Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Płeć, ciało, seksualność - wokół wzorów kulturowych i praktyk społecznych. Tożsamości, działania i struktury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-215-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Leszczyńska Katarzyna (kaleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminaria magisterskie to zajęcia, podczas których studenci przygotowują się do pisania pracy
dyplomowej, która następnie jest oceniana przez recenzenta i promotora. Praca, po otrzymaniu
pozytywnych recenzji, jest broniona na koniec studiów. Obronę poprzedza egzamin, który odbywa się w
odrębnym terminie (tydzień lub więcej przed obroną). Podczas egzaminu wymagana jest znajomość
problematyki socjologicznej, podejmowanej na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) z wszystkich lat
studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie współczesnych procesów kulturowych. SOC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. SOC2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować współczesne zjawiska kulturowe. SOC2A_W14 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów kulturowych w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SOC2A_K02 Udział w dyskusji,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie współczesnych procesów kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować współczesne zjawiska kulturowe. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów kulturowych w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność i oddawanie poszczególnych części pracy w terminie

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

przygotowanie i prezentacja tematu i wstepnej koncepcji pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-Adamiak Elżbieta, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa: Biblioteka ‘Więzi’, 1999.
Bem Sandra Lipsitz, Męskość, kobiecość: o różnicach wynikających z płci; przeł. Sylwia Pikiel, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.
Bradley Harriet, Płeć; przeł. Ewa Chomicka, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.
Buczkowski Adam, Społeczne tworzenie ciała: płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków: Universitas, 2005.
Butler Judith, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2008,
Connell, Raewyn. 2013. Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Delphy Christine, Guillaumin, Witting Monique. Francuski feminizm materialistyczny. Poznań: Instytut Historii UAM. 2007.
Friedan, Betty. 2013. Mistyka codzienności. Warszawa: Czarna Owca.
Gender w społeczeństwie polskim, 2011, red. Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, Kraków: Nomos.
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW, 2007.
Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW, 2007.
Giddens Anthony, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa: PWN, 2006.
Głażewska Ewa, Płeć i antropologia: kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Toruń: CEE – Centrum Edukacji Europejskiej, 2005.
Graff, Agnieszka. 2008. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B.
Hyży Ewa, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków: Universitas, 2003.
Inglehart Ronald; Norris Pippa. 2009. Wzbierajaca fala. Warszawa: PIW.
Iwasiow Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa: WAB 2004.
Kalejdoskop genderowy, 2011, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Kraków: UJ.
Kobiety, mężczyźni i płeć, red. Mary Roth Walsh, opracowanie naukowe wydania polskiego Anna Titkow, Warszawa: IfiS PAN, 2003.
Kochanowski Jacek, Fantazmat zróżnicowany: socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków: "Universitas", 2004.
Kochanowski Jacek, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Wschód-Zachód, Łódź 2009.
Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, 2009, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, Warszawa: Eneteia.
Kopciewicz Lucyna Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna: polsko-francuskie studium porównawcze, Kraków: "Impuls"; Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2005.
Kościańska Agnieszka, 2009, Potęga ciszy, Warszawa: UW.
Kotowska, I. E. (red) 2009. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: Scholar.
Kowalska, Beata. 2012. O metodologii feministycznej. Ogólnie i osobiście. Studia Humanistyczne AGH, 112, 69–80.
Leszczyńska Katarzyna, 2011, Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii. Gender w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego, w: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, pod redakcją Łucji Kapralskiej, Łódź, wyd. PRINTPAP, 2011, str. 79-109.
Leszczyńska, Katarzyna, Dziuban, Agata. 2012. Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć kulturowa w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 13–34.
Łuczaj, Kamil. 2012. Ewolucjonistyczny feminizm Sary Blaffer Hrdy. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 45–56.
Mandal Eugenia, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice: Wydaw. UŚ, 2000.
Przebrani w płeć. Zjawisko drag w kulturze, 2010, red. Paulina Szkudlarek, Poznań: Konsola.
Renzetti Claire M., Daniel J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. Agnieszka Gromkowska-Melosik; red. nauk. Zbyszko Melosik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Struzik, Justyna. 2012. Publiczna socjologia queer. Studia Humanistyczne AGH, 112, 93–103.
Tink Thank feministyczny teksty R. Connell, J. Acker, i wiele innych: http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?cat_id=11
Titkow Anna, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa: IfiS PAN, 2007.
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, red. Elżbieta H. Oleksy, Warszawa: PWN, 2008.
Walczewska Sławomira, Damy, rycerze, feministki, . Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polscve, Kraków: eFKa, 1999.
Zielińska Katarzyna. 2012. Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja. Studia Humanistyczne AGH, 1/12, 81–91.

LITERATURA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

Acker, J. 2006. Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations. Gender & Society, 204, s. 441–464.
Chafetz J. S (red), Handbook of the Sociology of Gender Houston: Springer. s. 3–20.
Connel Raewyn, Gender. Short Introduction, Cornwall: Polity Press, 2009.
Connell Raewyn. Gender: in world perspective, Cambridge, UK, Malden, MA: Polity Press, 2009.
Connell, R. W. 1987 . Gender and power. Stanford, California: Stanford University Press.
Connell, R. W. 2003. Developing a Theory of Gender as Practice: Notes on Yancey Martin’s Feminist Lecture. Gender & Society, 173, s. 70–372.
Connell, R. W. 2005. Masculinities. Cambridge: Polity Press.
Ferree B. H., Myra Marx, Judith Lorber, red., Revisioning gender, Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Altamira.
Goodman, J. Ed. . 2010 . Global perspectives on gender and work. Readings and Interpretations. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymounth UK: Rowmam, Littlefield Publishers, Inc.
Jeanes, E. L., Knights, D., & Martin Yancey, P. red. 2011 . Handbook of Gender, work, organization. West Sussex: Wiley.
Kondo, D. K. 1990 . Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace. Chicago, London: University of Chicago Press.
Lewin Ellen, 2006, Feminist Anthropology. A Reader, Malden, Oxford, Victoria, Blackwell Publishing Ltd.
Lorber, J. 1994. Paradoxes of Gender. New Haven and London: Yale University Press.
Mac an Ghaill Mairtin, Haywood Chris, Gender, Culture and Society. Contemporary Feminities and Masculinities, Hampshire-New York: Palgrave 2007.
Martin, P. Y. 2003. Said and Done’' Versus Saying and Doing’' : Gendering Practices, Practicing Gender at Work. Gender & Society, 173, s. 342–366.
Martin, P. Y. 2004. Gender As Social Institution. Social Forces, 824, s. 1249–1273.
Martin, P. Y. 2006. Practising Gender at Work: Further Thoughts on Reflexivity. Gender, Work and Organization, 133, s. 254–276.
McNay, L. 2000 . Gender and asgency. Reconfiguring the subject in feminist and social theory. Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press.
Mucha, J. 2012. On sociology of women and women in sociology. Studia Humanistyczne AGH, 112, s. 35–44.
Rahman, M., & Jackson, S. 2010 . Gender and sexuality. Sociological approaches. Cambridge, Malden: Polity Press.
Ramet Sabrina Petra, 2004, Gender Reversals And Gender Cultures, Anthropological and historical perspectives, New York: Routledge.
Rhoton, L. A. 2011. Distancing as a Gendered Barrier: Understanding Women Scientists’ Gender Practices. Gender & Society, 256, s. 696–716.
Richardson, D., & Robinson, V. red. 2008 . Introducing Gender and Women’s Studies. New York: Palgrave Macmillan.
Ridgeway, C. L. 2008. Framed Before We Know It: How Gender Shapes Social Relations. Gender & Society, 232, s. 145–160.
Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. 2004. Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations. In Gender & Society Vol. 18, s. 510–531.
Risman, B. J. 2004. Gender As a Social Structure: Theory Wrestling with Activism. Gender & Society, 184, s. 429–450.
Risman, B. J., & Davis, G. 2013. From sex roles to gender structure. Current Sociology, March.
Skeggs, B. 2008. The dirty history of feminism and sociology: or the war of conceptual attrition. The Sociological Review, 564, s. 670–690.
Sydie, R. A. 1994. Sex and the sociological fathers. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 312, s. 117–138.
Turner Bryan S., The body and society: explorations in social theory, London: Sage Publications, 1996.
Wharton Amy S., The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research, Malden-Oixford: Blackwell Publishing 2006.
Women and Religion in the West. Challenging Secularization, ed. Kristin Aune, Sonya Sharma, Giselle Vincett, Hampshire-Burlington: Ashgate 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

„Katedra”, Gender Studies UW, red. Bozena Chołuj, Małgorzata Fuszara, 5/2004.
Acker, Joan. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, „Gender & Society” nr 2, tom 4, s. 139–158.
Adamska Katarzyna, Ludzie obok. Lesbijki i geje w Polsce, Toruń: Pracownia Duszycki: Graffiti BC, 1998.
Aktorzy życia publicznego: płeć jako czynnik różnicujący, pod red. Renaty Siemieńskiej, Warszawa: "Scholar", 2003.
Allison Anne, 2007, Japońskie matki i obentō: pudełko z drugim śniadaniem jako ideologiczny aparat państwa, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Agata Chałupnik, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
Appreciating diversity – cultural and gender issues, red. Aneta Chybicka i Maria Kaźmierczak, Cracow: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
Archetti E. P., 2007, Style gry i męskie zalety w argentyńskim futbolu, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Bator Joanna, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Wawa 1998, w: http://www.isp.org.pl/files/13667696150944500001139572806.pdf
Benedict Ruth, 1999, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa: PIW, rozdział 9.
Bergmann Magdalena, 2009, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce, w: Płeć w życiu publicznym, red. Marek Jeliński, Maria Więcławska, Barbara Brodzińska, Toruń: UMK.
Błajet Piotr, Ciało w kulturze współczesnej: wątki socjopedagogiczne, Olsztyn: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005.
Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii ,Marzenna Jakubczak, Kraków. 2006.
Bordo S. Ciało i reprodukowanie kobiecości, „Biuletyn OŚKI” nr 3/2000
Boski Paweł, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 1992.
Brytek-Matera Anna, Obraz ciała – obraz siebie: wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
Burch Beverly, Other women: lesbian, bisexual experience and psychoanalytic views of women, New York: Columbia University Press, 1997.
Butler Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of "sex", New York; London: Routledge, 1993.
CBOS, Aspiracje zawodowe kobiet, a życie codzienne., Warszawa styczeń 1997
Centrum Praw Kobiet, Kobiety w Polsce w latach 90. Warszawa 2000.
Cewińska Joanna, Kobiety w zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki. Zakład Zarządzania Personelem, Łódź: Absolwent, 2001.
Connell, Raewyn. 2003. Developing a Theory of Gender as Practice: Notes on Yancey Martin’s Feminist Lecture. „Gender & Society”, tom 17, nr 3, s. 370–372.
Connell, Raewyn. 1985. Theorising Gender. "Sociology", tom 19, nr 2, s. 260–272.
Connell, Raewyn. 2005a. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. „Gender & Society”, tom 19, nr 6, s. 829–859.
Cywilizacja i płeć (cały numer pisma), „Albo-albo. Problemy psychologii i kultury” 2/2007.
Delphy, Christine. 2007a. Na rzecz feminizmu materialistycznego, w: Christine Delphy, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Francuski feminizm materialistyczny, Maria Solarska i Martyna Borowicz red., Poznań: Instytut Historii UAM, s.57-68.
Delphy, Christine. 2007b. Wyzwolenie kobiet czy praw korporacyjne matek, w: Christine Delphy, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Francuski feminizm materialistyczny, Maria Solarska i Martyna Borowicz red., Poznań: Instytut Historii UAM, s. 95-126.
Desperak, Izabela. 2011. Perspektywa gender w socjologii a tłumaczenia. "Przegląd Socjologii Jakościowej", VII 2, 84–93.
Domański Hendryk, Zadowolony niewolnik. Studium o nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami w Polsce, Warszawa 1992.
Dorota Zaoworska-Nikoniuk, Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku. Wyd. Adam Marszałek Toruń 2008.
Doświadczane, opisywane, symboliczne: ciało w dyskursach kulturowych, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.
Doucet, Andrea, i Mauthner, Natasha S. 2007. Feminist Methodologies and Epistemology, w: Bryant Clifton D., Peck Dennis L., Bryant Patty M., Kerbo Harold R., Knottnerus J. David Sydie Rosalind A., Wethington Elaine, Seiler Steven J. red., 21st century sociology: A reference handbook. Specialty and Interdisciplinary Studies, Tom II, California, London, New Delhi: Sage Publications Ltd., s. 36–41.
Dybel Paweł, Zagadka "drugiej płci": spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
Embodying sociology: retrospect, progress and prospects, ed. by Chris Shilling, Malden, MA: Blackwell Publishing: The Sociological Review, 2007.
Ensler Eve, Dobre ciało, przeł. Monika Walendowska, Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2007.
Foucault, Michel. Historia seksualności, Warszawa: Czytelnik. 2000.
Foucault, Michel. Nadzorować i karać, Warszawa: Wydawnictwo KR. 1998.
Fuszara Małgorzata, Kobiety w polityce, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2006.
Gender w kulturze popularnej, pod red. Małgorzaty Radkiewcz, Kraków: Rabid, 2003.
Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka, Krakow: Rabid, 209.
Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, pod red. Elżbiety Durys i Elżbiety Ostrowskiej, Kraków: "Rabid", 2005.
Głogosz Dorota, Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy: skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007.
Gontarczyk Ewa, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych: perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Poznań: Eruditus, 1995.
Górniewicz Józef, Krzysztof Rubacha, Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości, Toruń: "CET", 1993.
Graff Agnieszka, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.
Gromkowska Agnieszka, Kobiecość w kulturze globalnej: rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań: Wolumin, 2002.
Holmes, Janet, Marra, M. 2011. Leadership discourse in a Maori workplace: negotiating gender, ethnicity and leadership at work. "Gender and Language", tom 5, nr 2, s. 317–342.
Homoseksualizm: perspektywa interdyscyplinarna, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana; Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków: "Nomos", 2005.
Hryciuk Renata E., 2007, Macho versus Maricon? O meksykańskich reprezentacjach męskości, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, s. 53-79.
Irigaray Luce, Ciało w ciało z matką, Kraków: Wydaw. eFKa, 2000.
Irigaray, Luce. 2010. Ta płeć jedną płcią niebędąca, Kraków: WUJ.
Jakubowska Honorata, Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.
Jeż Wacław, Kobiety z zespołem Turnera: pomiar jakości życia, próba zastosowania pomocy, Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 1999.
Kobiecość w obliczu zmian: studia interdyscyplinarne, pod red. naukową Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Kobiecość?, pod red. Ewy Hyży, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
Kobieta i praca: wiek XIX i XX: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarc, Warszawa: DiG, 2000.
Kobieta i rewolucja obyczajowa, Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa: DiG, 2006.
Kobieta i świat polityki: Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego: DiG, 1994.
Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie: studia interdyscyplinarne, pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
Kobiety i kultura religijna: specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, pod red. Jadwigi Hoff, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, pod red. Bogdana Wojciszke; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
Kobiety i religie, pod red. Katarzyny Leszczyńskiej i Agnieszki Kościańskiej, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006.
Kobiety przełomu nowoczesnego w Skandynawii, (red.) Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Gdańsk: Wydawnictwo Pressfabryka, 2007.
Kobiety uczą Kościół, red. Jarosław Makowski, Warszawa: WAB, 2007.
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
Kobiety w kulturze popularnej, pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk, Wrocław: MarMar Marian Kaczorowski: Konsola, 2002.
Kobiety w Polsce na przełomie wieków: nowy kontrakt płci?, pod red. Małgorzaty Fuszary ; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002.
Kobiety, feminizm i media, pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk. Poznań; Wrocław: "Konsola", 2005.
Kobiety. Feminizm. Demokracja, 2009, red. Bogułsawa Budrowska, Warszawa: IFiS PAN.
Krawczyk Jacek Maciej, Homoseksualiści w systemach prawnych i społeczeństwach państw skandynawskich, Grodzisk Mazowiecki: Jacek Maciej Krawczyk, 2002.
Kultura jako pole walki płci: normy, tabu, przekroczenie, pod red. Agnieszki Jeżyk i Andrzeja Zawadzkiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
Kultura wobec odmienności. T. 2, Prasa, literatura, pod red. Bernadetty Darskiej, Warszawa: Fundacja Feminoteka, 2009.
Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka, Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo , Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006.

Laszuk Anna, Dziewczyny, wyjdźcie z szafy!, Płock: Fundacja Lorga, 2006.
Lesbijki w życiu społeczno-politycznym, pod red. Marzeny Chińcz, Płock: Fundacja Lorga, 2006.
Lewin, E. (red.). (2006). Feminist Anthropology. A Reader. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing.
Mandal Eugenia, Kobiecość i męskość: popularne opinie a badania naukowe, Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2003.
Martin E., 2007, Jajo i plemnik. Naukowy romans, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Mass media w społeczeństwie obywatelskim: zasada równych szans dla kobiet i mężczyzn w przekazie dziennikarskim, pod red. Elżbiety H. Oleksy, Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
Masters William H., Virginia E. Johnson, Homosexuality in perspective, Boston: Little, Brown and Co., 1979.
Media, ciało, pamięć: o współczesnych tożsamościach kulturowych, pod red. Andrzeja Gwoździa i Agnieszki Nierackiej-Ćwikiel, Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza, 2006.
Męskość w kulturze współczesnej, pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
Miluska Jolanta, Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację: uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
Mizielińska Joanna, Płeć, ciało, seksualność: od feminizmu do teorii queer, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Dorota Pauluk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
Money John, Gay, straight, and in-between: the sexology of erotic orientation, New York; Oxford: Oxford University Press, 1988.
Moralne obrazy: społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, pod red. Ewy Banaszak i Pawła Czajkowskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Nacher Anna, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków: WUJ, 2008.
Nawrocka Joanna, O liderach i ich płci: wpływ płci osoby spostrzegającej i spostrzeganej na ocenę stylów sprawowania władzy, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005.
Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy, Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budzowska, Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004.
Nowacka Magdalena, Sytuacja prawna osób homoseksualnych a regulacja związków partnerskich na tle prawno-porównawczym, Toruń: Adam Marszałek, 2004.
Nowak-Dziemianowicz Mirosława, Doświadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele we współczesnej Polsce, red. Małgorzata Fuszara, Warszawa: TRIO, 2008.
Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotyp, Krzysztof Arcimowicz, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
Od kobiety do mężczyzny i z powrotem – rozważania o płci w kulturze, pod red. J. Brach-Czainy, Trans Humana, Białystok 1997.
Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze, pod red. Jolanty Brach-Czainy, Białystok: Trans Humana, 1997.
Paprzycka Emilia, Kobiety żyjące w pojedynkę: między wyborem a przymusem, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008.
Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii, red. Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora; współpr. Marzena Lizurej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006.
Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
Pernoud Regine, Kobieta w czasach katedr, Warszawa: PIW, 1990.
Pilecka Barbara, Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu, Kraków: Wydaw. Radamsa, 1999.
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Monika Klimowicz, Anna Pacześniak, Aldona Wiktorska-Święcka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
Płeć w życiu publicznym: różnorodność problemów i perspektyw, pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych: praca zbiorowa, pod red. Renaty Siemieńskiej, Warszawa: Scholar, 1997.
Portrety kobiet i mężczyzn, pod red. R. Siemieńskiej, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 1997.
Potoczna Małgorzata, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Kobiety z łódzkich enklaw biedy: bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
Praktyki Cielesne, red. Beata Łaciak Jacek Maria Kurczewski Aleksandra Herman Dominika Dzido Aleksandra Suflida, Warszawa: Wydawnictwo "Trio", 2006.
Praktyki cielesne, red. nauk. Jacek Maria Kurczewski, Warszawa: Wydawnictwo "Trio", 2006.
Prieur A., 2007, Dominacja i pożądanie: homoseksualność i konstrukcja męskości w Meksyku, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Przełamać milczenie: łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną, red. Sebastian Matuszewski, Alina Molisiak, Adam Pruss; tł. Anna Piwowarczyk, Bartłomiej Chabałowski, Gdańsk: Amnesty International Polska, 2003.
Queer families, queer politics: challenging culture and the state, ed. by Mary Bernstein and Renate Reimann, New York: Columbia University Press, 2001.
Raport o Dyskryminacji i Nietolerancji ze Względu na Orientację Seksualną w Polsce, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii; oprac. wyników Krzysztof Kliszczyński, Tomasz Kasiorek, Warszawa: Stowarzyszenie Lambda, 2002.
Renzetti, Claire M., Daniel J. Curran. 2005. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, red. nauk. Zbyszko
Retoryka ciała w dyskursie publicznym, pod red. Roberta Cieślaka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
Rodriguez, Jenny K. 2010. The construction of gender identities in public sector organisations in Latin America: A view of the Dominican Republic. "Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal", tom 29, nr 1, s. 53–77.
Role płciowe: kultura i edukacja, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Role płciowe: socjalizacja i rozwój, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006.
Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w Polsce międzywojennej: zbiór studiów, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: DiG, 2000.
Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego: badania porównawcze, Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski, Jadwiga Bajka, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, pod red. Edyty Zierkiewicz; przy współudz. Aliny Łysak, Wrocław: MarMar, Marian Kaczorowski, 2005.
Starzomska M., Anorektyczna realizacja archetypów negatywnej kobiecości, „Kultura i społeczeństwo”, 2006, październik-grudzień.
Supermarketyzacja: religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Tomasz Szlendak; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Sydie, Rosalind Ann. 2007. The Sociology of Gender, w: Bryant Clifton D., Peck Dennis L., Bryant Patty M., Kerbo Harold R., Knottnerus J. David Sydie Rosalind A., Wethington Elaine, Seiler Steven J. red., 21st century sociology: A reference handbook. VOLUME ONE. Traditional and Core Areas, California, London, New Delhi: Sage Publications, s. 247–253.
Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska, pod red. Anny Titkow ; Instytut Spraw Publicznych. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003.
Szkudlarek Paulina, 2010, Ona jest takim pięknym mężczyzną. Japońska koncepcja „przepływającej płci” a estetyka queer, w: Przebrani w płeć. Zjawisko drag w kulturze, red. Paulina Szkudlarek, Poznań: Konsola.
Szyłak Jerzy, Gra ciałem: o obrazach kobiet w kulturze współczesnej, Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002.
Teatr płci: eseje z socjologii gender, red. nauk. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski, Łódź: Wydawnictwo "Wschód – Zachód", 2008.
Titkow, Anna. 2011. Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, w: Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka, (red.) Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: NOMOS.
Toniak Ewa, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków: Korporacja Ha!Art.,2008.
Tożsamość społeczno-kulturowa płci, pod red. Anny Barskiej i Eugenii Mandal; Uniwersytet Opolski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Trzeci wiek drugiej płci: starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej, pod red. Edyty Zierkiewicz i Aliny Łysak, Wrocław: MarMar, Marian Kaczorowski, cop. 2006.
Ucieleśnienia II: płeć między ciałem i tekstem, praca zbior. pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008.
West, Candace; Don H. Zimmerman. 2009. Accounting for Doing Gender, „Gender & Society”, tom 23, nr 1, s. 112–122.
Whitehead H., 2007, Łuk i nosidełko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wśród Indian Ameryki Północnej, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 2, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: WUW.
Williams, L. Susan. 2002. Trying on Gender, Gender Regimes, and the Process of Becoming Women. „Gender & Society”, tom 16, nr 1, s. 29–52.
Wizerunek ciała: portret Polek, pod red. Alicji Głębockiej i Jarosława Kulbata; Uniwersytet Opolski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Wizerunek ciała: portret Polek, pod red. Alicji Głębockiej i Jarosława Kulbata; Uniwersytet Opolski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.
Wójtewicz Anna, 2009, „Dziwki”, „królowe” i „szare myszki” czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa, w: Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, Warszawa: Eneteia.
Zadrożyńska Anna, Etnologiczne problemy seksuologii, symbolika płci i seksu w różnych kulturach, (w:) K. Imieliński (red.), Seksuologia kulturowa, pod red. Kazimierza Imielińskiego Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980.
Zrozumieć płeć II: studia interdyscyplinarne, pod red. Alicji Kuczyńskiej i Elżbiety Katarzyny Dzikowskiej, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Zrozumieć płeć: studia interdyscyplinarne, pod red. Alicji Kuczyńskiej, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Monografie autorskie
Katarzyna Leszczyńska, 2016, Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i
męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjnoewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, ss. 342.
Katarzyna Leszczyńska, 2009, Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków: NOMOS, ss. 303.
Katarzyna Leszczyńska, 2002, Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec
Europy i procesów zjednoczeniowych, Kraków: NOMOS, ss. 261.
Redakcje naukowe monografii:
2012, Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna Leszczyńska, Kraków:
Libron, ss. 465.
2011, Socjologia języka. Wokół teorii i empirii, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek,
Kraków: Wydawnictwo AGH, ss. 214.
2010, Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, red. Janusz Mucha, Katarzyna
Leszczyńska, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 202.
11 / 15
Karta modułu – Płeć, ciało, seksualność – wokół wzorów kulturowych i praktyk społecznych. Tożsamości,
działania i struktury
2008, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna
Leszczyńska, Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, ss. 220.
2007, Wokół tożsamości: teorie, wymiary, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: NOMOS,
ss. 448
2006, Kobiety i religie, red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kraków: NOMOS, ss. 574.
2004, Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania
perswazyjnego, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: NOMOS, ss. 496.
Redakcje czasopism:
2016, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska,
numer poświęcony badaniom nad gender i religią w społeczeństwie polskim.
2012, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 11, nr 2, red. Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, numer
poświęcony teoriom socjologicznym płci społeczno-kulturowej.
2012, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 14, nr 4, red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska,
numer poświęcony problemom społecznym w Małopolsce.
2008, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies” tom 4, Londyn, red. Katarzyna
Leszczyńska, Zbigniew Pasek, numer poświęcony nowej duchowości i religijności w Europie ŚrodkowoWschodniej.
2002, „HA!art” nr 4(13), redakcja działu recenzji publikacji religioznawczych i socjologicznych w
magazynie (część: Baldachim nad baldachimem), s. 60-94.
Artykuły w czasopismach:
Katarzyna Leszczyńska, 2016, (Self)exclusion of women in Roman Catholic Church’s organizations in
Poland. Discursive practices as mechanisms of reproducing femininity patterns in Church organization,
„Polish Sociological Review” nr 4 (196), s. 459-476.
Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016, Gender in religion? Religion in gender? Commentary
on theory and research on gender and religion, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, s. 7-17
Katarzyna Leszczyńska, 2014, Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej.
Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w
Polsce, „Societas/Communitas” tom 17, nr 1, s. 165–194
Katarzyna Leszczyńska, 2014, New institutionalism at the heuristic frames – historical roots, social
theories, research methods, [Esej recenzyjny na podstawie Homo agens: instytucjonalizm w naukach
społecznych / Piotr Chmielewski, Warszawa, 2011], „Studia Humanistyczne AGH”, tom 13, nr 4, s.
225–229
Katarzyna Leszczyńska, 2014, Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w
Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia
Socjologiczne” nr 1 (212), s. 45–76
Katarzyna Leszczyńska, 2013, O gender jako kategorii teoretycznej socjologii. Praktyki, struktury i
procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell [Esej recenzyjny na podstawie Socjologia
płci, Raewyn Connell, Warszawa: PWN, 2011], „Studia Humanistyczne AGH” tom 12, nr 4, s. 99–109
Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć
(kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, „Studia Humanistyczne AGH” tom
12 / 15
Karta modułu – Płeć, ciało, seksualność – wokół wzorów kulturowych i praktyk społecznych. Tożsamości,
działania i struktury
11, nr 2, s. 13-33
Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Od redakcji: płeć kulturowa a teorie socjologiczne,
„Studia Humanistyczne AGH” tom 11, nr 2, s. 7-10
Katarzyna Leszczyńska, 2012, Construction of femininity and masculinity in the discourse to popularize
a science. The analysis of discursive strategies, „Kultura i Edukacja” nr 6 (92), s. 183-212.
Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2011, Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna
analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy, „Socjolingwistyka” nr XXIV, s. 7-28.
Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, 2012, Problemy społeczne w teorii i praktyce: od redakcji,
„Studia Humanistyczne AGH”, tom 14, nr 4, s. 9-12
Katarzyna Leszczyńska, 2010, Strategie budowania wiarygodności Kościoła rzymskokatolickiego w
Polsce w obliczu transformacji kulturowo-politycznej po 1989 roku, „Studia Humanistyczne AGH” tom 8,
nr 1, s. 103–115
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Polish New Age [esej recenzyjny na podstawie książki
Doroty Hall, New Age. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa: WAiP] „Journal of Alternative
Spiritualities and New Age Studies” tom 4, Londyn, s. 83-87.
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Guest editorial, „Journal of Alternative Spiritualities and
New Age Studies”, Londyn, nr 4, tom 4, s. 1–2.
Katarzyna Leszczyńska, 2006, Научная жизнь. Новая духовность в монокультурных и
плюралистических обществах, „Восточноевропейские Исследования. Международный журнал по
социальным и гуманитарным наукам” nr 4, s. 149-153.
Katarzyna Leszczyńska, 2005, Prawodawstwo europejskie a nowe ruchy religijne, „Studia Laurentiana”
1, Rocznik 5, s. 12-26.
Katarzyna Leszczyńska, 2002, Kościół nadzieją dla Europy? Wizja roli Kościoła katolickiego w Polsce i
Czechach w procesie zjednoczeniowym Europy, „Forum Europejskie” nr 4, s. 7-36.
Katarzyna Leszczyńska, 2002, Husytyzm, reformacja, Kościół, „Barbarzyńca” nr 7, s. 21-28.
Katarzyna Leszczyńska, 2002, Recenzja: „Chrześcijaństwo i Europa”, Andrzej Flis NOMOS, Kraków 2001,
„HA!art” nr 4(13), s. 92-94.
Katarzyna Leszczyńska, 2000, Masowa histeria w Salem w czasie procesów o czary 1692/1693 z punktu
widzenia teorii behawioralnej, „Barbarzyńca” nr 6, s. 8-11.
Rozdziały w pracach zbiorowych:
Katarzyna Leszczyńska, 2017, The Roman Catholic Church in Poland vis-à-vis Europe and the Processes
of European Integration. Three Pictures of Europe, w: Religion, Politics, And Values In Poland, red.
Sabrina Petra Ramet, Irena Borowik, London, New York: Palgrave Macmillan, s. 61-84.
Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2012, Wolność i wierność. O roli zwrotów w humanistyce
i naukach społecznych, w: Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna
Leszczyńska, Kraków: Libron, s. 9-25.
Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2011, Wokół teorii i empirii socjologii języka. Kilka
(nie)potrzebnych refleksji?, w: Socjologia języka. Wokół teorii i empirii, red. Katarzyna Leszczyńska,
Katarzyna Skowronek, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 5-25.
Katarzyna Leszczyńska, 2011, Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii. Gender w kontekście
przemian społeczeństwa informacyjnego, w: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, red.
13 / 15
Karta modułu – Płeć, ciało, seksualność – wokół wzorów kulturowych i praktyk społecznych. Tożsamości,
działania i struktury
Łucja Kapralska, Łódź: PRINTPAP, s. 79-109.
Katarzyna Leszczyńska, Łukasz Zych, 2011, Wzory kobiecości w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce, w: Kalejdoskop genderowy, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk,
Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 201-216.
Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska, 2010, Society, culture and technology at the dawn of the 21st
century, w: Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, red. Janusz Mucha,
Katarzyna Leszczyńska, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. VII–XXIII.
Katarzyna Leszczyńska, 2010, Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów,
w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek integracji
społecznej i aktywności zawodowej, red. Barbara Gąciarz, Warszawa: IFiS PAN, s. 35–55.
Katarzyna Leszczyńska, 2009, Wyobrażenia metaforyczne przeszłości Europy w wypowiedziach
duchownych katolickich w Polsce, w: Oblicza socjologii krakowskiej, red. Grzegorz Bryda, Wojciech
Pawnik, Kraków: NOMOS, s. 52-70.
Katarzyna Leszczyńska, 2009, Wizje Unii Europejskiej na łamach wybranych tytułów prasy katolickiej w
debacie nad Kartą Praw Podstawowych, w: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie
społecznej, red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 162-
176.
Katarzyna Leszczyńska, 2009, Visions of the European Union in the selected Catholic press titles in the
debate on the Charter of Fundamental Rights, w: 5 years of Poland’s membership of the European
Union context, red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Warsaw: The Office of the Committee for European
Integration, s. 226-247.
Katarzyna Leszczyńska, Radosław Tyrała, 2008, Procesy sekularyzacji w społeczeństwie polskim po roku
1989 w świetle wybranych perspektyw teoretycznych, w: Od robotnika do internauty, red. Lesław H.
Haber, Anna Siwik, Kraków: Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 409–422.
Katarzyna Leszczyńska, 2008, Mitologizacja Europy w wypowiedziach duchownych Kościoła katolickiego
w Polsce. Analiza nurtu totalnego, w: Oblicza religii i religijności, red. Irena Borowik, Jan Doktór, Maria
Libiszowska-Żółtkowska, Kraków: NOMOS, s. 250-258.
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Nowa duchowość w badaniach społecznych, w: Nowa
duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska,
Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 9-20.
Katarzyna Leszczyńska, 2007, Metafory personifikujące Europę w wypowiedziach papieża Jana Pawła II z
lat 1990-2004, w: Język religijny dawniej i dziś, red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak,
Małgorzata Rybka, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 63-72.
Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, 2007, Wstęp. Tożsamość jako przedmiot interdyscyplinarnej
refleksji, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Kraków:
NOMOS, s. 7-11.
Katarzyna Leszczyńska, 2006, Autonomia sacrum i profanum we współczesnym świecie Zachodu?
Małżeństwo, rozwód i aborcja w wypowiedziach duchownych katolickich z Krakowa, w: Kobiety i religie,
red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kraków: NOMOS, s. 229-244.
Katarzyna Leszczyńska, 2006, Unia Europejska a sekularyzacja. Problematyka religijna w dokumentach
Wspólnot Europejskich, w: Socjologia Religii, tom 4, red. Józef Baniak, Poznań: Wyd. UAM, s. 99-111.
Katarzyna Leszczyńska, 2004, The standpoint of the Roman Catholic Church in Poland and Czech
Republic towards European Union and the European integration process, w: Religion and Patterns of
Social Transformation, red. Dinka Marinovic Jerolimov, Sinisa Zrinšćak, Irena Borowik, Zagreb: Institute
for Social Research, s. 253-277.
Katarzyna Leszczyńska, 2004, Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich w Polsce
podczas dyskusji o Invocatio Dei w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej. (Na podstawie analizy
tygodnika katolickiego „Niedziela” I – VI 2003), w: Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i
lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków: NOMOS, red. Rafał Garpiel, Katarzyna
Leszczyńska, s. 171-182.
2004, Opracowanie haseł encyklopedycznych do Leksykonu Socjologii Religii, red. Maria LibiszowskaŻółtkowska, Janusz Mariański, Warszawa: Verbinum.
Hasła encyklopedyczne: „Sakralizacja”, „Sociology of Religion”, „Journal of Contemporary Religion”,
„Social Compas”, „Journal for the Scientific Study of Religion”.

Informacje dodatkowe:

Prace pisane na zajęciach mogą dotyczyć różnych szczegółowych problemów badawczych,
powiązanych z różnymi wymiarami ludzkiego doświadczenia, mogą jednak dotyczyć zupełnie innej
tematyki, odrębnej od studiów nad różnorodnością. Prace mogą dotyczyć zarówno teorii, jak i mogą
bazować na własnych badaniach empirycznych, dotyczących zarówno tożsamości, mediów, praktyk,
instytucji i struktur, ale również dyskursów kulturowych powiązanych ze zróżnicowaniem społecznym
(np. płcią, religią, ciałem, itd).