Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
STS - Nauka, technologia i społeczeństwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-105-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

STS – Nauka, technologia i społeczeństwo

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U06, SOC2A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SOC2A_U05 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K02, SOC2A_K06 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + + - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + + - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + + - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):

Konwersatorium zachęca Studentów i Studentki do rozwijania wiedzy związanej z ważnymi kwestiami dotyczącymi miejsca nauki i technologii w rzeczywistości społecznej i kulturowej. Współczesne społeczeństwa są świadkami wielu debat z pogranicza dziedzin nauki, technologii i społeczeństwa. Dyskursy te pozostają często sprzeczne, kładąc z jednej strony nacisk na pozytywny wpływ nauki i techniki na współczesne społeczeństwa i kultury, a z drugiej strony, skupiają się na niepokojach cy panikach moralnych kreowanych przez technologię i naukę. Celem wykładów jest wskazanie warunków społeczno-kulturowych i konsekwencji rozwoju nauki i technologii.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Celem ćwiczeń projektowych jest sprawdzenie wiadomości pozyskanych w trakcie zajęć i nabycie umiejętności związanych z analizą powiązań między nauką, techniką oraz socjologią. Grupy projektowe rekonstruują sieci powiązań w ramach tematów zadanych przez prowadzącego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: wykład, dyskusja
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, zaliczenie zadanych tekstów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obecność, aktywność
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena obejmuje:
• Udział w konwerstoriach (10%)
• Znajomość treści wykładów oraz tekstów oznaczonych w syllabusie jako obowiązkowe (90%),

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić jedno spotkanie konwersatoryjne. Każda kolejna nieobecność skutkuje koniecznością przygotowania tekstu obowiązkowego w ramach zajęć, które opuścił/a.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Literatura obowiązkowa:

Afeltowicz, Łukasz i Radosław Sojak. 2015. Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych. Toruń, Wydawnictwo UMK, s. 55-96.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 125-140.
Collins, Harry i Trevor Pinch. 1998. Golem. Czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, s. 207-221.
Collon, Michel. 2014. Wprowadzenie do socjologii translacji. Udomowienie przegrzebków i rybacy z zatoki Saint-Brieuc. [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s.289-330.
Collon, Michel. 2014. Społeczeństwo w procesie tworzenia: badania technologii jako narzędzie analizy socjologicznej, [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 263-288.
Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Kraków: Universitas, s. 5-28.
Knorr-Cetina, Karin 2014. Etnograficzne studium pracy naukowej: w stronę konstruktywistycznej interpretacji nauki [w:] Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra (red.). Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 181-214.

Literatura dodatkowa:
Abriszewski, K. (2012). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków:
Universitas.
Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków:
Universitas.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Jacek GĄDECKI 2018 Smart cities: challenges for the communityW: II national interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms: IEEE, S. [1–5].

Jacek GĄDECKI 2018 Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty : od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica , t. 19 nr 1, s. 136–146.

Jacek GĄDECKI. 2011. Natura miasta o roli socjonatury w konflikcie społecznym, Przegląd Socjologiczny, t. 60/2–3, s. 187–202.
Informacje dodatkowe:

ODUŁ INNOWACJE I INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków
społecznych.
We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).