Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropologia korporacyjna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-112-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest krytyczne omówienie roli antropologii współczesnej w badaniach świata organizacji, przemysłu i usług.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SOC2A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SOC2A_U08 Prezentacja
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SOC2A_U02, SOC2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SOC2A_K04 Prezentacja
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SOC2A_K06 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
Antropologia korporacyjna

Celem uzupełniającego kursu jest krytyczne omówienie roli antropologii współczesnej w badaniach świata organizacji, przemysłu i usług. Antropologia korporacyjna funkcjonuje mniej więcej od 20 lat, antropolodzy Lucy Suchman i Julian Orr podjęli pracę Centrum Xerox badając to, jak ludzie wchodzą w interakcje z technologią. Od tego czasu firmy próbują, z wykorzystaniem wiedzy antropologów, uzyskiwać coraz dokładniejsze badania konsumenckie, lepsze oceny produktów czy technologii przed ich wprowadzeniem w życie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

znajomość tekstów, zaliczenie nieobecności

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena konwersatorium jest oceną z zaliczenia (ta zdobywana na podstawie znajomości tekstów na konkretne zajęcia i dyskusji nad nimi) bądź (opcjonalnie) wynikiem krótkiego (5-10 str.) eseju z zakresu antropologii organizacji, którego temat winien być uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Teksty obowiązkowe:
Dunn, Elizabeth (2008) Prywatyzując Polskę. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Kossakowski, Radosław (2008) Między dramaturgią a totalnością – call center w zwierciadle socjologii Ervinga Goffmana, “Studia Socjologiczne” 1(188), s. 77-98.
Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.

Teksty dodatkowe:
Kane, Kate (1996) Anthropologists Go Native in the Corporate Village. Fast Company,October/November.
Knight, Will (2004) Anthropologists to Beat Gadget Rage. New Scientist, December 18.

Inne materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
literatura zostanie podana na zajęciach
Informacje dodatkowe:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.