Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-223-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

uczestnicy seminarium dzielą się swoimi problemami badawczymi, prezentuja fragmenty pracy magisterskiej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. SOC2A_W09 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. SOC2A_W10 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym SOC2A_W14 Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U06 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SOC2A_U08 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_U03, SOC2A_U08 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego SOC2A_K03 Esej,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SOC2A_K01 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. - - - - - + - - - - -
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
seminarium

Ideą seminarium jest wspólne stawianie problemów badawczych a następnie rozwiązywanie ich. Dlatego studenci powinni, poza literaturą zawodową na bieżąco śledzić prasę społeczną, obserwować wydarzenia w kraju. Rezultatem spotkań ma być postawienie problemu badawczego i samodzielne jego rozwiązanie- praca dyplomowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

napisanie eseju recenzyjnego

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: na podstawie aktywności na zajęciach ( 30%) i esej w formie recenzji z wybranej lektury (70%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualny kontakt

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Informacje dodatkowe:

Zalecane przestrzeganie terminów harmonogramu prac.