Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji (e-health, e-government, e-learning)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-309-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żurek Marzena (marzenazurek05@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rolą “Information and Communication Technologies” (ICT) w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz z wybranymi formami ich zastosowań (e-government; e-health; e-learning).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. SOC2A_W14 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić funkcjonalności elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. SOC2A_U08 Projekt,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy związane z funkcjonalnością elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. SOC2A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. SOC2A_K05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SOC2A_K04, SOC2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić funkcjonalności elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy związane z funkcjonalnością elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rolą “Information and Communication Technologies” (ICT) w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz z wybranymi formami ich zastosowań (e-government; e-health; e-learning). W ramach zajęć zaprezentowane zostaną przykładowe systemy wspomagające: partycypację w życiu wspólnot lokalnych, zarządzanie, edukację, interakcje jednostek społecznych z instytucjami (np. medycyny, władz samorządowych, organizacji pozarządowych). Przedmiotem kursu będą zagadnienia e-demokracji, demokracji bezpośredniej oraz konsultacji społecznych wspomaganych przez nowoczesne technologie informacyjne, a także znaczenie systemów informacyjnych dla realizacji równości praw i swobód obywateli, dostępu do wiedzy, eliminacji podziałów społecznych, geograficznych czy też możliwości wsparcia samorozwoju i samodoskonalenia się. Ponadto, studenci zdobędę praktyczną wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się oraz wykorzystania „social media” w edukacji. Sporządzą projekt badania funkcjonalności elektronicznego systemu wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych, zarządzanie, edukacji, interakcji jednostek społecznych z instytucjami.
- Wstęp do przedmiotu, omówienie programu zajęć 1h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-government- 4h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-health i in. – 2h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-learning – 2h;
- Zakończenie – 1h;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie stanowi wynik aktywności na zajęciach i wykonywania ćwiczeń oraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.
II, III termin zaliczenia modułu – ustne zaliczenie z zakresu problemtyki zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest aktywny udział w zajęciach.
50% oceny końcowej stanowi ocena z wykonywanych ćwiczeń.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura i materiały zostaną studentom dostarczone na zajęcia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marzena Żurek – specjalistka z zakresu marketingu internetowego, obecnie pracuje w NETBI poprzednio
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza, Nowohuckie Centrum Kultury, Wirtualna Asystentka. Dzieki temu ma dużą wiedzę praktyczną z zakresu możliwości wykorzystania technologii internetowych w edukacji, dostępu do informacji publicznej oraz władz na różnych szczeblach, inicjatyw kulturowych i społecznych, które są realizowane ze wsparciem technologii interntowych.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot jest realizowany w ramach praktycznego projektu semestralnego w ramach POWER 3.5, w bloku składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.