Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzenie modeli biznesowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-110-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedze na temat zasad tworzenia modeli biznesowych. SOC2A_W02 Projekt
M_W002 Zna metodykę pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko) oraz wie jak poddać analizie ich funkcjonowanie na rynku i w zarządzaniu przedsięwzięciami. SOC2A_W04, SOC2A_W09 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotowac projekt oparty o analizę potrzeb klientów. Wie w jaki sposób dostarczyć pożądanej przez nich wartości oraz znajdować źródła przychodów. SOC2A_U08, SOC2A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować model własnego przedsięwzięcia wykorzystujac wiedze na temat przemian zachodzacych współczesnie przemian. SOC2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych przy projektowaniu innowacji o charakterze społecznym. SOC2A_K05, SOC2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania w trakcie przygotywanych projektów SOC2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze na temat zasad tworzenia modeli biznesowych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko) oraz wie jak poddać analizie ich funkcjonowanie na rynku i w zarządzaniu przedsięwzięciami. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotowac projekt oparty o analizę potrzeb klientów. Wie w jaki sposób dostarczyć pożądanej przez nich wartości oraz znajdować źródła przychodów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować model własnego przedsięwzięcia wykorzystujac wiedze na temat przemian zachodzacych współczesnie przemian. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych przy projektowaniu innowacji o charakterze społecznym. - - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania w trakcie przygotywanych projektów - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami. Siłą tego stosowanego przez wiele wiodących przedsiębiorstw i start-upów podejścia jest prostota, praktyczność, elastyczność, zorientowanie na analizę potrzeb klientów i dostarczanie pożądanej przez nich wartości oraz znajdowanie źródeł przychodów. W trakcie zajęć studenci nie tylko poznają zasady i przykłady tworzenia modeli biznesowych, ale także będą pracowali nad modelami własnych przedsięwzięć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach. Zaliczenie końcowe w I, II i III terminie jest uzyskiwana na podstawie realizacji projektu polegającego na przygotowaniu modelu biznesowego nowego przedsięwzięcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje: uczestnictwo i aktywność na zajęciach 20% oraz ocenę z projektu 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do ustalenia indywidualnie z prowadzącym (w zależności od liczby opuszczonych zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W ramach semestru student musi zaliczyć trzy warsztaty uzupełniające:
Design thinking
Tworzenie modeli biznesowych
Komunikowanie zmiany – projektowanie strategii
Łącznie otrzymuje za nie 3 ECTS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osterwalder A., Pigneur Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: OSF.
Osterwalder, A. (2012). Tools for Business Model Generation. Wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda. http://
ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2875
Strycharz, J. (2013). Szablon modelu biznesowego i mapa empatii jako narzędzia zarządzania potencjałem
rynkowym. W: S. Rudnicki (red.). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk
społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (s. 21-31).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jan Strycharz
Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert ds. innowacji (w tym wykorzystania metod design thinking i modelowania biznesowego w zarządzaniu procesem innowacyjnym), specjalista w zakresie analityki rynku, badań i ewaluacji. Uczestniczył w tworzeniu wielu programów badawczych, doradczych i szkoleniowych zarówno dla organizacji publicznych, społecznych, jak i dla małych biznesów. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, w ramach której rozwija dwa przedsięwzięcia typu start-up. Jest także związany z Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Jana Pawła II, gdzie od kilku lat prowadzi kurs z zakresu modelowania biznesowego w e-gospodarce. Jego pasją jest praca z ludźmi nastawiona na rozwój – zarówno w pracy trenerskiej, analitycznej, czy jako osoba zarządzają kieruje się zasadą łączenia aktualnej wiedzy z praktyką, oraz tego, co wartościowe z tym, co potrzebne.

Informacje dodatkowe:

Nie podano