Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Digital economy. Technologie webowe i mobilne w e-gospodarce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-223-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Łopalewski Oskar (oskar.lopalewski@icloud.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Globalna konkurencja zmusza firmy działające na wolnym rynku do stałego obniżania kosztów i zwiększania produktywności. Aby dostosować się do tej nowej rzeczywistości, firmy coraz częściej wykorzystują technologie informatyczne (IT) w celu przekształcenia ich przedsiębiorstw w bardziej konkurencyjne. Jest to nowa gospodarka cyfrowa, zasilana przez mikroprocesory, systemy operacyjne, urządzenia mobilne i coraz szybsze sieci łączące cały ekosystem platform elektronicznych.
W trakcie zajęć przedstawioene zostaną możliwości jakie dają najszybciej rozwijające się obecnie platformy IT: web i mobile oraz ich wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki. W ramach zajęć studenci zapoznają się w ogólnym zarysie z technologicznym aspektem wytwarzania oprogramowania na te platformy – ich możliwościami, ograniczeniami, a także niebezpieczeństwami jakie ze sobą niosą. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną typowe problemy związane z procesem powstawania produktu internetowego/mobilnego. Zdobyte informacje ukształtują i usystematyzują wiedzę z dziedziny nowoczesnych technologii webowych i mobilnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnicę między systemem CRM a ERP, rozumie, czym jest aplikacja natywna a czym hybrydowa w odniesieniu do technologii mobilnych oraz gdzie stosowane są rozwiązania business intelligence i dla kogo są odpowiednie. SOC2A_W12 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe pojęcia definiujące nowoczesne aplikacje webowe i mobilne które stanowią filary cyfrowej gospodarki. SOC2A_W11 Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zdefiniować potrzeby technologiczne projektu i złożyć zamówienie na dostarczenie niezbędnej technologii do obsługi procesów biznesowych. SOC2A_U09 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest w stanie umiejętnie przedstawić swoje potrzeby specjalistom i ekspertom IT, dbać o jakość komunikacji w obrębie projektów informatycznych i internetowych. SOC2A_K03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnicę między systemem CRM a ERP, rozumie, czym jest aplikacja natywna a czym hybrydowa w odniesieniu do technologii mobilnych oraz gdzie stosowane są rozwiązania business intelligence i dla kogo są odpowiednie. - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia definiujące nowoczesne aplikacje webowe i mobilne które stanowią filary cyfrowej gospodarki. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować potrzeby technologiczne projektu i złożyć zamówienie na dostarczenie niezbędnej technologii do obsługi procesów biznesowych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest w stanie umiejętnie przedstawić swoje potrzeby specjalistom i ekspertom IT, dbać o jakość komunikacji w obrębie projektów informatycznych i internetowych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

I. Czym są nowoczesne aplikacje internetowe i z jakimi technologiami webowymi i mobilnymi są kojarzone – 1h;
II. Aplikacje dedykowane, platformy B2B i B2C, e-commerce, systemy CRM, systemy zarządzania treścią CMS, intranet, ekstranet, business intelligence – charakterystyka oprogramowania stosowanego w biznesie opartego o technologie mobilne i webowe – 2h;
III. SAAS & Cloud Computing czyli dlaczego nasz poczciwy system operacyjny odejdzie do lamusa – 1h;
IV. Fenoment HTML5 – technologia łącząca dwa światy mobile i klasycznego webu – 2h;
V. Rzut okiem na sposób tworzenia aplikacji natywnych i mobilnych aplikacji webowych. (java/objective a javascript/html5) – 2h;
VI. Trendy w rozwoju technologii webowych i mobilnych. Jak będą działać aplikacje przyszłości i gdzie będą wykorzystywane.- 2h.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Ponadto studenci zostaną zobowiązani do opracowania projektu , który będzie stanowił sumę ich doświadczeń i wiedzy zdobytej na zajęciach. Kursant będzie zobowiązany do opracowania briefu technologicznego wraz z analizą funkcjonalną.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% projekt – opracowanie briefu technologicznego wraz z analizą funkcjonalną

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Erik Brynjolfsson, Brian Kahin, Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research (2002)
 2. Grzegorz Krzemień, Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera (2009/09)
 3. Paweł Frankowski, Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (2010/02)
 4. Jothy Rosenberg, Arthur Mateos, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu (2011/11)
 5. Head First Mobile Web (Brain-Friendly Guides) by Lyza Danger Gardner and Jason Grigsby (Dec 29, 2011)
 6. Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design (Voices That Matter) by Giles Colborne (Sep 26, 2010)
 7. Portable Communities: The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness by Mary Chayko (Oct 23, 2008)
 8. M Commerce: Technologies, Services, and Business Models by Norman Sadeh (Apr 19, 2002)
 9. Architecting Mobile Solutions for the Enterprise by Dino Esposito (Jun 6, 2012)
 10. Web Wisdom: How To Evaluate and Create Information Quality on the Web, Second Edition by Marsha Ann Tate (Nov 17, 2009)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

OSKAR ŁOPALEWSKI (hub:raum). Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek socjologia, specjalność e-gospodarka, Junior Invest Manager w w należącym do Deutsche Telekom inkubatorze innowacji oferującym wsparcie start-up’om z Europy Środkowo-Wschodniej hub:raum.

Informacje dodatkowe:

Brak