Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat twórczego pisania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-204-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Radłowska-Kozik Renata (renata.radlowska-kozik@krakow.agora.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem warsztatu jest zapewnienie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych w wielu zawodach funkcjonujących we współczesnym zmediatyzowanym społeczeństwie. Warsztat zmierza do rozwinięcia kompetencji uczestników w zakresie świadomego i adekwatnego używania języka jako narzędzia komunikacji

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie komunikowania, umie posługiwać sie prawidłową terminologią socjologiczną. SOC2A_W11, SOC2A_W01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SOC2A_W10 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku obcym z zakresu socjologii SOC2A_U10 Projekt
M_U002 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych SOC2A_U01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie SOC2A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku obcym dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów SOC2A_K02, SOC2A_U13, SOC2A_K04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i wie jak wykorzystać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie komunikowania, umie posługiwać sie prawidłową terminologią socjologiczną. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku obcym z zakresu socjologii - - - + - - - - - - -
M_U002 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku obcym dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):
MODUŁ KOMUNIKACYJNY. WARSZTAT TWÓRCZEGO PISANIA

Celem warsztatu jest zapewnienie Studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych w wielu zawodach funkcjonujących we współczesnym zmediatyzowanym społeczeństwie. Warsztat zmierza do rozwinięcia kompetencji uczestników w zakresie świadomego i adekwatnego używania języka jako narzędzia komunikacji.
Zajęcia przygotowują do pracy z tekstem przede wszystkim informacyjnym w wybranych kontekstach, ucząc nie tylko reguł poprawności językowej, ale także sztuki kompozycji i argumentacji oraz operowania środkami stylistycznymi, technikami perswazyjnymi i narracyjnymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
na zaliczenie – udział w zajęciach i oddanie projektu
Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje:
aktywny udział w zajęciach (ocena aktywności stanowi 40% oceny końcowej)
wykonanie projektu (ocena projektu stanowi 60% oceny końcowej)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Green A., Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004.
Jabłoński W. 2006, Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa.
Wrycza-Bekier J., 2014, Magia słów. Jak pisac teksty, które porwą tłumy, Wydawnictwo Helion.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.