Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia przedsiębiorczości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-313-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs prezentuje wiedzę z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce biznesowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi aktywnie poszukiwać sprawdzonych informacji i dokonać ich krytycznej oceny. SOC2A_W05, SOC2A_W02, SOC2A_W04, SOC2A_W07 Kolokwium
M_W002 Wiedza z zakresu podstaw psychologii przedsiębiorczości SOC2A_W15, SOC2A_W06 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczestnik kursu zdobywa umiejętności potrzebne do interpretacji wiedzy naukowej i branżowej z obszaru psychologii przedsiębiorczości. Potrafi zweryfikować rzetelne źródło informacji oraz krytycznie przeanalizować dane. SOC2A_U12, SOC2A_U03, SOC2A_U02, SOC2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestnik kursu potrafi wskazać praktyczne zastosowanie poznawanych na zajęciach treści. SOC2A_K03, SOC2A_K02, SOC2A_K05, SOC2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi aktywnie poszukiwać sprawdzonych informacji i dokonać ich krytycznej oceny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu podstaw psychologii przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnik kursu zdobywa umiejętności potrzebne do interpretacji wiedzy naukowej i branżowej z obszaru psychologii przedsiębiorczości. Potrafi zweryfikować rzetelne źródło informacji oraz krytycznie przeanalizować dane. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik kursu potrafi wskazać praktyczne zastosowanie poznawanych na zajęciach treści. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Wprowadzenie
2. Władza i przywództwo
3. Zarządzanie pracownikami
4. Zarządzanie pracownikami, cz. 2
5. Podejmowanie decyzji i zachowana ekonomiczne
6. Innowacyjność
7. Mechanizmy wywierania wpływu
8. Reklama
9. Społeczna odpowiedzialność biznesu
10. Komunikacja interpersonalna w biznesie
11. Case study – film / wykład gościnny
12. Patologie organizacyjne
13. Uczmy się od najlepszych czyli sylwetki znanych ludzi biznesu, proponowana literatura
14. Podsumowanie zajęć, powtórka materiału
15. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach; dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność; nieobecności wymagają zaliczenia na warunkach ustalanych każdorazowo z prowadzącą

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany każdorazowo z prowadzącą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chmiel, N. (2007), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk
Jachnis, A. (2008), Psychologia organizacji, Difin, Warszawa
Sonnentag, S. (2002), Psychological management of individual performance, John Wiley&Sons, LTD, West Sussex, UK

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Informacje dodatkowe:

brak