Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie innowacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-106-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. SOC2A_W05 Prezentacja,
Projekt
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych w kontekście przygotowywania i wdrażania innowacji społecznych. SOC2A_W06 Prezentacja,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. w oparciu o nie potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy. SOC2A_U03, SOC2A_U08, SOC2A_U06 Prezentacja,
Projekt
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. SOC2A_U05, SOC2A_U09 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. SOC2A_K03, SOC2A_K04 Prezentacja,
Projekt
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. SOC2A_K06 Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych w kontekście przygotowywania i wdrażania innowacji społecznych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. w oparciu o nie potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Inteligentne szczoteczki, łyżki i lodówka na arbuzy

  Wstęp do zajęć:

  • zarysowanie programu,
  • określenie zasad zaliczenia,
  • przedstawienie uczestników oraz prowadzącego,
  • wstęp teoretyczny,
  • dyskusja.

  (Czas trwania: 1,5 godziny)

 2. Innowacje, czyli co?

  Na zajęciach porozmawiamy o innowacyjności – czym jest, jak można ją definiować. Czy innowacja może się skończyć, a jeśli tak, to jak ją wtedy nazwać? Spróbujemy wspólnie zarysować trendy jakie znaleźć można w świecie nowych technologii oraz ocenić ich przydatność.

  Na koniec porozmawiamy o tym, czy Polska jest krajem sprzyjającym innowacjom.

  (Czas trwania: 3 godziny)

 3. Jak tworzyć innowacyjne produkty?

  Na zajęciach porozmawiamy o procesie projektowym. Spróbujemy zastanowić się w jaki sposób powstają nowe rozwiązania i produkty. Będziemy też mówili o sposobach zarządzania projektami, a w związku z tym nie zabraknie kilku obcobrzmiących terminów.

  (Czas trwania: 3 godziny)

 4. Innowacja, to rozwiązanie problemu.

  Ostatnie zajęcia to prezentacja projektów zaliczeniowych, wcześniej jednak porozmawiamy o problemach, na które możemy znaleźć rozwiązanie dzięki technologii.

  (Czas trwania: 3 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie jest przyznawane na podstawie oceny projektu zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenie podlega:

 • Udział w ćwiczeniach projektowych (30%)
 • Aktywność podczas zajęć (30%)
 • Projekt zaliczeniowy (40%)
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:

 1. Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa:
  Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Blank Steve, 2013, Podręcznik startupu: budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 3. Business Model Canvas Explained. Dostęp: https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
 4. Cook Liz, Project Management Phases and Processes. Źródło: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_63.htm
 5. Floridi Luciano, The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on “The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments”. Dostęp: http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/tisip.pdf
 6. Lombardo Todd, Fundamentals of Experience Design. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=1y5uPRfXdKY
 7. Norman Don, The three ways that good design makes you happy. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=RlQEoJaLQRA
 8. Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła
  Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 9. Rudnicki, S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla
  gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 10. Wicha Marcin. Design, czyli co? ‘’To straszne, że słowo design zostało zawłaszczone przez drogie szczotki i krzesła’’. Dostęp: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17693850,Design__czyli_co____To_straszne__ze_slowo_design_zostalo.html

Źródła internetowe:

 1. https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
 2. https://hbr.org/topic/innovation
 3. https://innovation.mit.edu

Wszystkie źródła internetowe dostępne były 9 września 2016 roku.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Michał Madura – PR Manager Studia EDISONDA – zawodowo zajmuje się robieniem dobrego wrażenia. Człowiek orkiestra – kręci, pisze i rozmawia z ludźmi. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego AGH. Współpracował z agencjami reklamowymi, portalami internetowymi i tradycyjnymi mediami. Jest współtwórcą wielu akcji i wydarzeń związanych z muzyką, nowymi technologiami oraz użytecznością. Prywatnie miłośnik kryminałów, dobrej muzyki i miejskich spacerów.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ INNOWACJE SPOŁECZNE
Celem modułu jest wyposażenie studentów w kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem
innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań, które mają na celu osiąganie pożądanych skutków społecznych.

We współczesnych społeczeństwach społeczny wymiar innowacji (tj. ich społeczne uwarunkowania
i konsekwencje) ma szczególnie istotne znaczenie, także w przypadku innowacji technologicznych lub
biznesowych. Dlatego właśnie uczestnicy i uczestniczki zajęć nie tylko zdobędą wiedzę na temat procesu
powstawania i rozwoju różnego rodzaju innowacji, ale poznają także rolę społecznych czynników na różnych
etapach tego procesu. Studenci i Studentki otrzymają również aktualną wiedzę na temat złożonych relacji
między społeczeństwem i technologią, a także nauczą się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych do projektowania nowych i praktycznych rozwiązań (biznesowych i społecznych).