Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innowacyjność i marketing w e-gospodarce. E-biznes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-321-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Sala Paweł (ps@freshmail.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się z podstawowymi problemami związanymi z prowadzeniem e-biznesu/e-przedsiębiorstwa w sieci.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna sprawdzone modele i strategie prowadzenia biznesu w internecie SOC2A_W12 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi tworzyć narzędzia w oparciu o nowe technologie i zastosować je do projetków badawczych SOC2A_U08, SOC2A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi tworzyć oryginalne i kreatywne rozwiązania problemów w pracy zawodowej SOC2A_U08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi uwzględnić element ryzyka w planowaniu biznesu w sieci SOC2A_K04 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi zaplanować odpowiedzialną i racjonalną swoją działalność w sieci SOC2A_K07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna sprawdzone modele i strategie prowadzenia biznesu w internecie - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 potrafi tworzyć narzędzia w oparciu o nowe technologie i zastosować je do projetków badawczych - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi tworzyć oryginalne i kreatywne rozwiązania problemów w pracy zawodowej - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi uwzględnić element ryzyka w planowaniu biznesu w sieci - - - - - - - - + - -
M_K002 potrafi zaplanować odpowiedzialną i racjonalną swoją działalność w sieci - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się z podstawowymi problemami związanymi z prowadzeniem e-biznesu/e-przedsiębiorstwa w sieci. Poznają niezbędne uwarunkowania prawne, umożliwiające prowadzenie firm w Internecie. Dowiedzą się w jaki sposób przygotowywać kreatywne, nieszablonowe rozwiązania, skąd pozyskać fundusze na rozwój projektów związanych z nowoczesnymi technologiami oraz jak przekonać do nich przyszłych użytkowników/klientów. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną rzeczywiste case studies firm/przedsiębiorstw, które całą swoją działalność skupiają w obrębie Internetu. Przedstawione zostaną również metody dystrybucji informacji, zawierania umów, formy promocji i reklamy oraz podstawowe zasady rządzące marketingiem internetowym oraz działania zwiększające efektywność i efektowność działań w Internecie. Studenci ponadto zdobędą szczegółową wiedzę na temat procesu przetargowego i przygotowania briefu, zdobędą informacje na temat aktualnych zjawisk i wymogów panujących na rynku interaktywnym, a także poznają metodologię organizowania przetargu na przygotowanie kampanii reklamowej w internecie.

I. Modele biznesowe w sieci – 1h;
II. Przygotowanie strategii dla e-przedsiębiorstwa – 1h;
III. Finansowanie start-upów – 1h;
IV. Organizowanie zespołu projektowego -1h;
V. Uwarunkowania prawne działalności w sieci – 1h;
VI. Praktyczne wskazówki -1h;
VII. Case studies – 2h.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: wykład informacyjny, metoda przypadków
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywny udział w zajęciach jest obowiązkowy aby uzyskać zaliczenie oraz przygotowanie projektu w formie biznesplanu przedsiębiorstwa działającego w Internecie.
II i III termin przygotowanie projektu w formie biznesplanu przedsiębiorstwa działającego w Internecie

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:
80% przygotowanie projektu w formie biznesplanu przedsiębiorstwa działającego w Internecie.

20% aktywny udziła w zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Staniszewski Marek, Strategiczny Podstęp. Umiejętność Wygrywania w Biznesie, Helion;
 2. Maciejowski T. , Firma w Internecie, wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004;
 3. Rosenoer J., Armstrong D., Gates J.R., Firma w Internecie. Jak z powodzeniem wykorzystać w biznesie możliwości Internetu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000;
 4. Zamojski W. Internet w działalności gospodarczej, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
 • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • PAWEŁ SALA (Freshmail.pl): Manager, trener i konsultant. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2006 roku związany z agencją interaktywną Opcom Grupa Eskadra. Początkowo jako key account manager odpowiadał za pozyskanie – do grona klientów agencji – a następnie działania interaktywne takich marek jak Big Star, Umbro, Hipp, Jan Niezbędny i innych. Od czerwca 2007 roku na stanowisku brand managera rozpoczął wprowadzanie na rynek FreshMaila – nowoczesnego narzędzia do e-mail marketingu, które obecnie jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się systemów tego typu. Obecnie dyrektor zarządzający firmy FreshMail oferującej najbardziej zaawansowane narzędzie do e-mail marketingu obecne na polskim rynku. Ponadto dyrektor zarządzający firmy 360mobile – specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu marketingu mobilnego. Poza pracą managera – trener z 10 letnim stażem w prowadzeniu szkoleń miękkich z zakresu efektywności osobistej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania stresem, zarządzania sobą w czasie oraz wystąpień publicznych. Za najważniejsze w swojej pracy trenerskiej uważa inspirowanie ludzi do samorozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań. Jako trener ceniony jest szczególnie za dużą wiedzę merytoryczną oraz ciekawy i kreatywny sposób prowadzenia zajęć. Nieustannie wzbogaca swoje programy poprzez wprowadzanie niestandardowych i innowacyjnych pomysłów. Ponadto członek Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego oraz Interactive Advertising Bureau Polska, autor wielu publikacji oraz badań na temat e-mail marketingu, a także mówca na wielu konferencjach branżowych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a także innych uczelni wyższych w całym kraju, gdzie prowadzi zajęcia z związane z nowoczesnymi mediami. Współtwórca sukcesu kampanii e-mail marketingowych nagradzanych i wyróżnianych na takich konkursach jak Mixx Awords oraz Golden Arrow.
Informacje dodatkowe:

brak