Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przestrzeń, codzienność, materialność
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-405-EG-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
E-gospodarka
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza i umiejętności jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym .

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SOC2A_W09 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U004 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U005 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U006 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Problematyka seminarium koncentruje się na socjologicznych i antropologicznych ujęciach tytułowych kategorii przestrzeni, codzienności i materialności. Uczestnicy/czki seminarium zachęcani są do podejmowania tematów powiązanych (w pewien chociaż sposób) z tematyką codzienności, przestrzeni czy wreszcie kultury materialnej. Do udziału w seminarium zapraszam jakościowo i krytycznie zorientowanych/e badaczy/czki, którzy/e są zainteresowani podobną tematyką.
  Potencjalne obszary i zagadnienia badawcze w ramach seminarium to m.in.:
  1. antropologia w mieście (badania nad grupami w kontekście miasta),
  2. antropologia i socjologia miasta (tematy miejskie, miasto),
  3. socjologia codzienności (prywatność, życie codzienne),
  4. antropologia i socjologia mobilności,
  5. kultura materialna (analizy obiektów, przestrzeni, form użytkowania),
  6. socjologia zamieszkiwania (przestrzenie domu)

 2. Potencjalne obszary i zagadnienia badawcze w ramach seminarium to m.in.:
  1. antropologia w mieście (badania nad grupami w kontekście miasta),
  2. antropologia i socjologia miasta (tematy miejskie, miasto),
  3. socjologia codzienności (prywatność, życie codzienne),
  4. antropologia i socjologia mobilności,
  5. kultura materialna (analizy obiektów, przestrzeni, form użytkowania),
  6. socjologia zamieszkiwania (przestrzenie domu);

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

oddanie wymaganych części pracy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualny kontakt z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecane przestrzeganie terminów harmonogramu prac.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Berger, P., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy.
Warszawa: PWN.
Garfinkel, H. (2007). Studia z etnometodologii. Warszawa: PWN.
Grills, S. (1998). Doing Ethnographic Research. Field Settings. Thousand Oaks, CA: Sage.
Holman Jones, S. (2009). Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste. [w:] Metody badań jakościowych.
N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.). Warszawa: PWN, s. 175–211.
Kaufmann, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Kusenbach, M. (2003). Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool. „Ethno- graphy”, 4, s. 455–485.
Turner, V. (2005). Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Kraków: WUJ. Turner, V., Bruner, E. (red.) (2011). Antropologia doświadczenia. Kraków: WUJ.
Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gądecki, J. (2009). Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu. Wrocław: WUWr.
Gądecki, J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. Warszawa: IFIS PAN.

Informacje dodatkowe:

Brak