Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pokolenia na rynku pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-310-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Machnicka Zyta (zyta.machnicka@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
zajęcia pokazują specyfikę pokoleń współistniejących na rynku pracy.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SOC2A_W05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SOC2A_W07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SOC2A_U03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SOC2A_U05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SOC2A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SOC2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (12h):
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: POKOLENIA NA RYNKU PRACY

Warsztaty mają na celu zaznajomić studentki i studentów ze zmianami struktury i warunków pracy wynikającymi z intensyfikacją procesu starzenia się społeczeństw. Firmy i instytucje muszą wdrażać strategie ułatwiające długą i efektywną aktywność zawodową przy równoczesnym przeciwdziałaniu pojawienia się konfliktów międzypokoleniowych. W ramach zajęć warsztatowych omówione zostaną różne scenariusze radzenia sobie z potencjalnymi napięciami wynikającymi z różnic międzypokoleniowych; zostaną omówione cechy definiujące różne pokolenia, ich potrzeby i systemy wartości, które mają wpływ na sposób zarządzania pracownikami w firmie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
obecność, aktywność
Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie uzgadnianie z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
Brooke, Libby i Philip Taylor. 2005. Older workers and employment: managing age relations, “Age and Society”
25(3): 415-429.
Bugajska J. 2007.: Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne, Warszawa: CIOP-PIB.
Glass, Amy. 2007. Understanding generational differences for competitive success, “Industrial and Commercial
Training” 39(2): 98 – 103.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

zostaną podane na zajęciach

Informacje dodatkowe:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 4, uzyskuje za nie 4ECTS:
Grywalizacja w zarządzaniu
Gender mainstreaming
Pokolenia na rynku pracy
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Warsztaty prowadzone są przez praktyków.