Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Social media w e-gopodarce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-221-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Filipiak Krzysztofa (krzysztofafi@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozwój społeczności sieciowych w ostatnich latach spowodował, że możemy mówić o pewnego rodzaju nowym paradygmacie badań nad społeczeństwem, zarówno na poziomie interaktywnym, wirtualnym, internetowym jak również na płaszczyźnie łączącej życie człowieka w sieci i w rzeczywistości. Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu marketingu internetowego i e-PR, w szczególności dotyczącej mediów społecznościowych. Nauczą się, w jaki sposób budować strategię obecności marki/firmy/organizacji w social mediach oraz w jaki sposób skutecznie kształtować wizerunek marki w Internecie. W ramach zajęć poznają również zasady komunikacji z użytkownikami Internetu, dowiedzą się również, jak zapobiegać i postępować w razie kryzysu wizerunku w Internecie. Ponadto w ramach zajęć analizie zostaną podane najpopularniejsze oraz najbardziej efektowne i efektywne kampanie w mediach społecznościowych, jak również zbadany wpływ social mediów na kształtowanie się relacji i stosunków międzyludzkich w teorii i praktyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W11 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SOC2A_W12 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. SOC2A_W13 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SOC2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Ma umiejętność samodzielnego projektowania i przeprowadzania projektów badawczych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie technik badawczych. SOC2A_U08 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. SOC2A_U13 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. SOC2A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - + - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Ma umiejętność samodzielnego projektowania i przeprowadzania projektów badawczych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie technik badawczych. - - - - - - - - + - -
M_U003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

I. Wstęp do social media. Omówienie programu zajęć – 1h;
II. Podstawy strategii w mediach społecznościowych – 1h;
III. Analiza możliwości najpopularniejszych mediów społecznościowych – 3h;
IV. Case studies – przykłady polskie i zagraniczne – 2h;
V. Kryzys w mediach społecznościowych – 1h;
VI. Planowanie obecności marki/firmy/instytucji w mediach społecznościowych – warsztaty – 2h.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: metoda projektów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem będzie praca w zespołach polegająca na opracowaniu strategii wykorzystania mediów społecznościowych dla wybranej marki/firmy/instytucji (projekt).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% opracowany w zepołach projekt strategii wykorzystania mediów społecznościowych dla wybranej marki/firmy/instytucji.
Oceniane będzie kompleksowe podejście do tematu, kreatywność oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu kursu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie (literatura) uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zajęcia mają charakter praktyczny, zalecana literatura i materiały zostaną studentom dostraczone na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Krzysztofa Filipiak ma bogate doświadczenie praktyczne zobyte podczas pracy w agencjach Social Frame,
Social Media London Style, ITPCN, OX Media na stanowiskach Social Media Content Manager, Social Media Account Manager, Social Media Manager, Content Manager. Gdzie zajmowała się przygotowywaniem i realizacją strategii komunikacji w internecie ze szczególnym uwzględnieniem content marketingu i mediów społecznościowych oraz zarządzaniem projektami klientów w zakresie komunikacji i promocji w internecie, a także animowaniem, angażowaniem społeczności, tworzeniem konkursów, akcji specjalnych opartych o nowe media oraz monitoringiem mediów społecznościowych.

Informacje dodatkowe:

brak