Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-303-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium proponuje przygotowanie do badania zdarzeń społecznych powiązanych z procesami tworzenia i podtrzymywania tożsamości jednostkowej i zbiorowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. SOC2A_W13, SOC2A_W12 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. SOC2A_W10 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. SOC2A_W01, SOC2A_W04, SOC2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. SOC2A_U03, SOC2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji SOC2A_U01, SOC2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. SOC2A_U02, SOC2A_U05 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. SOC2A_U08, SOC2A_U09 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SOC2A_K04, SOC2A_K08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy. - - - - - + - - - - -
M_W003 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji - - - - - + - - - - -
M_U003 W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych, w aspekcie rozwoju technologicznego i globalizacji oraz innych współczesnych zjawisk i procesów. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Ogólna charakterystyka proseminarium

  Proseminarium proponuje przygotowanie do badania zdarzeń społecznych powiązanych z procesami tworzenia i podtrzymywania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zdarzenia te mogą być zakorzeniane w lokalnej lub wirtualnej rzeczywistości i być związane z praktykami, które identyfikowane są jako zjawiska:

  - kulturowe: festiwale muzyczne (popularne i niszowe); imprezy lokalne; działalność grup rekonstrukcyjnych; działalność zespołów ludowych; wydarzenia promujące kultury etniczne europejskie i pozaeuropejskie;

  - polityczne: spotkania polityków, kampanie wyborcze; działania wybranych polityków lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich; obrady rad, komisji, parlamentu

  - medialne (dotyczy sytuacji, w których głównymi podmiotami/aktorami są dziennikarze): programy publicystyczne; programy “celebryckie”; działania wybranych dziennikarzy i celebrytów;

  Wszystkie one mogą być rozpatrywane w kontekście wirtualnej rzeczywistości, tj. mają/mogą mieć charakter hybrydalny (obejmujący działania w świecie fizycznym i wirtualnym). W mediach społecznościowych także pojawiają się “wydarzenia”, które mogą być analizowane w ramach koncepcji spektaklu kulturowego i być przedmiotem badań socjologicznych.

  Badania uwzględniające aspekt zdarzeniowy wiążą się z wykorzystaniem różnorodnych technik zbierania danych jakościowych (obserwacja, fotografia, analiza materiałów audiowizualnych, wywiady). Zachęcam do analizy tych wydarzeń z wykorzystaniem koncepcji spektaklu kulturowego, a więc zwracaniem uwagi na następujące aspekty wydarzeń społecznych:
  - jakie zasoby kulturowe wykorzystywane są w scenariuszu spektaklu i jaki jest stosunek “scenarzystów” i aktorów do tych treści;
  - w jaki sposób środki produkcji symbolicznej i środowisko są wykorzystywane w spektaklu;
  - jakie są przekonania aktorów o publiczności i autentyczności spektaklu;
  - jakie są przekonania publiczności o aktorach i autentyczności spektaklu.

 2. Treści kulturowe i interakcje społeczne jako składowe performansu kulturowego.

  Analiza koncepcji J. Alexandra spektaklu społecznego. Poszukiwanie obszarów badawczych poddający się analizie z zakresu socjologii kulturowej. Praktyki przestrzenne; działania lokalne; wydarzenia polityczne (uwzględnienie mediów); wydarzenia w przestrzeni wirtualnej; indywidualne strategie performatywne (4 godz.)

 3. Metodologia w badaniach jakościowych

  Przedstawienie głównych problemów metodologicznych związanych z badaniami władzy, przestrzeni i tożsamości w perspektywie socjologii kulturowej. (4 godz.)

 4. Omówienie przygotowanych recenzji.

  Dyskusja nad recenzjami, omówienie kierunków przygotowania projektu badawczego (7 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki konieczne do uzyskania zaliczenia to: 1/ oddanie recenzji dwóch książek; 2/ oddanie projektu badań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Przygotowanie recenzji i referatów związanych z wybraną tematyką pracy dyplomowej
Sposób obliczania oceny końcowej:

Proseminarium kończy się zaliczeniem, podstawą zaliczenia jest spełnienie wskazanych warunków, które mogą być też realizowane w trybie indywidualnym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Proseminarium kończy się zaliczeniem, podstawą zaliczenia jest spełnienie wskazanych warunków.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexander J. 2009. Pragmatyka kulturowa: performase społeczne miedzy rytuałem a strategią, w: Manterys A., Mucha J. (red) Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków, Nomos.
Babiński G. 2005. Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych. Nomos, Kraków.
Benton T i I. Craib, 2003. Filozofia nauk społecznych, Wrocław, Wyd. DSWE TWP.
Berger P., Luckmann T. 1966. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York, Anchor Books.
Blumer H. 2007. Interakcjonizm symboliczny. Nomos, Kraków.
Buchowski M. 2004. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności. Kraków, Wyd. UJ.
Chamraz K. 2006. Constructing Grounded Theory. London, Sage.
Clifford J., Marcus G. (red.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Univ. California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 2009. Metody badań jakościowych, t. I-II, Warszawa, PWN
Elias N. 2010. Czym jest socjologia?, Warszawa, aletheia.
Geertz C. 2003. Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Tłum. Z. Pucek, Kraków, Universitas.
Geertz C. 2005b1983. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Tłum. D. Wolska, Kraków, Wyd. UJ.
Giddens A. 2009. Nowe zasady metody socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Glaser B.G., Strauss A. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków, Nomos
Kapralski S. 1995. Wartości a poznanie socjologiczne. Nomos, Kraków.
Kryzys i schizma : antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. 1984. T I-II, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, PIW.
Kuhn T. 1968. Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, Warszawa, PWN
Kurczewska J. 2009. Władza lokalna i symbole, w: Gorzelak G., Szczepański M., Ślęzak-Tazbir W. (red.) Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Warszawa, Scholar, s. 189- 205.
Maternys A., Mucha J. (red.) 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej, seria WTS, Kraków, Nomos.
Macnaghten P. i John U.. 2005. Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa : "Scholar".
Moore H (red.). 1996. The Future of Anthropological Knowledge. Routledge, London.
Mouton J., Marais H.C. 1996. Basic Concepts in the Methodology of the Social Sciences. Pretoria, HSRC.
Noblit G. W., Hare R. D. 1988. Meta-Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies. Qualitative Research Methods Series 11. Newbury Park, London, Delhi: SAGE Publ.
Nowak S. 2010. Metodologia badań społecznych. Warszawa PWN.
Popper K. 1977. Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa
Racjonalność i styl myślenia, 1992, wyb. E. Mokrzycki, Warszawa, Wydaw. IFiS PAN.
Silverman D. 2011. Qualitative Research, LA, London, Delhi: SAGE.
Sojak R. 2004. Paradoks antropologiczny. FNP, Wrocław.
Sztompka P, Bogunia D. (red.) 2008. Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
Turner V. W. 2006. Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu. Tłum. A. Szyjewski, Kraków, Nomos.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa, PWN.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.