Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzania różnorodnością. Kurs wprowadzający
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-304-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie starości, jako markera różnorodności.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstuowanego przekazu medialnego SOC2A_U04, SOC2A_U05 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego i skonstuowanego przekazu medialnego + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych + - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 11 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
MODUŁ PROJEKTOWY. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ. KURS WPROWADZAJĄCY

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie starości, jako markera różnorodności. W ramach kursu zostaną omówione, na podstawie najnowszych badań, główne wymiary zróżnicowania społecznego (płeć, wiek, klasa społeczna, sytuacja rodzinna, stan zdrowia/niepełnosprawność, orientacja seksualna, etniczność i religia), wynikające z nich problemy i wyzwania (uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty), jak i sposoby ich rozwiązywania.
W ramach wykładów przedstawiane są następujące zagadnienia:
1. Oblicza różnorodności we współczesnym świecie. Kulturowe aspekty zróżnicowania ze względu na etniczność, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność.
2. Zróżnicowanie a uprzedzenia, dyskryminacja i konflikty.
3. Zarządzanie różnorodnością – podejście organizacyjne i podejście krytyczne.
4. Trzy poziomy zarządzania: państwo, społeczność lokalna, przedsiębiorstwo: rozwiązania prawne, dobre praktyki oraz badania nad skutecznym zarządzaniem różnorodnością.

Zaliczenie wykładu odbędzie się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę uczestników.

Ćwiczenia projektowe (15h):
MODUŁ PROJEKTOWY. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ. PROJEKT

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w stworzeniu metodologii służącej rozwiązywaniu problemów – związanych z różnorodnością – problemów firm, instytucji i społeczności lokalnych.
Podczas ćwiczeń w ramach pracy grupowej będą przygotowywane i realizowane projekty z zakresu zarządzania różnorodnością. Projekt ten będzie łączony zaliczeniem przedmiotów: “Nowe technologie w sferze społecznej” oraz “E-inicjatywy zorientowane społecznie” w ramach programu POWER „Komunikacja społeczna”

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie testu z wiedzy. II i III termin ma charakter ustny – konieczność odpowiedzi na trzy ogólne pytania z tematyki wykładu.
W module projektowym studenci podzieleni na zespoły realizują wybrany projekt badawczy polegający na: określeniu obszaru analizy zarządzania różnorodnością, określenia problemów badawczych, zebrania danych (ew. wcześniejszego przygotowania narzędzia do ich zebrania), analizy i raportowania wyników.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się w 40% z oceny z wykładu oraz w 60% z oceny z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja indywidualnych zadań analogicznych do zadań podejmowanych przez zespoły projektowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)
Celem zajęć Zarządzanie różnorodnością jest prezentacja koncepcji, strategii i praktyk związanych z różnorodnością w społeczeństwie – ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce pracy.

Wykonanie i zaprezentowanie projektu jest realizowane w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Druciarek, M., Przybysz, I. 2018. Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakościowych. Warszawa: ISP.
Jastrzębska, E. 2016. Zarządzanie różnorodnością jako element CSR — dobre praktyki i korzyści, “Marketing i Rynek”, z. 3.
Louvier, J. 2013. Diversity, Difference and Diversity Management, Helsinki.
Mor Barak, M. 2017. Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace, London: Sage.
Ospina, S., Wagner, R.F. 2001. Managing Diversity in Civil Service: A Conceptual Framework for Public Organizations, New York.
Ozbilgin, M.F.(red.). 2009. Equality, Diversity and Inclusion at Work, Glos: Edward Elgar Publishing Limited.
Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością. 2013, Konfederacja Lewiatan.
Konrad, A., P. Prasad i J Pringle (eds). 2006. Handbook of Workplace Diversity, London: SAGE.
Sabattini, L, Warren, A, Dinolfo, S, Falk, E I Castro, M. 2010. Beyond Generational Differences: Bridging
Gender And Generational Diversity At Work, New York: Catalyst.
Sukces w zarządzaniu kadrami
Stor, M., Fornalczyk, A. (red.) 2014. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne. Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojakowski Dariusz, Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego, w: „Pogranicze. Studia Społeczne“, t. XXVII, cz.2, 2016, s. 149-161.
Wojakowski Dariusz, Wielokulturowe konteksty marki lokalnej, narodowej i wielokulturowej na pograniczu, w: „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, t. 33, s. 13-24.
Wojakowski Dariusz, Czy marka miasta jest symbolem dominującym? Antropologiczna analiza wyobrażeń i praktyk marketingowych animatorów kultury i władz lokalnych na pograniczu, w: „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, t. 33, s. 167- 189.

Informacje dodatkowe:

Brak