Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design thinking
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-109-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z jedną z najbardziej znanych i cenionych na świecie metodyk projektowania innowacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w zakresie metodyk projektowania innowacji SOC2A_W05 Projekt
M_W002 Zna zasady projektowania innowacji w różnych dziedzinach (zarówno technologicznych czy biznesowych,jak i społecznych), szczególnie dobrze sprawdzając się w poszukiwaniu rozwiązań złożonych i „upartych”problemów. SOC2A_W08, SOC2A_W06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych w ramach przygotowywanego samodzielnie projektu. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Projekt
M_U002 Potrafi znajdywać twórcze, a jednocześnie praktyczne rozwiązania, przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych i interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego. SOC2A_U05, SOC2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur przy projektowaniu i wdrazaniu innowacji społecznych. SOC2A_K06 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w zakresie metodyk projektowania innowacji - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania innowacji w różnych dziedzinach (zarówno technologicznych czy biznesowych,jak i społecznych), szczególnie dobrze sprawdzając się w poszukiwaniu rozwiązań złożonych i „upartych”problemów. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych w ramach przygotowywanego samodzielnie projektu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi znajdywać twórcze, a jednocześnie praktyczne rozwiązania, przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych i interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur przy projektowaniu i wdrazaniu innowacji społecznych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE. DESIGN THINKING

Design thinking jest opracowaną na Uniwersytecie Stanforda metodyką pracy projektowej opartą na zasadzie koncentracji na potrzebach użytkownika, poszukiwaniu twórczych, a jednocześnie praktycznych rozwiązań, pracy w interdyscyplinarnych zespołach, eksperymentowaniu,
tworzeniu prototypów, zbieraniu informacji zwrotnych i kolejnych modyfikacjach rozwiązań. Design thinking może służyć do projektowania innowacji w różnych dziedzinach (zarówno technologicznych czy biznesowych, jak i społecznych), szczególnie dobrze sprawdzając się w poszukiwaniu rozwiązań złożonych i „upartych” problemów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona obecność w semestrze.

Zaliczenie końcowe w I, II, II jest przyznawane na podstawie oceny z raportu i prezentacji z procesu rozwiązywania problemu zgodnie z metodyką design thinking realizowanych przez studentów w małych grupach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za raport (50%), ocena za prezentację końcową (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W ramach semestru student musi zaliczyć trzy warsztaty uzupełniające:
Design thinking
Tworzenie modeli biznesowych
Komunikowanie zmiany – projektowanie strategii
Łącznie otrzymuje za nie 3 ECTS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
IDEO. (bd). Human Centered Design Toolkit. 2nd Edition. http://www.designkit.org/resources/1
Brown, T. (2008). Design Thinking. ‘Harvard Business Review’. https://hbr.org/2008/06/design-thinking
Institute of Design at Stanford. (bd). Bootcamp Bootleg. http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/
2013/10/METHODCARDS-v3-slim.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnicki S. (2018). Empathy and Complexity: The System Theory Perspective on Design Thinking as a Knowledge Management Process. In: H. van der Meer, G. Enthoven, G. Schiuma, Societal Impact of Knowledge and Design. Proceedings IFKAD 2018, pp. 1804-1814.

Informacje dodatkowe:

Nie podano