Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka krajowa lub zagraniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-402-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyki zawodowe służą poszerzeniu kompetencji i umiejętności studentów w zakresie specyfiki pracy w branżach związanych z e-gospodarką.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. SOC2A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. SOC2A_U08 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. SOC2A_U13 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. SOC2A_K05, SOC2A_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SOC2A_K06 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. - - - - - - + - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk sprawuje prowadzący moduł Praktyka krajowa lub zagraniczna. Do jego obowiązków należy także przygotowanie, w porozumieniu ze studentem, porozumień pomiędzy AGH a instytucją przyjmującą. W trakcie trwania praktyk studenci prowadzą dzienniczki praktyk, służące do zapisu zadań realizowanych w instytucji, a na koniec wypełniają kartę realizacji praktyk, będącą podsumowaniem zdobytego doświadczenia i piszą sprawozdanie z ich przebiegu. Dzienniczki i karty realizacji praktyk winne być podpisane przez opiekuna praktyk ze strony instytucji przyjmującej. Sprawozdanie musi być spójne z dzienniczkiem i kartą praktyk. W przypadku odbycia praktyki, która nie prowadzi wprost działalności badawczej, ale odpowiada pozostałych kryteriom, sprawozdanie dotyczy wykorzystania instytucję technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potencjału dalszego rozwoju w e­‐gospodarce. Druki dzienniczków praktyk i karty realizacji praktyk dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Praktyki studenckie winny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru IV. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru IV. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.
Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:
1) przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością,
2) odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem,
3) w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością, przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena sprawozdania z realizacji oraktyk. Ocenie podlegać będzie stopień powiązania wykonanych zadań z efektami kształcenie realizowanymi w trakcie praktyki socjologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na praktykach i sposób ich usprawiedliwienia oraz wyrównywania zaległości student ustala z instytucją w której odbywa praktyki

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wydział zastrzega sobie, że miejsca na praktykach mogą być przyznane w drodze konkursu z udziałem instytucji przyjmującej. Przygotowanie w toku ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, prowadzonych przez praktyków i ekspertów spoza grona nauczycieli akademickich, wyróżniającego się projektu, może być kryterium przyjęcia na praktykę w instytucji macierzystej prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z uwagi na badawczy charakter praktyk, opracowanie sprawozdania wymagać będzie samodzielnego zbierania i czytania literatury specjalistycznej, wskazanej przez instytucję przyjmującą. Pomocna może być też literatura wskazana w opisie modułów z ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

SOCIUS Research Centre in Economic and Organizational Sociology na Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie. SOCIUS jako centrum badawcze umocowane jest przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie. Centrum prowadzi projekty badawcze z zakresu socjologii pracy, zatrudnienia, organizacji, zrównoważonego rozwoju, trzeciego sektora, globalizacji, nowych technologii i społeczeństwa sieciowego. Projekty te są częścią własnego programu badawczego, jak i udziału centrum w międzynarodowej wymianie badawczej. SOCIUS prowadzi również działalność konsultacyjną z zakresu swoich kompetencji merytorycznych w ramach profesjonalnych ekspertyz. Centrum jest organizatorem konferencji, warsztatów i seminariów tematycznie związanych z jego pracami. Przy prowadzonych projektach badawczych afiliowane są programy – magisterski i doktorski z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii organizacji oraz zarządzania.
ZSI Centre for Social Innovation w Wiedniu jest niezależną jednostką organizacyjną nastawioną szczególnie na prowadzenie badań aplikacyjnych i projektów wdrożeniowych mających na celu implementację rozwiązań innowacyjnych. To co jest szczególne dla tego centrum to jego koncentracja na takich projektach, które wymagają pracy nad społeczną akceptacją proponowanych rozwiązań. Centrum działa na wielu polach i z wieloma podmiotami prowadzi współpracę. Zaliczyć do nich można projekty dotyczące trzeciego sektora, przedsiębiorstw działających na konkurencyjnym rynku, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej. Wszystkie prowadzone projekty łączy wiodący temat innowacji i podnoszenia standardów życia społecznego. Znaczna część prowadzonych badań i ich praktycznych zastosowań dotyczy nowych technologii w kontekście i społecznej użyteczności.