Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Personal branding, marketing i sprzedaż na platformie (LinkedIn)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-317-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Gamoń Adrian (adrian.gamon@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

LinkedIn to największa na świecie sieć profesjonalnych kontaktów. Sztuka korzystania z niej polega na tym, aby pozwolić się odnaleźć właściwym osobom lub też samemu odnaleźć właściwe osoby, następnie zaś nawiązać z nimi owocne relacje. Studenci w ramach zajęć nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na budowanie efektywnej komunikacji na tej platformie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 rozumie rolę mediów elektronicznych w zarządzaniu wizerunkiem SOC2A_W13 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 tworzy narzędzia multimedialne użyteczne z zarządzaniu wizerunkiem SOC2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z źródeł elektronicznych dot. zarządzania wizerunkiem SOC2A_U12 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi świadomie i odpowiedzialne uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej przy zarządzaniu wizerunkiem SOC2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 rozumie rolę mediów elektronicznych w zarządzaniu wizerunkiem - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 tworzy narzędzia multimedialne użyteczne z zarządzaniu wizerunkiem - - - - - - - - + - -
M_U002 wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z źródeł elektronicznych dot. zarządzania wizerunkiem - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi świadomie i odpowiedzialne uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej przy zarządzaniu wizerunkiem - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Program szkolenia:

jakie możliwości biznesowe daje LinkedIn?
jak zaplanować swoją obecność na LinkedIn?
jak mądrze dobrać cele działań i oszacować grupy docelowe?
jak stworzyć profesjonalny profil osobowy?
jak budować swoją markę personalną (personal branding)?
jak nawiązywać wartościowe relacje z innymi użytkownikami LinkedIn?
jak pozyskiwać dane kontaktowe do użytkowników?
jak generować leady na LinkedIn?
jak sprytnie posługiwać się wyszukiwarką?
jak tworzyć i dystrybuować angażujący content (wykorzystując m.in. Slideshare)?
jak wykorzystać dodatkowe narzędzia usprawniające pracę na LinkedIn?
jak budować wizerunek firmy/marki za pomocą strony biznesowej?
jak analizować statystyki i wyciągnąć z nich wartościowe wnioski?
jakie są różnice między kontem premium a zwykłym?
jak rozpocząć działania reklamowe?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: pokaz, ćwiczenia
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń oraz przygotowanie projektu.
W terminie poprawkowym student oddaje przygotowany projekt według wskazań prowadzacego oraz zalicza literaturę i ćwiczenia przypisane do zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność i aktywność
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% projekt z zakresu możliwości zastosowania praktycznego LinkedIn

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Ekonomia wdzięczności” Gary Vaynerchuk
“Zawód: zwycięzca” Vadim Makarenko
“Rewolucja social media” Michał Sadowski
“Grywalizacja” Paweł Tkaczyk
“Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek” Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kasprzyckiego-Rosikonia i Jacka Piątkowskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adrian Gamoń – (social media director) współpomysłodawca i założyciel Social Frame, agencji specjalizującej się w social media i content marketingu. Absolwent socjologii o specjalności multimedia i komunikacja społeczna na Wydziale Humanistycznym AGH. W trakcie studiów zaangażowany w wiele inicjatyw, m. in.: organizacja Erasmus Student Network AGH, magazyn studencki BIS AGH, telewizja internetowa Kiwi TV, wieloletni prezes Filmoznawczego Koła Naukowego AGH, członek Koła Naukowego Studentów Socjologii oraz Media Frame. Studiował również filmoznawstwo oraz organizację produkcji filmu i komunikatów audiowizualnych. Z zamiłowania miłośnik filmu, komunikacji oraz rozwoju osobistego. Od 2009 roku zawodowo związany z nowymi mediami i social media marketingiem.

Informacje dodatkowe:

konieczne konto w LinkedIn.