Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne zarządzanie marketingowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-218-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem tego modułu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem marketingowych we współczesnej gospodarce. Poruszane zagadnienia przedstawiane są w kontekście tradycyjnych oraz internetowych przedsięwzięć.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami zmieniajacych się pod wpływem nowych technolgii. SOC2A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić na poziomie zaawansowanymprzemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. SOC2A_W14 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Planuje i podejmuje działania polegajace na stałym dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym obszarze. SOC2A_U14 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz interpretacji zjawisk charakterystycznych dla współczesnego świata i umie prowadzić debatę na temat zachodzących zmian. SOC2A_U06, SOC2A_U05 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy oraz rozwija dorobek zawodu i dba o podtrzymywanie jego etosu i przestrzega zasad. SOC2A_K08 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami zmieniajacych się pod wpływem nowych technolgii. + - - - + - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić na poziomie zaawansowanymprzemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Planuje i podejmuje działania polegajace na stałym dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym obszarze. + - - - + - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz interpretacji zjawisk charakterystycznych dla współczesnego świata i umie prowadzić debatę na temat zachodzących zmian. + - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy oraz rozwija dorobek zawodu i dba o podtrzymywanie jego etosu i przestrzega zasad. + - - - + - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 36 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działań marketingowych w Internecie
Podejścia do relacji firmy z klientem w Internecie
Wpływ Internetu na kompozycję wartości dla klienta i definiowanie wartości dla klienta (wybór grupy docelowej, wybór kompozycji wartości dla klienta)
Kształtowanie wartości dla klienta (zasoby i kompetencje związane z działaniami w Internecie)
Komunikowanie wartości klientom (przyciągnięcie klientów, budowa zaufania)
Dostarczenie wartości klientom (segmentacja, zwiększanie zaangażowania, budowa lojalności)
Generowanie wartości dla firmy

Konwersatorium (30h):

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmują następujące zagadnienia:
1. istota, przyczyny i przejawy procesów globalizacji działalności gospodarczej
2. wpływ globalizacji na zachowania konsumentów i strategie biznesowe firm
3. nowe trendy konsumenckie – identyfikacja i charakterystyka
4. „generacja sieci” – główne wyróżniki zachowań
5. implikacje nowych trendów konsumenckich dla strategii marketingowych firm działających w Internecie
Zajęcia będą opierały się na analizie przypadków wybranych firm w kontekście problematyki zajęć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność zarówno na wykładach jak i konwersatoriach jest obowiązkowa, a warunkiem dopuszenia do zaliczenia jest aktywność i obecnośc na zajeciach.
Wykład: kolokwium
Ćwiczenia: analiza przypadków w ramach ćwiczeń i udział w dyskusji oraz wykonanie przentacji na temat uzgodniony z osoba prowadzącą zajęcia.

II, III termin wykład : kolokwium
II, III termin konwersatoria: zaliczenie ustne tematyki omawianej na konwersatoriach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowe i 50% zaliczenie z ćwiczeń obejmujące ocenę prezentacji (50%) oraz aktywność i wykonywanie ćwiczeń na zajeciach (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajeciach powyżej (jednej na wykłądzie i dwóch na konwersatoriach) muszą zostać zaliczone w czasie i zakresie uzgodnionym z osoba prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pomykalski A. Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013.
Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing. Rebis. Warszawa. 2019.
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan.Marketing 4.0. Era cyfrowa. MT Biznes. Warszawa. 2017.
Przypadki do analizy zostaną dostarczone studentom na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anticipating the future of companies : new abilities of leadership within technical modernization — Antycypowanie przyszłości przedsiębiorstw : nowe umiejętności przywódcze w warunkach modernizacji technicznej / Lesław H. HABER, Marzena MAMAK-ZDANECKA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2006 vol. 10 no. 1, s. 33–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.
Firma dynamiczna – przedsiębiorca czy zespół przywódczy? — [The dynamic firm – interpreuner ot the team of leaders?] / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 160). — ISBN: 978-83-7193-435-3. — S. 278–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz.
Kompetencje cyfrowe w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej — Digital competences under the fourth industrial eevolution / Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 253–270. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Kewb4U [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 269–270, Streszcz., Abstr.
Konsumpcja wyrzeczeń – problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym — [Consumption of renouncement – the problem of unemployment in postmodern society] / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Wanda M. TAKUSKA-MRÓZ // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421

Informacje dodatkowe:

brak