Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-inicjatywy zorientowane społecznie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-310-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zaprezentowanie studentom inicjatyw/ projektów społecznych, które są realizowane/ wspierane przy pomocy nowoczesnych technologii.
Zajęcia pozwolą studentom poznać teorie związaną z zarządzeniem projektami i CSRem. Dowiedzą się, jak skutecznie komunikować swój projekt oraz jak wzmocnić jego potencjał używając do tego celu mediów społecznościowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu SOC2A_W05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. SOC2A_K05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe. SOC2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SOC2A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SOC2A_K02, SOC2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie internetowe. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

1. Zarządzanie projektem oraz kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu- teoria, która pomoże nam uporządkować informacje i posługiwać się spójną terminologią.
2. Pomysł to nie wszystko – przygotowywanie planu projektu, stworzenie zespołu projektowego.
3. Skok na bank- gdzie szukać środków na realizację projektu i jak wykorzystać do tego potencjał Internetu.
4. Niech o nas usłyszą- znaczenie strategii komunikacji, kreacji oraz wykorzystanie social mediów by zbudować/ wzmocnić zasięg informacyjny naszego projektu.
5. Monitoring i ewaluacja- kontrola poszczególnych etapów projektu, badanie efektów i skuteczności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie stanowi wynik wykonywanych ćwiczeń na zajęciachoraz wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
II i III termin zaliczenia projektu semestralnego – indywidualnie przygotowany projekt.
II, III termin zaliczenia modułu – ustne zaliczenie z zakresu tematyki zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% oceny końcowej stanowi ocena z wykonywanych ćwiczeń.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura i pomoce naukowe zostaną studentom dostarczone na zajęcia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Marta Hernik
Pracuje jako Project Manager. Ma certyfikat EPRINCE2 Foundation i duże doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania projektem oraz kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot jest realizowany w ramach praktycznego projektu semestralnego w ramach POWER 3.5, w bloku składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.