Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza sieci społecznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-304-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Sieci społeczne stanowią bardzo ważny składnik rzeczywistości społecznej. Odrywają one centralną rolę w transmisji informacji (na przykład tych o ofertach pracy), w procesach grupotwórczych oraz stanowią ważny element funkcjonowania organizacji i instytucji. To od struktur sieci społecznych zależy na przykład to, jakie produkty kupujemy, na kogo głosujemy, kogo darzymy sympatią, a kogo nie. To od sieci społecznych zależy również szybkość, z jaką rozprzestrzeniają się plotki, ale i choroby zakaźne. Sieci społeczne i ich struktury wpływają zatem na jakość naszego życia – zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy zjawiskami społecznym a strukturą sieci społecznych. SOC2A_W04, SOC2A_W10 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych z wykorzystaniem analizy sieci społecznych SOC2A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia zaawansowanych projektów badawczych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do zbierania danych relacyjnych i analizowania sieci społecznych SOC2A_U08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem koncepcji i terminów stosowanych w analizie sieci społecznych. SOC2A_U08, SOC2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną i metodologiczną na wyjaśnienie złożonych zjawisk społecznych będąc tym samym aktywnym podmiotem zmian społecznych. SOC2A_K04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy zjawiskami społecznym a strukturą sieci społecznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna sposoby wyjaśniania zjawisk społecznych z wykorzystaniem analizy sieci społecznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność prowadzenia zaawansowanych projektów badawczych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do zbierania danych relacyjnych i analizowania sieci społecznych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań empirycznych z wykorzystaniem koncepcji i terminów stosowanych w analizie sieci społecznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną i metodologiczną na wyjaśnienie złożonych zjawisk społecznych będąc tym samym aktywnym podmiotem zmian społecznych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Plan wykładu:
1. Wprowadzenie. SNA jako nowy paradygmat?
2. Właściwości sieci
3. Siła słabych sieci
3. Dyfuzja w sieci
4. Przyjaźń i plotka. Homofilia
5. Sieci wirtualne. Facebook
6. Zachowania masowe.
7. Podsumowanie kursu oraz przeprowadzenie testu zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Plan ćwiczeń:
1. Zajęcie organizacyjnej. Podział na zespoły badawcze. Jak badać sieci społeczne?
2. Ilościowe metody badania sieci społecznych
3. Jakościowe metody badania sieci społecznych
4. Analiza sieci społecznych. Proces badawczy
5. Realizacja projektów grupowych
6-7. Przentacje projektów grupowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład służy przybliżeniu teorii sieci społecznych (social network analysis) oraz przedstawieniu jej aplikacyjnych możliwości. Zostaną również omówione podstawowe dylematy metodologiczne związane z social network analysis.
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie testu (w I, II i III terminie).
Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i zaprezentowanie projektu grupowego w zakresie analizy sieci społecznych.
Zaliczenie ćwiczeń w II i III terminie przygotowanie indywidualnego projektu z zakresu analizy sieci społecznych.
Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie zaliczenia zarówno z częsci wykładowej jak i ćwiczeniowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowić będzie 50% oceny z wykładu (test) oraz 50% oceny z ćwiczeń (projekt badawczy z analizy sieci).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nieobecny na powyżej jednych zajeciach ustala sposób oraz zakres wyrównania zaległości indywidualnie z osobą prowadzacą zajecia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot
Turner, J., Maryanski, A. Analiza sieciowa. W: J. Turner. Struktura teorii
socjologicznej. PWN: Warszawa

Literatura dodatkowa (pomocna przy tworzeniu własnych projektów badawczych):

Wellman, B. (1988). “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance” Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
O metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
R.A. Hanneman, M. Riddle, Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2008
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008.
M. Castells. Sieci oburzenia, sieci nadziei. Warszawa: PWN 2012
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo PWN.2010
Kinga Wysieńska, O użyteczności analiz sieciowych. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/sieci.pdf
Stępka P., Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego – analiza sieci społecznych, Global Media Journal, Nr 1 (3), 2007
Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s. 106-118.
Stępka P, Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, w E-Mentor, Numer: 1 (28)/2009
Stępka P., Subda K., Struktury sieciowe – możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 199-210.
P.Stępka, K. Subda, Analiza Sieci Społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, w: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) , 2009, s. 123-138.
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.
Wysieńska K. 2012. Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i
Wietnamczyków w Polsce. ISP: Warszawa.
John Scott (2000). Social Network Analysis. Sage.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance / Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar, Przemysław GAWROŃSKI, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2017 vol. 468, s. 334–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar – pierwsza afiliacja: Shahid Beheshti University, Iran. W trakcie powstawania publikacji stypendium na WFiIS AGH.. — tekst: https://goo.gl/XADbHP
Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27
Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim — The dynamics of social networks of people with disabilities in contemporary Polish society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; ISSN 0208-600X. — 2017 nr 60, s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.
Niepełnosprawność w dobie Web 2.0 : znaczenie portali społecznościowych dla osób z niepełnosprawnościami — Disability in the Web 2.0 era : importance of social networking sites for people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Wybrane problemy społeczne : teraźniejszość – przyszłość / red. nauk. Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. — ISBN: 978-83-66010-09-3. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.aps.edu.pl/media/2129589/wybrane-problemy-spo%C5%82eczne_e-book.pdf

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.