Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia rynku
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-305-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozumienie rynku oraz procesów urynkowiania różnych sfer życia jest niezbędne dla prowadzenia analizy socjologicznej współczesnego społeczeństwa i globalizującej się gospodarki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne odnoszące się do rynków SOC2A_W03, SOC2A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie przeprowadzić instytucjonalna analizę procesów rynkowych SOC2A_U08, SOC2A_U06 Prezentacja
M_U002 Student umie przeprowadzić samodzielna analizę procesów urynkowiania społeczeństwa SOC2A_U02, SOC2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać w zespole dokonując krytycznej analizy prezentowanych treści oraz odpowiednio argumentując swoje zdanie w dyskusji. SOC2A_K05 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne odnoszące się do rynków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przeprowadzić instytucjonalna analizę procesów rynkowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić samodzielna analizę procesów urynkowiania społeczeństwa + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać w zespole dokonując krytycznej analizy prezentowanych treści oraz odpowiednio argumentując swoje zdanie w dyskusji. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rynki są podstawowymi instytucjami gospodarki kapitalistycznej. Dlatego też stały się bardzo ważnym polem empirycznej i teoretycznej eksploracji socjologii ekonomicznej w ciągu ostatnich 20 lat. W perspektywie socjologicznej rynki nie są tylko mechanizmem alokacji dóbr i usług ale są instytucjami społecznymi zakorzenionymi w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, w którym funkcjonują. Wszystkie te aspekty staną się tematem namysłu i dyskusji w trakcie trwania tego konwersatorium. Zakres poruszanych zagadnień będzie zorganizowany wokół trzech podstawowych kwestii:
1. Spojrzenia na rynki z perspektywy socjologicznej; ich podstawowe komponenty; różnorodne typy rynków; proces ich powstawania i ewolucji.
2. Zagadnienia kreowania wartości na rynkach; pieniądza jako środka wymiany; procesów finansjalizacji i urynkowiania wszystkich sfer życia społecznego.
3. Moralności rynków; zagadnień etycznych związanych z funkcjonowaniem rynków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na początku zajęć studenci otrzymają zestaw tekstów do przygotowania do prezentacji na zajęciach. Każdy student będzie zobowiązany do wzięcia udziału w prezentacji, raz w charakterze prezentującego, raz w charakterze komentatora.
Zaliczenie przedmiotu w II lub III terminie będzie oparte o konspekty dyskutowanych na zajęciach tekstów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową będzie się składać:
- ocena z prezentacji – 60%,
- ocena z komentarza – 30%,
- aktywność w dyskusji – 10%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Złożenie konspektu z omawianego na danych zajęciach tekstu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczenia zajęć z e-gospodarki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aldridge, Alan. 2006. Rynek. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2. Aspers, Patrik. 2011. Markets. Cambridge: Polity Press.
3. Beckert, Jens, 2009, "The social order of markets", Theory and Society, 38 (3), p. 245-269.
4. Beckert, Jens, 2009, "Where do prices come from?" Socio-economic review, 9 (4), p. 757-786.
5. Callon, Michel and Fabian Muniesa, 2005, "Economic markets as calculative collective devices",
Organization studies 26 (8), p. 1229-1250.
6. Crouch, Colin. 2011. The strange non-death of neoliberalizm. Cambridge: Polity Press.
7. Fligstein, Neil, 1996, "Markets as politics: a political-cultural approach to market institutions",
American sociological review, 61 (4), p. 656-673.
8. Fourcade, Marion. 2011: Cents and sensibility: economic valuation and the nature of “nature”,
American journal of sociology, 116 (6), p. 1721-1777.
9. Morawski, Witold. 2010. Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje. Warszawa: PWN.
10. Sandel, Michael J. 2013. Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Kurhaus Publishing.
11. Swedberg, Richard. 2005. Markets in Society. (w:) Neil J. Smelser i Richard Swedberg (red.) The Handbook of Economic Sociology. New York: Sage, p. 233-253.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Transnational migration and entrepreneurial activities of migrants : introduction / Maria NAWOJCZYK, Magdalena Nowicka // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2018 nr 3, s. 9–15. — Bibliogr. s. 13–15.

What money can’t buy – nieodbyta debata — What money can’t buy – a debate that has not been held / Maria NAWOJCZYK // Kultura i Edukacja ; ISSN 1230-266X. — 2014 nr 4, s. 107–119. — Bibliogr. s. 118–119,

Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria NAWOJCZYK. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — VIII, 379 s.

Informacje dodatkowe:

..