Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody analizy danych jakościowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-314-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Grotowska Stella (stella.grotowska@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy danych jakościowych i ćwiczenie praktyczne polegające na przeprowadzeniu projektu opartego na takiej analizie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy danych jakościowych (analiza treści, studium przypadku, analiza biograficzna, netnograficzna, z wykorzystaniem teorii ugruntowanej), rozumie ich założenia, specyfikę, obszary wykorzystania oraz ograniczenia. SOC2A_W10, SOC2A_W09 Projekt,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie pracować w zespole projektowym, w tym realizując zadań indywidualnie będące składową zadań zespołowych. SOC2A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne z wykorzystaniem metod jakościowych (skonceptualizować problem badawczy, wybrać perspektywę teoretyczną, zaprojektować narzędzia, dobrać próbę) SOC2A_U08, SOC2A_U06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U003 Student potrafi w podstawowym zakresie analizować dane z badań jakościowych i przygotowywać raporty z badań. SOC2A_U03 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy oraz rozwija dorobek zawodu i dba o podtrzymywanie jego etosu i przestrzega zasad. SOC2A_K08 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy danych jakościowych (analiza treści, studium przypadku, analiza biograficzna, netnograficzna, z wykorzystaniem teorii ugruntowanej), rozumie ich założenia, specyfikę, obszary wykorzystania oraz ograniczenia. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie pracować w zespole projektowym, w tym realizując zadań indywidualnie będące składową zadań zespołowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zrealizować badanie socjologiczne z wykorzystaniem metod jakościowych (skonceptualizować problem badawczy, wybrać perspektywę teoretyczną, zaprojektować narzędzia, dobrać próbę) + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi w podstawowym zakresie analizować dane z badań jakościowych i przygotowywać raporty z badań. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podziela i przestrzega zasady etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy oraz rozwija dorobek zawodu i dba o podtrzymywanie jego etosu i przestrzega zasad. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Badania jakościowe – wprowadzenie
Badania jakościowe i ich rodzaje, badania jakościowe a ilościowe, łączenie badań ilościowych i jakościowych, jak rozpocząć badania jakościowe, generowanie problemu badawczego, metody jakościowe (obserwacja, analiza tekstów i dokumentów, wywiady, nagrywanie i transkrybowanie).
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007, s. 29-69.

2. Praca terenowa
Uzyskiwanie dostępu do środowiska, kreowanie wizerunku badacza, cechy osobiste badacza a praca terenowa, role w badaniach terenowych, stres podczas badań w terenie, zakończenie pracy terenowej.
M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 64-129.

3. Rejestrowanie danych.
Źródła danych (doświadczenie bezpośrednie, działania społeczne, rozmowa, dane dodatkowe), techniki rejestrowania, poufność, rejestrowanie i porządkowanie danych w wywiadzie, rejestrowanie danych podczas obserwacji, notatki terenowe i zapisy wywiadów,
J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Scholar, Warszawa 2009, s. 128-172.

4. Analiza danych zastanych
Dane zastane i ich rodzaje, źródła danych zastanych, wiarygodność danych zastanych, wykorzystanie danych zastanych, wybrane metody analizy danych zastanych.
Literatura:
M. Makowska, R. Boguszewski, Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, w: M. Makowska, Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Scholar, Warszawa 2013, s. 10-31,
K. Świderek, Źródła danych zastanych, w: M. Makowska, op. cit., s. 32-54,

5. Metoda biograficzna w socjologii
Definicja metody biograficznej, historia metody, rodzaje pytań badawczych, źródła danych, dane i ich rodzaje, analiza danych, prezentacja wyników badań, problem prawdy i obiektywności w badaniach biograficznych, trafność i rzetelność.
Literatura:
I. Helling, Metoda badań biograficznych, w: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Poznań 1990, s. 13—37.

6. Teoria ugruntowana: analiza danych jakościowych – procesy i procedury.
Tworzenie pojęć (kodowanie), pisanie not teoretycznych (poszukiwanie relacji między pojęciami), interpretacja danych, teoretyczne pobieranie próbek, nasycanie, sortowanie.
K. Konecki, Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury, “Przegląd Socjologiczny” 2005, 1-2, s. 267-282.
K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009, s. 125-157.

7. Badania jakościowe z użyciem materiałów wizualnych.
Metody wizualne w terenie (wywiad na podstawie zdjęć i inne metody z wykorzystaniem obrazów), wywiad na podstawie filmu, uzyskiwanie informacji za pomocą obrazów, teorie i analiza w badaniach wizualnych.
Literatura:
M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009, s. 69-154.
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007, s. 214-237.

8. Pisanie raportów
Problem badawczy, odbiorcy, typowa forma i struktura, pisanie etnografii jako proces, style pisania, plagiat i jego unikanie.
M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003, s. 190-210.
M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000, s. 311-325.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Przedstawienie programu zajęć i zasad zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenia: badania ilościowe a badania jakościowe.
2. Projektowanie badania jakościowego
Tworzenie projektu, dobór próby, poziom generalizacji, triangulacja, jak stworzyć dobry projekt jakościowy?
3. Wstęp do analizy danych
Źródła danych i ich rodzaje (wywiady, notatki, teksty, transkrypcje).
4. Analiza z wykorzystaniem teorii ugruntowanej,
5. badania biograficzne,
6. analiza konwersacji
7. Metoda netnograficzna
8. Analiza dyskursu
9. Antropologia wizualna
10. Studium przypadku.
12. Przygotowanie w grupach 3-4- osobowych projektu badań jakościowych pytania badawcze, wybór metod, przeprowadzenie analizy, prezentacja projektu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: kolokwium w formie pisemnej
W terminie II, III kolokwium w formie pisemnej.
Ćwiczenia audytoryjne:
- dyskusje nad zadanym tekstem
- przygotowanie i prezentacja grupowego projektu.
W terminie II, III przygotowanie indywidualnego projektu lub kolokwium zaliczeniowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: brak
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: - przeczytanie zadanego tekstu - aktywny i merytoryczny udział w dyskusjach punktowany od 1 do 3 pkt
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowić będzie 50% oceny z wykładu (kolokwium pisemny) i oceny z ćwiczeń 50% (aktywność podczas zajęć 20% oraz przygotowanie projektu badawczego w grupach i prezentacja 80%).
Zaliczenie poprawkowe: kolokwium oraz przedstawienie projektu w terminie do końca sesji poprawkowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności (powyżej jednej na wykładach/ ćwiczeniach audytoryjnych) student zobowiązany jest do wyrównania zaległości zaliczając literaturę przypisaną do danego tematu w zakresie i w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
Literatura do wykładów podana jest przy każdej jednostce tematycznej.
Literatura ćwiczeń
U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010, s. 73-94.
D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008, s. 191-213.
G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2015, s. 79-106, 133-160.
K. Konecki, Trajektoria nowego w organizacji przemysłowej, w: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Poznań 1990, s. 313-323.
A. Piotrowski, Wstęp, w: M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, UŁ, Łódź 1996, s. 5-11.
A. Piotrowski, Zakorzenienie w historii (teorii) – zakorzenienie w milieu: analiza dwu odmian narracji, w: op. cit., s. 173-190.
T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa 2013, s. 133-156.
R. Kozinets, Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012, s. 171-222.
A. Pollak, Analiza telewizyjnych filmów dokumentalnych, w:R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Łóśgraf, Warszawa, 2011, s. 125-148.
S. Magala, Antropologia wizualna, w: D. Jemielniak (red.) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t.1, PWN, Warszawa 2012, s. 141-166.
M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, Studium przypadku, w: D. Jemielniak (red.) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t.2, PWN, Warszawa 2012, s. 1-39.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stella GROTOWSKA
Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? : analiza wydarzenia medialnego — Does the architecture of the Polish People’s Republic mean anything? : an analysis of a mass media event / Stella GROTOWSKA // Opuscula Sociologica ; ISSN 2299-9000. — 2016 nr 3, s. 33–44. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.
Sekularyzacja polityki w katolickim kraju : religia w dyskursie medialnym prawicowych portali internetowych w kampanii prezydenckiej w Polsce w 2015 r. — The secularisation of politics in a Catholic country : religion in the media discourse of right-wing web portals in the presidential campaign in Poland in 2015 / Stella GROTOWSKA // Przegląd Religioznawczy ; ISSN 1230-4379. — 2015 nr 1, s. 49–65. — Bibliogr. w formie przypisów.
urystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej — Religious tourism of elderly people in Poland – an attempt of qualitative analysis / Stella GROTOWSKA // Turystyka Kulturowa ; ISSN 1689-4642. — 2017 nr 3, s. 7–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.