Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-commerce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-328-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Fasuga Ilona (i.fasuga@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza wybranych rozwiązań e-commerce na rynku polskim i zagranicznym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne w działaniach z zakresu sprzedaży w internecie. SOC2A_W11 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii w odniesieniu do e-commerce. SOC2A_U09 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie. SOC2A_U14 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania i jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SOC2A_K03, SOC2A_K02 Udział w dyskusji,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne w działaniach z zakresu sprzedaży w internecie. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii w odniesieniu do e-commerce. - - - - - - - - + - -
M_U002 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności. Planuje i podejmuje działania polegajace na dokształcaniu się i dbaniu o rozwój zawodowy oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania i jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):
E-commerce

Warsztat obrazujący podejście do projektowania e-sklepów. Zajęcia oparte o przykłady rozwiązań, trendy, inspiracje.
Część I- teoria
Część II- wspólne warsztaty w grupach polegające na analizie wybranego e-sklepu
Plan pracy:
Jak to jest z tym internetem?
UX w projektowaniu stron www
Jak przełamać nieufność klienta? Techniki wpływu społecznego w e-commerce
Heurystyki Nielsena w e-commerce
Co w sklepie internetowym dla klienta jest najważniejsze?- produkt, listingi i filtrowanie, koszyk i checkout. Analiza i benchamarki
Wysyłka i płatność w e-sklepie
Stwórzmy user- friendly sklep. Projekt zaliczeniowy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach i wykonanie projektu zaliczeniowego ( analiza wybranego e-sklepu, propozycja badań, propozycja 2 funkcjonalności, które podniosą konwersję).
II, III termin zaliczenie w formie ustenej tematyki zajęć i wykonie projektu zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 60% aktywność na zajęciach+ 40 % projekt zaliczeniowy ( analiza wybranego e-sklepu, propozycja badań, propozycja 2 funkcjonalności, które podniosą konwersję).
Projekt:
Sklep internetowy, potrzebuje wsparcia specjalisty UX, który wskaże plusy i minusy funkcjonowania e-sklepu oraz propozycje rozwoju.
Proszę wybrać dowolny, sklep internetowy i dokonać oceny według poniższych kryteriów:
Analiza karty produktu ( 5 wad, 5 zalet)
Analiza wyszukiwania i listingów( 5 wad, 5 zalet)
Analiza koszyka zakupowego i checkout ( 5 wad, 5 zalet)
Na podstawie przeprowadzonej analizy proszę zaproponować:
Przeprowadzenie badań z użytkownikami ( odpowiednia argumentacja dlaczego wybieramy daną metodę badawczą).
2 funkcjonalności/ zmian, które sprawią, że proces zakupowy klienta będzie prostszy i przyjemniejszy, a co za tym idzie sklep pozyska większą liczbę klientów ( używamy odpowiedniej argumentacji).

Termin przesłania zaliczania: 14.12.2018.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych; Martyna Zastrożna
AdWords i Analytics (ebook); Krzysztof Marzec, Tomasz Trzósło
Ile gumisiów zmieści się w pudełku, czyli szacowanie i planowanie w Agile(eBook); Krystian Kaczor
Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów; Barbara Stawarz
Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie III; Steve Krug
Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku; Jaime Levy
Badania jako Podstawa. Projektowania User Experience; Mościchowska Iga, Rogoś-Turek Barbara
Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV; Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango
Projekt doskonały. Zadbaj o komunikację z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozsądek
Kurs http://www.wzorowysklep.pl/
Raporty Interaktywnie.com: E-commerce http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com
Biznes w sieci- TVN CNBC http://www.youtube.com/channel/UCVc3Y3sO2JSaidDLzhghz_g
https://www.nickkolenda.com/
http://freshmail.pl/blog/
Designing for Emotion by Aaron Walter
Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction by Jenny Preece
The Handbook of Global User Research by Robert Schumacher
Quantifying the user experience by Jeff Sauro & James R. Lewis
Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics by William Albert & Thomas Tullis
Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design by Bill Buxton
The User Is Always Right: A Practical Guide to Creating and Using Personas for the Web by Steve Mulder & Ziv Yaar
The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity by Alan Cooper
Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation by Tim Brown
Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner’s Guide to User Research by Elizabeth Goodman & Mike Kuniavsky &Andrea Moed
Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do by B.J. Fogg
Service Design Networks http://www.servicedesigntools.org
Card Sorting tools http://www.optimalworkshop.com/
Jakob Nielsen Heuristics http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ilona Fasuga pracuje w Web & Mobile APP jako Manager at x-kom. Wcześniej w x-kom, OTCF S.A., ANSWEAR.com na stanowisku Project Menager i Web Project Coordinator. Sprawia to, że ma bogate doświadczenie w zakresie e-commerce, którym w ramach zajęć dzieli się ze studentami.

Informacje dodatkowe:

Brak