Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Demokracja lokalna i społeczeństwo obywatelskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-302-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gąciarz Barbara (gaciarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Demokracja lokalna i społeczeństwo obywatelskie. Treści według programu ćwiczeń i wykładów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. SOC2A_W05, SOC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia) sposoby wyjaśniania funkcjonowania demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień. SOC2A_W14, SOC2A_W06, SOC2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 W odniesieniu do wybranych zagadnień demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym, politologicznym, filozoficznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. SOC2A_U01, SOC2A_U06 Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk związanych z funkcjonowanie społeczności lokalnej i mechanizmów władzy z uwzględnieniem kontekstów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. SOC2A_U11, SOC2A_U08 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wzmocnienie kompetencji obywatelskich związanych z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. SOC2A_K03, SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna właściwe dla innych nauk społecznych (ekonomia, filozofia, politologia) sposoby wyjaśniania funkcjonowania demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, rozumie specyfikę socjologicznych wyjaśnień. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W odniesieniu do wybranych zagadnień demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego umie zestawić wyjaśnienie o charakterze ekonomicznym, politologicznym, filozoficznym z wyjaśnieniem o charakterze socjologicznym. + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk związanych z funkcjonowanie społeczności lokalnej i mechanizmów władzy z uwzględnieniem kontekstów historycznych, politycznych, kulturowych i społecznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wzmocnienie kompetencji obywatelskich związanych z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej demokracji, w szczególności z problematyką demokracji lokalnej i samorządności terytorialnej, partycypacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego oraz, na tym tle, z zasadami funkcjonowania administracji publicznej. Poza kwestiami dotyczącymi teorii demokracji, modeli samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, znaczna część wykładów dotyczyła będzie dotyczyła praktyki funkcjonowania gmin, powiatów i województw samorządowych w Polsce, a także głównych problemów rozwoju regionalnego.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń poruszone zostaną następujące tematy:

1. Renesans idei społeczeństwa obywatelskiego
2. Dialog w demokracji lokalnej – ograniczenia deliberacji
3. Demokracja miejska i ruchy społeczne
4. Zasoby lokalne i ekonomizacja III sektora

Lektury obowiązkowe:
• Jerzy Szacki. 1997. Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. [w:] Jerzy Szacki (red.). Ani Książe, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Kraków-Warszawa: Znak-Fundacja im. Stefana Batorego, s. 5-62
• Kazimierz W. Frieske. 2008. Fatamorgana deliberacji. [w:] Jacek Sroka (red.). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym. Warszawa: IPiSS, s. 190-204
• Sherry A. Arnstein. 2012. Drabina partycypacji [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, s. 12-39
• Maciej Kowalewski. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamość i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos – podrozdział „Miejskie ruchy społeczne. Zorganizowane niezadowolenie mieszkańców miast” (s. 161-204)
• Przemysław Pluciński. 2014. Demokracja miejska, czyli lokalizm, miejskie ruchy społeczne i walki o miasto [w:] Mariusz Baranowski (red.) Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi. Poznań: Wyd. UAM (s. 127-148)
• Jakub Wygnański. 2008. Ekonomizacja sektora pozarządowego. Zarządzanie Publiczne 1/2008, s. 23-66
• Barbara Lewenstein. 2004. Zasoby lokalne: zarys koncepcji.[w:] Piotr Gliński i in. (red.). Samoorganizacja społeczeństwa Polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: IFiS PAN, s. 281-301.
• Jennifer M. Brinkerhoff. 2006. Ramy definicyjne partnerstwa pomiędzy sektorem rządowym a organizacjami non-profit. [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 85-102

Ocena z ćwiczeń będzie wystawiona na podstawie kolokwium zaliczeniowego (KL) i prezentacji przygotowywanej przez studentów w grupach (P).

W przypadku, gdy w terminarzu zajęć będzie brakowało tematów na prezentacje prowadzący zleci studentom pracę pisemną.

Ocena końcowa z ćwiczeń = 0.5xKL + 0.5xP

Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie zaliczenia z kolokwium.

Osoby wielokrotnie wykazujące się aktywnością podczas zajęć mogą uzyskać podniesienie oceny końcowej o pół stopnia.

Za każde przyłapanie na nieznajomości tekstu grozi obniżenie oceny końcowej o pół stopnia.

Prowadzący może wprowadzić krótkie kolokwia na początku zajęć (tzw. wejściówki) w celu zdyscyplinowania studentów. Brak zaliczenia wejściówki będzie skutkował obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Regulamin pracy nad projektami zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w 2 i 3 terminie = pisemne kolokwium zaliczeniowe (połączone z odpowiedzią ustną w przypadku dużej liczby nieobecności)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie obliczna według wzoru:
Ocena końcowa = (ocena z egzaminu) x 0,8 + (ocena z ćwiczeń) x 0,2
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest otrzymanie przynajmniej oceny 3.0 z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie nieobecności powstałych na ćwiczeniach polega na sprawdzeniu wiedzy studenta na temat omawianych lektur (na konsultacjach).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Gąciarz, Barbara. 2004. INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ. AKTORZY
I EFEKTY, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
Lewenstein, Barbara. 1999. WSPÓLNOTA SPOŁECZNA A UCZESTNICTWO LOKALNE. MONOGRAFIA
PROCESÓW UCZESTNICTWA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM W PIERWSZYCH LATACH
TRANSFORMACJI W POLSCE, Warszawa: INS UW.
Putnam, Robert. 2008. SAMOTNA GRA W KRĘGLE. UPADEK I ODRODZENIE WSPÓLNOT LOKALNYCH
W STANACH ZJEDNOCZONYCH, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Tilly, Charles. 2008. DEMOKRACJA, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Wnuk-Lipiński, Edmund. 2004. ŚWIAT MIĘDZYEPOKI. GLOBALIZACJA, DEMOKRACJA, PAŃSTWO
NARODOWE, Warszawa: Wydawnictwo ZNAK – Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barbara Gąciarz i Jerzy Bartkowski. 2012. Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość. Warszawa: IFiS PAN
Barbara Gąciarz. 2012. Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. “Studia Humanistyczne AGH” 4/2012, s. 19-27
Barbara Gąciarz. 2004. Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej w Polsce. Aktorzy i efekty. Warszawa: IFiS PAN.
Tomasz Piróg. 2016. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.