Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjotechnika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-307-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe techniki wywierania wpływu społecznego. Prezentowane będą zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem mózgu, działania bodziec – reakcja oraz zagadnienia związane z perswazją wizualną i werbalną.
Student podczas zajęć pracuje nad przykładami i sposobami wywierania wpływu na ludzi, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i skutecznych w projektowaniu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady wywierania wpływu społecznego, socjotechniki, istotę działań perswazyjnych. SOC2A_W07, SOC2A_W12 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu. SOC2A_U06 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia do działań perswazyjnych, jednocześnie umie unikać sytuacji w której sam poddawany byłby manipulacji, analizuje wpływ innych osób, obrazów i treści na własne działania. SOC2A_U09, SOC2A_U07 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w zakresie tworzenia komunikatów perswazyjnych. SOC2A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady wywierania wpływu społecznego, socjotechniki, istotę działań perswazyjnych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać narzędzia do działań perswazyjnych, jednocześnie umie unikać sytuacji w której sam poddawany byłby manipulacji, analizuje wpływ innych osób, obrazów i treści na własne działania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w zakresie tworzenia komunikatów perswazyjnych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):
Socjotechnika

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe techniki wywierania wpływu społecznego. Prezentowane będą zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem mózgu, działania bodziec – reakcja oraz zagadnienia związane z perswazją wizualną i werbalną.
1. Podstawowe zagadnienia związane z perswazją i manipulacją
2. Psychologiczne zasady stosowane w socjotechnice
3. Metody perswazji
4. Słowa klucze
5. Perswazyjność obrazu
6. „Jak oszukuje nas nasz mózg”
7. Socjotechnika w internecie
8. Czynniki ograniczające skuteczność socjotechniki

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach i przygotwanie oraz zaprezentowanie projektu ukazującego zastosowanie socjotechniki w komunikacji marketingowej, politycznej lub społecznej.
II, III termin zaliczenie przygotwanie projektu ukazującego zastosowanie socjotechniki w komunikacji marketingowej, politycznej lub społecznej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% prezentacja projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cialdini, Robert. 2011. ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI, Gliwice: OnePress.
Frieske, Kazimierz. 2000. Socjotechnika – wyznanie niewiary, w: Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski (red.), SOCJOTECHNIKA. KONTROWERSJE, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Kochan, Marek. 1995. POJEDYNEK NA SŁOWA. Techniki erystyczne, Kraków: Znak.
Zijdervelt A. C. 2008. Humor i śmiech w tkance społecznej, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Znak, s.628-656.
Literatura uzupełniająca:
Antas, Jolanta. 2000. O KŁAMSTWIE I KŁAMANIU. STUDIUM SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE, Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
Aronson, Elliot, Timothy Wilson, Robin Akert. 2007. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. SERCE I UMYSŁ, Warszawa: Zysk i S-ka.
Bralczyk, Jerzy. 1998. JĘZYK NA SPRZEDAŻ, Warszawa: Business Press.
Dyoniziak, Ryszard. 1997. SONDAŻE A MANIPULOWANIE SPOŁECZEŃSTWEM, Kraków: Uniwersitas.
Ekman, Paul. 2003. KŁAMSTWO I JEGO WYKRYWANIE W BIZNESIE, POLITYCE I MAŁŻEŃSTWIE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Garpiel, Rafał. 2004. Perswazyjność obrazu w przekazach kaznodziejskich, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Gill, Ann, Karen Whedbee. 2001. Retoryka, w: Teun van Dike (red.), DYSKURS JAKO STRUKTURA I PROCES, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Karwat, Mirosław. 2006. O DEMAGOGII, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Karwat, Mirosław. 1999. SZTUKA MANIPULACJI POLITYCZNEJ, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Karwat, Mirosław. 2007. TEORIA PROWOKACJI, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłosińska, K. 2004. Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kołodziej, Jacek. 2004. Polska programowa piosenka wyborcza jako środek multimedalnej perswazji politycznej, w: R afał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kowal, Izabela. 2004. Gra w klasy. Miejsca wspólne jako fundament retoryki perswazji, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków:: Wydawnictwo Nomos.
Leszczyńska Katarzyna. 2004. Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich ”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Lijphard A. 1998. Inżynieria wyborcza: Ograniczenia i możliwości, w: Jerzy Szczupaczyński (red.), WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Newcourt-Nowodworski , Stanley. 2008. CZARNA PROPAGANDA, Kraków: Znak
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1993. Mity i stereotypy w socjotechnikach wyborczych, w: Krzysztof Borowczyk, Piotr Pawełczyk (red.), W KRĘGU MITÓW I STEREOTYPÓW, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1999. SOCJOTECHNIKA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM, Poznań: Wydawnictwo UAM.
Romaniuk, Agata. 2004. Perswazyjne wykorzystanie sondaży przedwyborczych w procesie kształtowania sceny politycznej i preferencji wyborców, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków : Wydawnictwo Nomos.
Zimbardo, Philip. 2009. EFEKT LUCYFERA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Polityka na Facebooku, czyli przemiany komunikacji politycznej — Politician at Facebook, the transformation of political communication / Maria STOJKOW // W: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-502-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184, Summ.
Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym — Blog – a new form of the political message in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber’s scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356

Internet jako nowy kanał humoru politycznego — [Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r. — ISBN 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

Informacje dodatkowe:

Brak