Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-315-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach seminarium analizowane będą kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i przemiany mediów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SOC2A_W09 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Referat,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U14 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Do udziału w seminarium zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem szeroko rozumianych nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu prywatnym i publicznym, a zwłaszcza w procesach i procedurach politycznych oraz w instytucjach państwa. W ramach seminarium analizowane będą między innymi kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przemiany jakim podlegają media. Analizie mogą też być poddane konsekwencje rewolucji informacyjnej w innych – wybranych przez seminarzystów – sferach życia społecznego. Własne, oryginalne pomysły na tematykę pracy nie są wymogiem uczestnictwa w seminarium, ale są mile widziane.
Podane poniżej tematy wybranych, zrealizowanych już prac magisterskich ilustrują zakres problematyki seminarium:
• Udział użytkowników serwisu „Wiadomości.onet.pl” w sieciowej debacie publicznej
• Sieć jako narzędzie budowy wizerunku zgromadzeń zakonnych oraz zakonów
• Internet jako źródło więzi. Analiza aktywności użytkowników sieci, zaangażowanych w problematykę kryptowalut
• Sieciowe forum pracownicze jako nowy sposób komunikacji w firmie
• Sportowcy elektroniczni – nowy rodzaj subkultury? Analiza forum internetowego netwars.pl
• Problem in vitro w debacie publicznej. Analiza publikacji w tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Newsweek”
• Wizerunek sieciowy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• Internet jako narzędzie komunikacji między polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego a wyborcami
• Koncepcja agenda setting na przykładzie polskich programów informacyjnych. Analiza treści Wiadomości TVP i Faktów TVN
• „Miękka siła” Japonii i Korei Południowej. Obecność kultury popularnej krajów dalekowschodnich w Polsce

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semestru będzie uwarunkowane stopniem zaawansowania pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej. Stopień zaawansowania musi czynić prawdopodobnym obronę pracy w przewidzianych regulaminem studiów terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa odzwierciedla stopień zaawansowania przygotowania pracy magisterskiej.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności muszą być nadrobione przez indywidualne konsultacje i lekturę tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowym wymogiem stawianym uczestnikom seminarium jest posiadanie względnie sprecyzowanych zainteresowań, umiejętność patrzenia na świat szeroko otwartymi oczami oraz wyciągania wniosków z tego co dzieje się dookoła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych. Literatura zostanie podana na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

nie podano