Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Struktura strategii komunikacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-108-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Machnicka Zyta (zyta.machnicka@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wdrażaniem nowych technologi informacyjnych i komunikacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne SOC2A_W11 Projekt
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SOC2A_W10 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych SOC2A_U12 Projekt
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego SOC2A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej SOC2A_U13 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska społeczne w kategoriach socjologii mediów i komunikowania z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej - - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Zajęcia będą miały charakter warsztatów, w czasie których Studenci nabędą praktyczną wiedzę z zakresu prac nad strategią komunikacji – od jej zaplanowania do wdrożenia i mierzenia efektów. Zapoznają się także z narzędziami i technikami kreatywnymi z dziedziny marketingu i reklamy, które będą przydatne w projektowaniu strategii oraz w przygotowywaniu materiałów wizerunkowych. Ponadto, studenci dowiedzą się, w jaki sposób dopasować działania do konkretnej grupy docelowej i jak ocenić skuteczność prowadzonych działań. Uczestnicy rozwiną swoją kreatywność, umiejętności pracy w grupie oraz asertywność. Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć wykorzystają w swojej pracy zawodowej.
1. Wstęp do strategii komunikacji
2. Kreatywność i wyobraźnia, czyli skąd brać pomysły na innowacyjne strategie
3. Demografia to nie wszystko. Czyli co Ty wiesz o swojej grupie docelowej?
2. Strategia w praktyce: planowanie, kreacja, media i mierzenie efektów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, wykonanie zadań obowiązkowych

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wheeler A., 2012: Kreowanie marki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Miller P., Wedell-Wedellsborg P., 2014: Architekci innowacyjności, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Tkaczyk P., 2011: Zakamarki marki, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Belsky S., 2011: Realizacja genialnych pomysłów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
De Bono E., 2009: Umysł Kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Ali M., 2009: Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Barry P., 2010: Pomysł w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Weinschenk S., 2013: 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Lindstrom M., 2009: BRAND sense – marka pięciu zmysłów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Mistewicz E., 2011: Marketing narracyjny, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Van Den Bergh J., Behrer M., 2012: Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zyta Machnicka
Employer Branding Partner i trener w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu oraz pomaga liderom i zespołom w budowaniu autentycznej marki pracodawcy.
Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu. Przez ostatnie 10 lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu. Częsta prelegentka konferencji branżowych i autorka artykułów z zakresu HR, EB i personal brandingu. Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.