Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna filozofia społeczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-202-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami współczesnej filozofii społecznej. Nacisk zostanie położony na różne sposoby rozumienia wartości o podstawowym znaczeniu dla ładu społecznego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi wskazać różnice w rozumieniu podstawowych wartości społecznych przez różne koncepcje ideowe SOC2A_W08, SOC2A_W02 Egzamin
M_W002 Umie wskazać kluczowe wartości społeczne realizowane we współczesnej demokracji. SOC2A_W04, SOC2A_W05, SOC2A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U01 Egzamin
M_U002 Jest w stanie dokonać krytycznej analizy wybranych koncepcji z zakresu filozofii społecznej SOC2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z filozofii społecznej do analizy realnych konfliktów społecznych SOC2A_K03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi ocenić wpływ wyborów ideowych dokonywanych przez jednostki i grupy na kształt życia społecznego SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi wskazać różnice w rozumieniu podstawowych wartości społecznych przez różne koncepcje ideowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie wskazać kluczowe wartości społeczne realizowane we współczesnej demokracji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Jest w stanie dokonać krytycznej analizy wybranych koncepcji z zakresu filozofii społecznej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z filozofii społecznej do analizy realnych konfliktów społecznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi ocenić wpływ wyborów ideowych dokonywanych przez jednostki i grupy na kształt życia społecznego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
MODUŁ KANONICZNY. WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA SPOŁECZNA

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami współczesnej filozofii społecznej. Główny nacisk zostanie położony na różne sposoby rozumienia wartości o podstawowym znaczeniu dla ładu społecznego, a zwłaszcza społeczne i polityczne dylematy będące konsekwencją tych różnic. W tym kontekście przeanalizowane zostaną między innymi problemy związane z definiowaniem wolności, relacjami jednostki i wspólnoty, równością jako ideałem społecznym czy relacje pomiędzy tradycją a nowoczesnością.
Z punktu widzenia podejść ideowych kurs obejmuje między innymi prezentację podstawowych nurtów współczesnego liberalizmu, konserwatywnej wizji rzeczywistości społecznej, podstawowych elementów feminizmu oraz katolickiej nauki społecznej.

Ramowy program wykładów.

1. Przedmiot filozofii społecznej.
2. Jednostka a zbiorowość. Stary dylemat w nowej szacie.
3. Tradycje liberalnego myślenia. Różne oblicza współczesnego liberalizmu (F.A. Hayek, A. Sen, R. Nozick,J. Rawls).
4. Jednostka we wspólnocie. Współczesny komunitaryzm.
5. Konserwatywne recepty na problmy współczensości (C. Schmitt, E. Voegelin).
6. Katolicka nauka społeczna i jej ewolucja.
7. Równość jako ideał społeczny. Współczesne oblicza egalitaryzmu.
8. Totalitaryzm jako wizja ładu społecznego i politycznego.
9. Główne nurty współczesnego feminizmu.
10. Społeczny wymiar psychoanalizy. Psychoanaliza kulturowa.
11. Podstawowe wartości i dylematy współczesnej demokracji.
12. Wojna jako element kształtowania ładu światowego. Wybrane teorie wojen.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu (pisemnego lub ustnego) .

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama w wynikiem egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na wykładach są zobowiązani uzupełnić wiedzę obejmującą treść wykładów na podstawie lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na egzaminie wymagana jest znajomość treści wykładów i lektur obowiązkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa.
1. A. Szahaj, M.N. Jakubowskił; Filozofia polityki, PWN 2005.
2. W. Kymlicka; Współczesna filozofia polityczna: wprowadzenia; Kraków 1998.
3. J.Majka; Filozofia społeczna Cz. II r. 2 i 3., Wrocław 1982.
Literatura uzupełniająca;
1. F. Hayek; Konstytucja wolności. Warszawa 2006.
2. J.Rawls; Teoria sprawiedliwości.Warszawa 2009.
3. Komunitarianie. Wybór tekstów; red. P. Śpiewak; Warszawa 2004.
4. M. Ossowska; Wzór demokraty.Warszawa 1949.
5. Wartości społeczne w słuzbie publicznej; red. L. Dziewięcka-Bokun, J. Kędzior; Toruń 2009.
6. I Berlin; Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
7. A. Giddens; Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L. Porębski, Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków 2009

Informacje dodatkowe:

Brak