Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie różnorodnością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-306-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego SOC2A_U04, SOC2A_U05 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SOC2A_U14 Projekt
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstruowanego przekazu medialnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zarządzanie różnorodnością to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami,
organizacjami. Obecnie cechuje je nie tylko umiędzynarodowienie, swobodny przepływ ludzi i kapitałów, lecz również wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na przykład na wiek (generacje X i Y), płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, czy też umiejętność posługiwania się nowymi technologiami.
Zarządzanie różnorodnością wynika zatem nie tylko z dbałości o wizerunek firmy, czy instytucji, lecz przede wszystkim z realnych zmian społeczno-kulturowych, demograficznych i technologicznych. Różnorodność w miejscu pracy wymaga jednak zastosowania odpowiednich strategii i polityk wspierających pojawienie się konkretnych korzyści związanych z różnorodnością. Celem zajęć jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. W ramach kursu zostaną omówione, na podstawie najnowszych badań, główne wymiary zróżnicowania społecznego (płeć, wiek, klasa społeczna, sytuacja rodzinna, stan zdrowia/niepełnosprawność, orientacja seksualna, etniczność i religia), wynikające z nich
  problemy i wyzwania (uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty), jak i sposoby ich rozwiązywania.Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę uczestników oraz wykonania i obrony projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie stanowi wynik testu zaliczeniowego oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.
II, III termin zaliczenia modułu – test zaliczeniowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność i aktywność
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi wynik testu zaliczeniowego.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Ozbilgin, M.F.(red.). 2009. Equality, Diversity and Inclusion at Work, Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
Konrad, A., P. Prasad i J Pringle (eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity, London: SAGE.
Sabattini, L, Warren, A, Dinolfo, S, Falk, E I Castro, M. 2010. Beyond Generational Differences: Bridging
Gender And Generational Diversity At Work, New York: Catalyst.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/wojakowski-dariusz-06683

Informacje dodatkowe:

Przedmiot jest realizowany w ramach praktycznego projektu semestralnego w ramach POWER 3.5, w bloku składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.