Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-301-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Blok zajęć seminaryjnych, których celem jest przygotowanie studenta do przygotowania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SOC2A_W09 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Referat,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_K01 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Seminarium poświęcone będzie analizie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczeństwa polskiego. Problemy poruszane w trakcie proseminarium i w przyszłych pracach magisterskich będą koncentrowały się wokół:
- roli, funkcji i dysfunkcji (a także procesów tworzenia i przekształcania) różnego typu instytucji (w tym mediów) w przemianach społecznych oraz próby odpowiedzi na pytanie: jak wzorce kulturowe i organizacja społeczeństwa wpływają na rozwój ( w tym lokalny i regionalny),
- roli kapitału społecznego jako czynnika rozwoju i źródła historycznych sukcesów i porażek społeczeństw oraz przemian we współczesnym świecie powodujących wielość modeli demokracji i gospodarki,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji obywatelskiej, samorządności terytorialnej, praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce,
- funkcjonowania nowoczesnych rynków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przemian w sferze zbiorowych stosunków pracy i elastycznych form zatrudnienia,
współczesnych problemów społecznych: ubóstwa, starzenia się społeczeństw, marginalizacji i wykluczenia społecznego, rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
- europejskiego modelu społecznego i polityki równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
- praktycznego znaczenia takich zjawisk jak: kryzysy gospodarcze, wpływ nowoczesnych technologii na gospodarkę (e-gospodarka), problemy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- roli mediów i informacji we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, aktywność, oddawanie zadań

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:
ocena z pracy 100%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

jak w proseminarium

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

jak w proseminarium

Informacje dodatkowe:

Zalecane przestrzeganie terminów harmonogramu prac.