Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Smart city i smart community
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-212-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych
z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach smart community. W ramach wykładu
wprowadzającego wdrożymy perspektywę socjotechnologiczną: traktując współczesne
miasta jako maszyny społeczne, zdefiniujemy smart city i wskażemy na różnych aktorów,
w tym aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Spojrzymy
również na miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab
i jej znaczenie dla badań miejskich we współczesnym mieście.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego SOC2A_U04, SOC2A_U05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Plan wykładów
1. Wprowadzenie do miast inteligentnych.
Wprowadzenie do programu wykładów na kolejne tygodnie, wyjaśniające ich związek
z bieżącymi debatami i trendami w socjologii miasta, analizach i agendach miejskich.
2. Od społeczeństwa sieci do teorii-aktora-sieci.
Inżynierowie-socjologowie projektują miasto.
Przedstawienie różnego wymiaru sieci w socjologii od sieci społecznych do ANT.
Wskazanie na kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacji technologicznej
na przykładzie auta elektrycznego.
3. Miejska innowacja a inteligentne miasto.
O uspołecznieniu innowacji w modelu LL
W trakcie wykładu zajmujemy się living labem jako pla]ormą innowacji, która łączy i
angażuje różne zainteresowane podmioty na wczesnych etapach procesu innowacji.
Dokonamy wprowadzenia do tej tematyki, którą obszerniej zajmiemy się w ramach
ćwiczeń.
4. Rola technologii w inteligentych miastach – czy algorytmy sa polityczne?
Technologie cyfrowe jako katalizator przemian miejskich i urbanistyka w czasie
rzeczywistymW ramach wykładu zajmiemy się m.in. wykorzystanie big data w czasie rzeczywistym
dla badań z zakresu nauk społecznych, oraz w celu planowania polityki i interwencji
miejskiej.
5. Rola mieszkańców w miastach inteligentnych.
O różnych wizjach miejskiego obywatelstwa
Omawiamy wyzwania związane z zapewnieniem dostępu do korzystania
z tego, co oferują miasta. Wykład omawia, różne wizje obywatelstwa w miastach
inteligentnych, w tym wizję obywatela jako nośnika danych. Zastanowimy się także
nad tym, jak władze miasta i analitycy miejscy mogą uwzględniać potrzeby różnych
grup interesariuszy w mieście.
6. Kultura współdzielenia.
Czy szansa inteligentnych miast?
miasta stają przed wyzwaniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza
i wdrażaniem środków ograniczających emisje energii. Kluczowe kwes`e obejmują
ułatwianie interakcji międzyludzkich i poprawę przestrzeni publicznych, takich jak
chodniki, ścieżki rowerowe, ogrody, place i parki. Wykład omawia rolę technologii
7. Inteligentne miasto a współrządzenie.
Miasta coraz częściej dążą do ustanowienia partnerstwa z przedsiębiorstwami
i społeczeństwem obywatelskim, aby znaleźć zrównoważone rozwiązania wyzwań
miejskich. Wykład omawia wyzwania związane z wykorzystywaniem technologii
cyfrowych i analizy miejskiej w celu zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu
obszarami miejskimi i uczynienia procesów decyzyjnych bardziej demokratycznymi
i integracyjnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu nierówności i różnic
w zdolnościach różnych grup społecznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu
Udział w wykładach jest nieobowiązkowy, ale wiedza pozyskana w ich trakcie może być
kluczowa w tworzeniu projektu końcowego
Ćwiczenia mają charakter warsztatowy: prócz czytania tekstów zakładają przeprowadzenie
projektu złożonego z 2 zadań w ramach grup badawczych 3-5 os. Zadania rozłożone są na
cały semestr, opracowywane i prezentowane w trakcie ćwiczeń:
- Zadanie 1. Definiowanie problemu w kategoriach użytkowników (UX w praktyce)
- Zadanie 2. Przygotowanie koncepcji living labu dla wdrożenia proponowanej usługi/
produktu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w konwersatorium – raport diagnostyczny,
wykonanie projektu warsztatowego – projekt społeczny,
uczestnictwo w wykładach – obecność;
Ocena jest składową 3 kursów wchodzących w jej skład (średnia). Każdy z kursów oceniany jest odrębnie. Jednak zaliczenie wszystkich jest konieczne do zaliczenia całego modułu. Ocena ma charakter ważony
- ocena z wykładu – 25% oceny końcowej,
- ocena z konwersatorium – 25% oceny końcowej,
- ocena z warsztatów projektowych – 50% oceny końcowej;

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. spotkanie.
Kolejne nieobecności wymagają uzupełnień. Te są ustalane z Prowadzącym w porozumieniu z pozostałymi członkami/kiniami grupy projektowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Allwinkle, S., Cruickshank, P., 2011. Creating Smart-er Cities: An Overview. Journal of Urban Technology 18,
1–16.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T., 2013. Living Labs, Innovation Districts and Information Marketplaces:
A Systems Approach for Smart Cities. Procedia Computer Science 16, 668–677.
Winters, J.V., 2011. WHY ARE SMART CITIES GROWING? WHO MOVES AND WHO STAYS*. Journal of
Regional Science 51, 253–270.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek GĄDECKI. 2018. Smart cities: challenges for the community, [W:] II national interdisciplinary scientific conference TechSpo’18 : power of algorithms, ISBN: 978-1-5386-8467-2, s. 1–5.
Jacek GĄDECKI 2018. Od zawężenia do rozszerzenia wspólnoty: od współdzielenia do wykluczenia : koncepcja inteligentnego miasta a ważne wyzwania dla wspólnoty miejskiej, “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, t. 19 nr 1, s. 136–146.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ PROJEKTOWY: SMART COMMUNITY
Koncepcja smart city wskazuje na konieczność budowania mądrych (smart) wspólnot lokalnych, w których
zarówno władze, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy rozumieją potencjał technologii informacyjnych i świadomie decydują o ich zastosowaniu do zmian w swoim otoczeniu.

Moduł projektowy Smart Community koncentruje się na budowaniu świadomych i uzgodnionych decyzji
w sprawie wykorzystania technologii jako katalizatora do rozwiązywania potrzeb społecznych i gospodarczych w skali lokalnej. W trakcie wykładów, zajęć projektowych i warsztatów Studenci i Studentki
będą konstruować rozwiązania na realne problemy określonych wspólnot (np. w skali sąsiedztwa, dzielnicy
gminy).

W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji z zakresu strategii komunikacyjnych oraz metodologii badań: dobra analiza potrzeb oraz przygotowanie komunikacyjne są niezbędne dla sukcesu inicjatywy inteligentnych społeczności. Prezentacja rezultatów prac nad projektem semestralnym odbędzie się z udziałem zaproszonych partnerów społecznych.