Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język a zmiana społeczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-107-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe zagadnienia językoznawstwa ukierunkowanego społecznie. Kompetencje komunikacyjne. Języki zawodowe; języki korporacyjne, dyskursy marketingu. Związki pomiędzy językiem a władzą, polityką, ideologią. Polityka językowa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat teoretycznych zależności pomiędzy językiem a czynnikami społecznymi. SOC2A_W06, SOC2A_W02 Esej
M_W002 Posiada wiedzę na temat zależności pomiędzy współczesnymi zmianami społecznymi w Polsce a językiem polskim. SOC2A_W08, SOC2A_W04, SOC2A_W03 Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wskazać na konkretnych przykładach relacyjność pomiędzy innowacją językową a zmianą społeczną. SOC2A_U03, SOC2A_U06 Esej
M_U002 Umie zinterpretować zmiany w wybranej sferze języka i wskazać na czynniki społeczne, które są jej przyczynami. SOC2A_U01, SOC2A_U10 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dostrzec funkcjonalną i autoteliczną wartość języka. SOC2A_K01 Esej
M_K002 Potrafi swobodnie i kulturalnie wypowiadać się w czasie dyskusji podczas zajęć. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat teoretycznych zależności pomiędzy językiem a czynnikami społecznymi. - - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zależności pomiędzy współczesnymi zmianami społecznymi w Polsce a językiem polskim. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wskazać na konkretnych przykładach relacyjność pomiędzy innowacją językową a zmianą społeczną. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie zinterpretować zmiany w wybranej sferze języka i wskazać na czynniki społeczne, które są jej przyczynami. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dostrzec funkcjonalną i autoteliczną wartość języka. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi swobodnie i kulturalnie wypowiadać się w czasie dyskusji podczas zajęć. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
podstawowe zagadnienia językoznawstwa ukierunkowanego społecznie

15-godzinny kurs dotyczy szeroko rozumianych relacji pomiędzy współczesnymi językami a zmianami społecznymi i kulturowymi. Obejmuje zarówno tradycyjne domeny zainteresowań socjologii języka i socjolingwistyki, jak i ekolingwistyki. Dotyczy problematyki: dynamizmu języka, zmian językowych dokonujących się pod wpływem zmian społecznych (w aspekcie diachronicznym i synchronicznym), związków pomiędzy językiem a współczesnymi ideologiami, władzą i polityką, kompetencji językowej, normy językowej, polityki językowej związanej z tożsamością i autonomicznością grup społecznych a także analizy dyskursu w perspektywie krytycznej.
*W związku z realizacją programu POWER 3.5 odrębne zajęcia zostaną poświęcone problematyce języka i komunikacji w biznesie, korporacjach, w sferze marketingu, rozmaitym profesjolektom i ich funkcjonalności społecznej.
Projekt jest realizowany w module wraz z dwoma innymi przedmiotami w ramach POWER 3.5. *

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, wykonanie zadań.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana w następujący sposób:
0,5 oceny z zaliczenia (w formie pisemnej) + 0,5 oceny z projektu (związanego z problematyką profesjolektów, języka biznesu, “korpo-mowy”, języka marketingu) przedstawianego pod koniec semestru;

- projekt jest realizowany w ramach POWER 3.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

warunki zaliczenia projektu:
- opracowanie i prezentacja projektu (w zespołach);
- ocena pod koniec semestru – po prezentacji projektu;

- kryteria oceny projektu:
- stopień powiązani z koncepcjami socjologicznymi/kulturoznawczymi/językoznawczymi;
- przedstawienie założeń projektu;
- klarowność i logika prezentacji ;
- możliwość przyszłego/ewentualnego praktycznego zastosowania projektu
- prezentacja mówiona (nie czytana);
- max 20 minut

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Piekot, Język w grupie społecznej, Wałbrzych 2008.
R. Szul, Język – naród – państwo. Język jako zjawisko polityczne. Warszawa 2009.
A. Duszak, N. Fairclough: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane:

2013 – Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków: Libron (współautor Z. Pasek).
2016 – Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków: Libron.
2011 – Wokół teorii i empirii socjologii języka (współredaktorka K. Leszczyńska), Kraków, Wydawnictwa AGH.
2012 – Performatywne wymiary kultury (współredaktorka K. Leszczyńska), Kraków, Libron.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.