Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia innowacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-104-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstaw nowej dyscypliny jaką jest socjologia innowacji oraz umiejętności jej zastosowania do analizy innowacyjnych produktów i usług.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat procesów powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru tych procesów. SOC2A_W06, SOC2A_W04 Projekt
M_W002 Ma wiedzę na temat zależnosci pomiedzy innowacjami a poprawianime jakości życia i rozwiązywaniem problemów społecznych SOC2A_W07, SOC2A_W08, SOC2A_W05 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności przydatne na różnych etapach projektowania i rozwoju innowacji. SOC2A_U03, SOC2A_U08, SOC2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne związane z projektowaniem i wprowadzaniem innowacji. SOC2A_K02 Projekt
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania zasad etycznych podczas wprowadzania innowacji o charakterze społecznym. SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat procesów powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru tych procesów. - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat zależnosci pomiedzy innowacjami a poprawianime jakości życia i rozwiązywaniem problemów społecznych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności przydatne na różnych etapach projektowania i rozwoju innowacji. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne związane z projektowaniem i wprowadzaniem innowacji. - + - - - - - - - - -
M_K002 Zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania zasad etycznych podczas wprowadzania innowacji o charakterze społecznym. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Omawiane zagadnienia będą dotyczyć społecznych i kulturowych podstaw innowacyjności, społecznych aspektów procesów tworzenia nowych produktów, barier i szans związanych z procesem wprowadzania nowych produktów na rynek, znaczenia innowacji społecznych oraz roli nauk społecznych w tworzeniu innowacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.

Zaliczenie końcowe w I terminie jest uzyskiwana na podstawie kolokwium pisemnego z treści omawianych na zajęciach oraz lektur obowiązkowych (100%). W II i III terminie zaliczenie może mieć formę kolokwium pisemnego lub odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W I terminie ocena uzyskana z kolokwium pisemnego stanowi 100% oceny końcowej. W II i III terminie ocena będzie średnią oceny uzyskanej w ostatnim etapie zaliczenia oraz ocen niedostatecznych uzyskanych w poprzednich terminach (w przypadku gdy średnia jest poniżej 3.0, ocena końcowa to 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Barney, “Społeczeństwo sieci”, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008, ss. 46-56. (książka jest w bibliotece wydziałowej]

2. “Podręcznik Oslo”, http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf, ss. 48-55.

3. K. Kubat “Czytając Levi-Straussa” w: “Nowe Perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki” (red.) S. Rudnicki, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków 2010, ss. 182-194.

6. “Field Guide to Human-Centered Design”, do ściągnięcia tutaj (po rejestracji): http://www.designkit.org/resources/1/

7. A.Flinik, W. Borowicz, “Nie bójmy się start-upów tylko ‘Doliny Krzemowej nad Wisłą’”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/gospodarka/20160316/nie-bojmy-sie-start-upow-tylko-doliny-krzemowej-nad-wisla

8. T. Geodecki i inni, „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?”, Kraków: Fundacja GAP, s.19-51.

9. A. Bukowski, S. Rudnicki, J. Strycharz. (2012). Społeczny wymiar innowacji. ”Zarządzanie Publiczne” 2 (20): 13-23.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bukowski A., Rudnicki S. (2019). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Research.
https://doi.org/10.1177%2F1069397118785546

Rudnicki S. (2017). Transfer or translation? : the actor-network theory approach to the social impact of science / Seweryn RUDNICKI W: BESC 2017: proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. IEEE, cop. 2017.

Bukowski A., Rudnicki S. (2017). Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 3 (41): 35-52.

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ INNOWACJE I INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków
społecznych.
We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).