Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język obcy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-116-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia z języka obcego na poziomie B2+ służą pogłębieniu umiejętności i kompetencji językowych studentów oraz wstrostu ich wiedzy z zakresu słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. SOC2A_U01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SOC2A_W14 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W10 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U10, SOC2A_U11 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Referat
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_W06 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. SOC2A_U13 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. SOC2A_K01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. SOC2A_K04 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Referat,
Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym. - + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - + - - - - - - - - -
M_W003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym pisane prac i tworzenie prezentacji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Ma potrzebę doskonalenia swojego warsztatu językowego w zakresie terminologii właściwej naukom społecznym i humanistycznym oraz posługiwania się poprawnie językiem polskim podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. - + - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia nauk społecznych i humanistycznych dla analizy i wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Lektorat w języku obcym

Kurs z oferty SJO.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Znajomość języka obcego na poziomie B2.Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot.
100% oceny końcowej stanowi ocena z kursu języka na poziomie B2+.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zlecenie do SJO

Informacje dodatkowe:

Brak