Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mapowanie danych. Warsztat GIS
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-214-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Gajda Agnieszka (agajda@irm.krakow.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach społecznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). SOC2A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów w zakresie ich dostosowania do potrzeb uniwersalnego projektowania. SOC2A_W13 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. SOC2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. SOC2A_U08 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia). - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów w zakresie ich dostosowania do potrzeb uniwersalnego projektowania. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):

Podczas kursu zostanie poruszone zagadnienie wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach społecznych. Problematyka zostanie przedstawiona zarówno od strony teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych w oprogramowaniu GIS oraz na platformie internetowej.

 1. Część teoretyczna:
  - Czym jest GIS?
  - Podstawowe rodzaje i formaty danych
  - Darmowe i płatne źródła danych
  - Obowiązujące odwzorowania i podstawowe regulacje prawne
  - Metody prezentacji informacji przestrzennej
  - Podstawowe metody analiz przestrzennych
  - Przykładowe zastosowania GIS w naukach społecznych
 2. Część praktyczna – warsztatowa 1:
  - Zapoznanie z pakietem ArcGIS i jego komponentami
  - Nawigacja w programie oraz podstawowe opcje
  - Tworzenie projektu mapy
  - Wykonanie podstawowych analiz
  - Stworzenie mapy prezentującej wybrane zagadnienia z wykorzystaniem odpowiednich metod wizualizacji
 3. Część praktyczna – warsztatowa 2:
  - Zapoznanie z platforma ArcGIS online
  - Nawigacja oraz ćwiczenia wprowadzające
  - Tworzenie mapy online
  - Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem map
  - Przygotowanie prezentacji wybranego przez studentów zagadnienia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, aktywność, projekt

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu / ocena z prezentacji 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Cass, N., E. Shove, and J. Urry. 2005. Social exclusion, mobility and access. „The Sociological Review” 53:
539-55.
EU e-Inclusion. 2007. Participation for all in the knowledge-based society. European Commission, Culture and
Society, e-Inclusion. http://ec.europa.eu/information_society/soccul/eincl/index_en .htm
Iwarsson, S., and A. Stahl. 2003. Accessibility, usability and universal design: Positioning and definition of
concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation 25 (2): 57-66.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region, ss. 137-143.
Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian Foothills, European Journal of Geography, 5 (3), ss. 6-12.
Gajda A., 2014, Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do pomiaru zmian zasięgu oraz struktury pionowej roślinności semi-naturalnego odcinka doliny Wisły, Prace Geograficzne, 138, ss. 67-81.
Gajda A., Plaza M., 2009, Inwentaryzacja wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 18, ss. 85-94.
Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2013, The Polish Tourism to Israel: An Overview, [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Cambridge Scholars Publishing Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 172-190.
Żelazny M., Siwek J., Liová S., Šimor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka, J., Pęksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurník J., 2015, Stosunki wodne i regiony hydrograficzne/ Vodné pomery a hydrografické regióny/ Hydrological conditions and hydrographic regions [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Siwek J., Żelazny M., Liová S., Šimor V.,Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział hydrograficzny/ Hydrografické členenie/ Watersheds [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – przyroda nieożywiona / Atlas Tatier – neživá príroda / Atlas of the tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane.
Szczepanowicz B., Autorstwo map i rycin: Gajda A., 2014, Ziemia Święta. Geografia biblijna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Izdebski A., Autorstwo map: Gajda A., 2013, Rural Economy in transition. Asia Minor from late antiquity into the early middle ages, The Journal of Juristic Papirology, Supplement XVIII, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Nie podano