Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gender mainstreaming. Warsztat antydyskryminacyjny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-309-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Leszczyńska Katarzyna (kaleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Kategoria gender i gender mainstreaming. Pojęcie równości i różnorodności 2. Gender a agendy polityczne 3. Gender a stratyfikacja i agency 4. Demokratyzacja struktur społecznych a dobre praktyki

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SOC2A_U05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: GENDER MAINSTREAMING

Gender mainstreaming to strategia służąca osiągnięciu równości w firmach, organizacjach i instytucjach publicznych. Planowanie polityk równościowych wymaga znajomości mechanizmów podtrzymujących nierówny (ze względu na płeć) podział praw, środków materialnych i władzy. Włączenie strategii niwelujących nierówności pozwala na zmianę otoczenia biznesowego, co przekłada się n równe traktowanie niezależnie od płci. W ramach zajęć warsztatowych realizowane będą liczne zadania, których celem jest nauczenie studentów i studentki zasad tworzenia polityk równościowych nakierowanych na promocję równości pomiędzy kobietami i mężczyznami

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektów badawczych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektów – genderowej analizy budżetu obywatelskiego oraz dobrych praktyk równościowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach powinny być zaliczone na dyżurze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Daly, Mery. 2005. Gender mainstreaming in theory and practice, “Social Politics: International Studies in
Gender, State and Society”, 12(3): 433-450.
Lisowska, Ewa (red.). 2007. Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy,
Warszawa: EQUAL, UNDP.
Lombardo, E, 2005 ‘Integrating or Setting the Agenda? Gender Mainstreaming in the European Constitution-Making Process’, Social Politics 12(3): 412-432
Wojciszke, Bogdan (red.). 2002. Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Katarzyna Leszczyńska, 2016, Płeć w instytucje uwikłana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 342.
Katarzyna Leszczyńska, 2016, (Self)exclusion of women in Roman Catholic Church’s organizations in Poland. Discursive practices as mechanisms of reproducing femininity patterns in Church organization, „Polish Sociological Review” nr 4 (196), s. 459-476
Katarzyna Leszczyńska, 2012, Construction of femininity and masculinity in the discourse to popularize a science. The analysis of discursive strategies, „Kultura i Edukacja” nr 6 (92), s. 183-212
2012, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 11, nr 2, red. Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, numer poświęcony teoriom socjologicznym płci społczno-kulturowej.
Katarzyna Leszczyńska, 2014, Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej. Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, „Societas/Communitas” tom 17, nr 1, s. 165–194
Katarzyna Leszczyńska, 2014, Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia Socjologiczne” nr 1 (212), s. 45–76
Katarzyna Leszczyńska, 2013, O gender jako kategorii teoretycznej socjologii. Praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell [Esej recenzyjny na podstawie Socjologia płci, Raewyn Connell, Warszawa: PWN, 2011], „Studia Humanistyczne AGH” tom 12, nr 4, s. 99–109
Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, „Studia Humanistyczne AGH” tom 11, nr 2, s. 13-33
Katarzyna Leszczyńska, 2011, Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii. Gender w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego, w: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. Łucja Kapralska, Łódź: PRINTPAP, s. 79-109.

Informacje dodatkowe:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 4, uzyskuje za nie 4ECTS:
Grywalizacja w zarządzaniu
Gender mainstreaming
Pokolenia na rynku pracy.
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Warsztaty prowadzone są przez praktyków.

osoba odpowiedzialna: Katarzyna Sowińska