Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania UX
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-114-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Plutecka Daria (daria.plutecka@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik badań jakościowych
i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu. SOC2A_W09 Kolokwium
M_W002 Student zna metody i techniki badań jakościowych i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX. SOC2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu oraz potrafi ułożyć i opisać plan projektu badawczego na podany temat. SOC2A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie użyteczności, audyt serwisu internetowego/aplikacji oraz wykonać benchmark. SOC2A_W09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów. SOC2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna metody i techniki badań jakościowych i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu oraz potrafi ułożyć i opisać plan projektu badawczego na podany temat. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić badanie użyteczności, audyt serwisu internetowego/aplikacji oraz wykonać benchmark. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Wstęp do badań UX

  W jakim celu robić badania? Kiedy badać?

 2. Klasyczny podział badań, a badania UX .

  Przegląd metod badawczych.

 3. Badania eksploracyjne, poprzedzające proces projektowanie.

  Wybór metodologii, tworzenie person + ćwiczenie praktyczne.

 4. Badania jako część procesu projektowania.

  Przebieg badania użyteczności + ćwiczenie praktyczne, eye tracking w badaniach użyteczności.

 5. Badania gotowego projektu.

  Ilościowe metody w badaniach UX.

 6. Jak zaplanować projekt badawczy?

  Wybór metod i dobór próby w odpowiedzi na problem biznesowy.

 7. Metody oceny eksperckiej.

  Audyt i przejście poznawcze + ćwiczenie praktyczne.

 8. W jaki sposób zadawać pytania?

  Budowa narzędzi badawczych, cechy dobrego moderatora.

 9. Jak odejść od deklaracji.

  Przegląd technik projekcyjnych.

 10. Raportowanie i prezentacja wyników.

  Jak analizować wyniki i w jaki sposób tworzyć rekomendacje – wyzwania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oddanie wykonanych ćwiczeń., znajomość tesktów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą obliczania oceny będzie średnia z dwóch ocen:
1. z aktywności na zajęciach (ćwiczenia praktyczne),
2. z kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce
2. Maison Dominika, Noga-Bogomilski Artur, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki.
3. Mościchowska Iga, Barbara Rogoś-Ture, Badania jako Podstawa Projektowania User Experience.
4. Nielsen Jacob, 2000, Why You Only Need to Test with 5 Users. Dostęp: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

When words are not enough, Dostęp: http://boxesandarrows.com/when-words-are-not-enough/
Przekonać niedowiarków do UX, Marketing w Praktyce 3/2014

Informacje dodatkowe:

Daria Plutecka Specjalista ds. badań użyteczności, badań ilościowych i jakościowych. Posiada 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych o szerokiej tematyce i zróżnicowanej metodologii. Doradza największym bankom i instytucją w Polsce osadzając potrzeby użytkowników w rzeczywistości biznesowej. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zdobywała m.in. w PMR Research, obecnie pracuje w studio Edisonda gdzie zajmuje się badaniami użyteczności.