Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe formy pracy i nowoczesna komunikacja w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-327-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Główną i najbardziej podstawową formą zatrudnienia w naszym kraju jest umowa o pracę, która jest regulowana przez Kodeks Pracy. Może być to umowa na czas nieokreślony lub określony, na okres próbny, na zastępstwo. Wybór jest spory, jednak wszystkim tym rodzajom brakuje podstawowej cechy poszukiwanej przez pracodawców oraz części pracowników – elastyczności. Rynek potrafi jednak stworzyć towar i usługi, które są mu potrzebne. W ten sposób powstały nowoczesne formy zatrudnienia, które wymagają nowoczesnych form komunikacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami w związku z nowymi formami pracy. SOC2A_W06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz elastycznych form pracy. SOC2A_W14 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian na współczesnym rynku pracy oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian. SOC2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie oraz namawia do tego innych. SOC2A_K08 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. SOC2A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami w związku z nowymi formami pracy. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz elastycznych form pracy. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian na współczesnym rynku pracy oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie oraz namawia do tego innych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (10h):

Geneza nowych form zatrudnienia
Postacie elastyczności, zjawiska na współczesnych rynkach pracy, definicja i przegląd elastycznych form zatrudnienia
Zalety i wady nowych form zatrudnienia z perspektywy pracowników i pracodawców
Koncepcja flexicurity i jej realizacja w Polsce – elastycznie, ale czy bezpiecznie?
Nowe formy komunikacji w firmie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wykonywanie ćwiczeń i udział w dyskusji oraz wykonanie projektu zaliczeniowego.
II i III termin wykonnaie projektu zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność i aktywność
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% projekt zaliczeniowy z zakresu nowych form pracy i nowoczesnej komunikacji w firmie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura i materiały zostaną studentom dostarczone na zajęcia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grzegorz Kućma obecnie pracuje jako Mobile App & Foreign Markets Project Manager w ANSWEAR.com. Zwoje doświadczenie zawodowe zdobywał w DreamCommerce, foodpanda, KRN media sp. z o.o. / kreoCEN sp. z o.o.. Swoją wiedzą praktyczną w zakresie dzieli się ze studentami AGH w ramach zajęć warsztatowych.

Informacje dodatkowe:

Brak