Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-307-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Zdrowak Sylwia (sylwia.zdrowak@allani.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studentom prezentowany jest katalog narzędzi komunikacyjnych możliwych do
wykorzystania w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Przy pomocy
praktycznych przykładów i analiz przypadków uczy się krytycznego podejścia do narzędzi oraz budowania
efektywnych strategii komunikacyjnych w Internecie i mediach społecznościowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne SOC2A_W11 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego SOC2A_U04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych SOC2A_U09 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej SOC2A_K07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć narzędzia multimedialne wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: KOMUNIKOWANIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Podczas warsztatu Studentom prezentowany jest katalog narzędzi komunikacyjnych możliwych do
wykorzystania w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Przy pomocy
praktycznych przykładów i analiz przypadków uczy się krytycznego podejścia do narzędzi oraz budowania
efektywnych strategii komunikacyjnych w Internecie i mediach społecznościowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
obecność, aktywność, projekt
Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Bonek T., Smaga M., 2013, Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa
Lutze H., 2013, Daj się znaleźć w sieci, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa
Szyfter J.P., 2005, Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Helion

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

zostaną dostarczone na zajęciach

Informacje dodatkowe:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 4, uzyskuje za nie 4ECTS:
Grywalizacja w zarządzaniu
Gender mainstreaming Pokolenia na rynku pracy.
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Warsztaty prowadzone są przez praktyków.