Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Media relations i inne narzędzia PR
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-305-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs dostarcza wiedzę o nowych trendach w PR. Pokazuje rolę nowych mediów oraz narzędzia, którymi posługuje się ePR, zwracając uwagę na innowacyjne trendy w komunikacji firm z otoczeniem

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów SOC2A_W13 Kolokwium
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne SOC2A_W11 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów SOC2A_U07 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych SOC2A_U09 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej SOC2A_U13 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SOC2A_K06, SOC2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi krytycznie ocenić przekazy medialne, sam tworzy specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej + - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Media relations i inne narzędzia PR – wykład

  Studenci zostają zapoznani ze specyfiką zjawisk media relations, podstawowym aparatem pojęciowym, stosowanym w obszarze tej dyscypliny, charakterystyką podstawowych typów i rodzajów materiałów i przekazów medialnych, a także złożonym repertuarem narzędzi i technik, wykorzystywanych w relacjach z mediami. Ponadto nacisk jest położony na tzw. nowy PR – PR w internecie w jego licznych odmianach i używanych przez niego narzędziach
  w zajęciach 20%. kolokwium 40%, wykonanie projektu 40%
  Tematy wykładów:
  1. Media relations i ich znaczenie dla firmy
  • definicje, podstawowe działania w zakresie MR,
  • Miejsce relacji organizacja – media w strategii PR:
  • Media – pośrednik i świadek
  • Media – kreator sytuacji kryzysowych ( dziennikarstwo śledcze )

  2. Media relations: w stronę praktyki – zasady, strategie , narzędzia.
  • Zasady współpracy z dziennikarzami,
  • Ustalanie grup docelowych
  • Tworzenie dokumentów – stara dobra informacja prasowa i nowe , też dobre formy przekazywania informacji ( video, zaproszenia, imprezy medialne, eventy prasowe)
  • Rola newsów, rola pseudowydarzeń , framing, dyskusje pseudoekspertów

  3. Media relations w nowych mediach – o tym jak internet zmienił komunikację w PR

  • Internet jako przestrzeń działań PR ( także o nowej gospodarce , nowym konsumencie, nowym zasadach marketingu WeB 2.0 )
  • Podmioty działające w sieci
  • Stare media – nowe media zależności i wpływy, Dziennikarze i dziennikarstwo w sieci i co PR musi o tym wiedzieć
  4-5. E PR – nowa twarz Public Relations – narzędzia PR w sieci
  • witryny, blogi,
  • Newsletter, mailing
  • Media społecznościowe i e -społeczności i ich znaczenie w marketingu.
  • Kryzys w firmie i jego sieciowe oblicze; internet jako przyczyna kryzysu w firmie
  • fake news, antystrony, blogi opozycyjne czyli czarny PR ma się jeszcze lepiej
  6 – 7 . Opowieść jest ważna – jesteś tym, co publikujesz
  • content marketing,
  • story telling,
  • marketing doświadczeń,
  • brand journalism
  8. Podsumowanie wykładów -

 2. Media relations i inne narzędzia PR – w stronę praktyki

  Cwiczenia:
  9. Zasady story tellingu, tworzenie person (osobowości nabywcze), ćwiczenie technik narracyjnych w pisaniu testów
  10. Nie tylko internet – marketing niekonwencjonalny (na podstawie tekstów literatury przedmiotu, plus przykłady konkretnych działań marketingowych – prezentacje studentów )
  • buzz marketing
  • Marketing partyzancki
  • Marketing wirusowy
  • Marketing rekomendacji i trendsetterzy
  • Marketing doświadczeń.
  11 – 12. Influencerzy kim są i jak na nas wpływają
  Analiza zjawiska na podstawie filmu „Ci wspaniali Jonsonowie oraz wybranych blogów modowych i parentingowych, zjawisko ambasadorów marki jako przykład oddziaływania na konsumentów
  13. Media plan – tworzenie kampanii w Internecie (tworzenie projektów)
  14. Studia przypadków: skuteczny ePR na przykładzie wybranych firm (prezentacje studentów)
  15. Studia przypadków: Kryzysy w ePR i sposoby jego rozwiązywania (prezentacje studentów)

Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

wykład, film, studia przypadków – bierny i czynny udział w zajęciach i zaliczenie zdobytej wiedzy podczas kolokwium.
ćwiczenia projektowe – aktywny udział w ćwiczenia, znajomość zadanych tekstów, wykonywanie
bieżących zadań, przygotowanie grupowego projektu kończącego zajęcia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, przygotowanie zadanych materiałów
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
kolokwium 40%
wykonanie projektu 40%

Zajęcia kończy projekt grupowy . Zadaniem studentów jest stworzenie internetowej kampanii (ePR ) wizerunkowej o celu informacyjnym, edukacyjnym, sprzedażowym (do wyboru) za pomocą narzędzi e-PR poznanych na zajęciach, według przygotowanego media planu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Więcej niż dwie nieobecności na ćwiczeniach powinny być zaliczone podczas dyżuru zdaniem zaległego materiału analizowanego na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczony kurs Public Relations

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Do kolokwium:
Scott David Meerman, Nowe zasady marketingu i PR. Warszawa 2009, r. Przekazywanie treści za pomocą podcastingu s. 93 – 99.
3. Anna Miotk, Nowy Public Relations, Lublin 2016, część 2, 3, 5,6, 7.
4. Kaznowski Dominik, Nowy marketing w Internecie, Warszawa 2009, r. VIII, Telewizje internetowe
5. Tymon Smektała, Public Relations w Internecie, Wrocław 2007, rozdział E Pr – nowa forma prowadzenia przedsięwzięć Public relations, 88 – 139.
WARTO ZNAĆ:
Jabłoński W. Kreowanie informacji. Media Relations, Warszawa 2006.
Joanna Wrycza – Bekier, Webwritting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wyd Helion 2013. Gliwice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łucja Kapralska, Czarny PR i antystrony jako zjawisko społeczne, w:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007 | Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania | s. 283-293.
Łucja Kapralska, “Dom, praca, sieć. Portret własny młodych polskich rodzin w świetle blogów parentingowych i rodzinnych”. W: Humanizacja Pracy 2018.

Informacje dodatkowe:

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Zasadniczym celem modułu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studentów i Studentek
niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektowaniem i wdrażaniem innowacji (informowaniem,
budową wizerunku, negocjacjom, zarządzaniem relacjami z klientem, a także budowaniem relacji w zespole).
Program modułu komunikacyjnego konstytuują zatem zajęcia praktyczne, osadzone w adekwatnym
kontekście teoretycznym związanym z kluczowymi procesami charakterystycznymi dla współczesnego
zmediatyzowanego społeczeństwa, w którym kompetencje komunikacyjne stanowią podstawę skutecznych
innowacji we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego.