Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing miejsc
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-213-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Gamoń Adrian (adrian.gamon@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Marketing miejsc ma na celu przedstawić metody promowania społeczności lokalnych .
Wiedza o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
Organizacja i zasady komunikowania mediów i róznych ich typów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). SOC2A_W02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma wiedzę na temat organizacji i zasad komunikowania mediów i róznych ich typów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu SOC2A_W13 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. SOC2A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi wykorzystać specyfike mediów, zwlaszcza Internetu i umie wykorzystac logikę sieci w projektowaniu i wdrażaniu innowacji SOC2A_U04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. SOC2A_U08 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SOC2A_K04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat organizacji i zasad komunikowania mediów i róznych ich typów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać specyfike mediów, zwlaszcza Internetu i umie wykorzystac logikę sieci w projektowaniu i wdrażaniu innowacji - - - + - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):

Metody promowania społeczności lokalnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, projekt

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Do uzupełnienia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Materiały zostaną dostarczone na zajęciach

Informacje dodatkowe:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 3, uzyskuje za nie 3ECTS:
Konsultacje społeczne
Marketing miejsc
Mapowanie danych. Warsztat GIS
warsztaty prowadzone są przez praktyków