Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat MAXQDA
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-209-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs przeznaczony jest dla studentów socjologii SUM, którzy zdobyli już podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badan socjologicznych. Treści prezentowane na warsztatach mają pomóc studentom i studentko w samodzielnej analizie danych jakościowych. Uczestnicy zajęć nauczą się obsługi programu do analizy danych MAXQDA, za pomocą którego zostaną przeprowadzone zaawansowane strategie analityczne: analiza dyskursu, analiza tematyczna, analiza wizualna oraz teoria ugruntowana.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SOC2A_W10 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi SOC2A_W09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SOC2A_U08 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod I narzędzi badawczych SOC2A_U08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K02 Wykonanie projektu
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SOC2A_K04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod I narzędzi badawczych - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - - - - - - + - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (12h):

Warsztat odbywa się w oparciu o realizację projektów grupowych, na które składa się:
1) cześć przygotowawcza + kodowanie – związana z przygotowaniem projektu analizy danych jakościowych w programie MAXQDA zgodnie z wytycznymi;
2) część analityczna – jakościowa analiza i interpretacja zakodowanych danych oparta na narzędziach analitycznych programu MAXQDA oraz komentarzy i wniosków sformułowanych na tej podstawie (Wizualizacja, budowanie wniosków i raportowanie)
Projekty w ramach warsztatu są wykonywane przy samodzielnych stanowiskach, ale (ze względu na możliwości programu) Badacze/ki łączą się w 2. osobowe zespoły – tandemy. Przyjmujemy, że w ramach projektu na każdą osobę w grupie powinno przypadać nie mniej niż 3 zakodowane i przeanalizowane wywiady.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: pokaz, demonstracja, praca indywidualna projekt
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność na zajęciach, udział w zadanych ćwiczeniach, poprawne wykonanie projektu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność obowiązkowa i aktywność
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
- wykonanie cyklu zadań przygotowawczo-analitycznych w ramach zajęć 80% oceny,
- przygotowanie raportu analitycznego w opraciu o program MAXQDA przez zespół 20% oceny,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka nadrabia zaległości warsztatowe w porozumieniu z Prowadzącym i pozostałymi uczestnikami (Zespoły 2 lub 3 osobowe) zespołów badawczych. Każda nieobecność wymaga usprawiedliwienia. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej względem pozostałych członków/iń zespołu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

- brak -

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silver. Christina, Ann Lewins. 2014. Using Software in Qualitative Research. A Step-by-Step Guide, Second
Edition, SAGE.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek GĄDECKI, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska. 2018 Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach teleprac. Kraków : Wydawnictwo LIBRON.
Jacek GĄDECKI. 2012. I love NH : gentryfikacja starej części Nowej Huty? Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.