikacji.
Czy nowe technologie wpłynęły na to, jak się komunikujemy?
Nowe technologie a percepcja informacji.
Postprawda i jej wpływ na rzeczywistość.
W jaki sposób dobierać narzędzia do potrzeb komunikacyjnych?
Jak komunikować się użytecznie?
Czy teksty mogą być użyteczne?
W jaki sposób pisać, by być zrozumianym?
Dlaczego niektóre komunikaty są bardziej skuteczne od innych?
Prezentacje projektów semestralnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunkiem zaliczenia jest

1. Aktywność podczas zajęć praktycznych oraz odpowiednie przygotowanie się do warsztatów oraz wykonywanie ćwiczeń.
II, III termin zaliczenia ustna odpowiedź i wykonywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego.

2. Projekt semestralny: wykonanie w grupie i zaprezentowanie projektu integrującego wiedzę z zajęć składających się na blok. Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi aktywność podczas zajęć praktycznych oraz odpowiednie przygotowanie się do warsztatów.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu integrujący wiedzę z zajęć składających się na blok. Ocena projektu w ramach tego przedmiotu będzie uwzględniała właściwie przygotowaną zawartość i formy komunikacji internetowej pod kątem komunikacyjnym adresowaną do określonego typu odbiorcy korzystającego z różnorodnych platform.
Prezentacja projektów będzie miała charakter swoistej „obrony projektu”. Komisję tworzyli będą wszyscy prowadzący zajęcia w bloku. Projekt jest realizowany w ramach 5 przedmiotów w ramach POWER 3.5.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Kristen Bell DeTienne, Komunikacja elektroniczna (tytuł oryginału: Guide to Electronic Communication. Using Technology For Effective Business Writing And Speaking), Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska – ABC , Warszawa 2009
• Carl Shapiro, Hal R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (tytuł oryginału: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy), Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2007
• Jeffrey Gitomer, Społecznościowy BOOM. Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku, Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2012
• Magdalena Miotk-Mrozowska, Komunikacja interpersonalna w Internecie, Wydawnictwo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Warszawa 2009
• Piotr Majewski, Czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
• Maciej Dutko, E-biznes. Poradnik praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

  • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marcin Gołąbek konsultant ds. marketingu internetowego. Szkoli, doradza, przygotowuje strategie i pomaga w ich wdrożeniu. Specjalizuje się głównie w tematyce mediów społecznościowych.

Współpracował z firmami z sektora b2b, startupami, uczelniami i instytucjami publicznymi. Miał też okazję współtworzyć kilka organizacji pozarządowych, dzięki czemu dobrze zna realia działania trzeciego sektora. Przez kilka lat koordynował działanie krakowskiego TechKlubu. Te doświadczenia pozwalają mu skutecznie pracować z organizacjami non-profit i zaangażowanym społecznie biznesem.

Razem z zespołem ekspertów ds. marketingu, fundraisingu, PR, zarządzania, produktywności i społecznej odpowiedzialności biznesu współtworzy Stowarzyszenie Wzmacniacz. Podpowiada, inspiruje i pomaga organizacjom i przedsiębiorstwom lepiej i sprawniej komunikować się z najważniejszymi interesariuszami oraz promować swoje działania.Wierzy, że zgrany zespół, jest najważniejszym zasobem jaki może mieć organizacja, a współpraca i wymiana wiedzy niosą ze sobą jakość.

Prywatnie uwielbia testować różnego rodzaju narzędzia i aplikacje, uczyć się, słuchać podcastów i czytać.

Informacje dodatkowe:

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5 w module składającym się z 5 przedmiotów:
1) Nowe media i społeczne systemy medialne
2) Warsztat data and web mining
3) Warsztat analityki internetowej
4) Użyteczność i dostępność w sieci. Wstęp do projektowania interfejsów
5) Elektroniczne formy komunikacji
Zasadniczym celem tych ćwiczeń jest poznanie przez studentów specyfiki komunikacji internetowej. Pozwoli to dobranie odpowiednio przygotowanego contentu do określonego typu odbiorcy.
Przedmiot stanowi integralną część bloku “Analityka w przestrzeni wirtualnej”. Zasadniczym celem bloku jest dostarczenie studentom całościowej wiedzy teoretycznej na temat relacji pomiędzy społeczeństwem a technologią oraz konsekwencjami rozwoju i coraz większego udziału technologii informatyczno-medialnych we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza w przestrzeni gospodarki i komunikacji stanowiącej podstawę działań promocyjnych. Moduł ma za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania trendów w internecie, monitorowania działań z zakresu marketingu oraz projektowania rozwiązań technologicznych (interfejsów aplikacji i serwisów internetowych) oraz contentu i specyficznych form komunikacji w odpowiednich portalach społecznościowych.
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.