Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-gospodarka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-324-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

E-gospodarka przynosi studentom wiedze o najnowszych teoriach socjologicznych dających podstawę do analizy współczesnej gospodarki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy technologią i gospodarką oraz ich społecznych i kulturowych uwarukowań SOC2A_W02, SOC2A_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne SOC2A_W08, SOC2A_W14 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zmian zachodzących w sferze gospodarki opartej na wiedzy SOC2A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi analizować wpływ nowych technologii na zjawiska w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej w kontekście przemian we współczesnej Polsce i Świecie SOC2A_U06, SOC2A_U12 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę na temat wzajemnych relacji pomiędzy technologią i gospodarką oraz ich społecznych i kulturowych uwarukowań + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi wyjaśnić zmiany zachodzące we współczenej gospodarce, wskazać ich społeczne źródła i konsekwencje, wskazać ich zróżnicowanie globalne i lokalne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zmian zachodzących w sferze gospodarki opartej na wiedzy + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi analizować wpływ nowych technologii na zjawiska w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej w kontekście przemian we współczesnej Polsce i Świecie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Zmiana paradygmatu przemysłowego na poprzemysłowy dotyka wszystkich sfer życia społecznego w tym szczególnie sfery gospodarowania. Działania podejmowane w tej sferze są społecznie i kulturowo zakorzenione. Zatem w społeczeństwie post-industrialnym, informacyjnym zaczyna dominować gospodarka oparta na wiedzy. Procesy w niej przebiegające są zapośredniczone przez nowe technologie. Rozumienie ich istoty, zmian jakie wywołują oraz umiejętność analizy stanowi niezbędne wyposażenie przyszłego aktywnego aktora życia społecznego i gospodarczego. Tej wiedzy i umiejętności mają dostarczyć zajęcia z zakresu e-gospodarki.
 • Tematyka wykładów będzie kontynuacją i rozwinięciem rozważań teoretycznych z zakresu socjologii ekonomicznej, tak aby dostarczyć Państwu najnowszych kategorii analitycznych umożliwiających teoretyczną ramifikację dynamicznych procesów zmiany zachodzących w sferze gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych technologii na te procesy.
 • Zakres tematyczny wykładów:
 • 1. Społeczeństwo postindustrialne (2 godziny).
 • Nowy typ społeczeństwa i jego charakterystyki w koncepcjach Daniela Bella i Alaina Touraina. Analiza zmian paradygmatów społecznych w przekroju geograficznym i sektorowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce Polski.
 • 2. Społeczeństwo sieci (2 godziny).
 • Manuel Castells i jego koncepcja zmian społecznych jako efektów rozwoju nowych technologii informacyjnych. Analiza sieciowości w wymiarze makro- i mikro-ekonomicznym. Wirtualna rzeczywistość nowym polem działań przedsiębiorczych.
 • 3. Strukturalne zakorzenienie procesów gospodarowania (2 godziny).
 • Kooperacja i przepływ informacji jako kluczowe elementy efektywnego gospodarowania. Struktura sieci kooperacji a struktura społeczna w koncepcji Roberta Burta oraz znaczenie więzi społecznych w tych sieciach w koncepcji Marka Granovettera.
 • 4. Kulturowe zakorzenienie procesów gospodarowania (2 godziny).
 • Kapitał społeczny i mechanizmy jego transmisji w koncepcjach Pierra Bourdieu. Zarządzanie międzykulturowe w realnej i wirtualnej, globalnej gospodarce oraz teoretyczne i aplikacyjne jego operacjonalizacje w modelach 4d i 7d.
 • 5. Technologia jako jeden z kluczowych aktorów sieci (2 godziny).
 • Teoria sieci aktorów (ANT) Bruno Latoura. Procesy translacji w sieci pomiędzy aktorami ludzkimi i nie-ludzkimi sieci w ujęciu Michela Callona. Refleksyjność i reaktywność technologii i jej użytkowników.
 • 6. Rynki XXI wieku (2 godziny).
 • Rynek jako przestrzeń przepływów w koncepcji społeczeństwa sieci Manuela Castellsa. Ramy, skrypty, logiki i translacje w analizach rynków nowego typu Neila Fligsteina.
 • 7. Firma w sieci (2 godziny).
 • Przedsiębiorstwo sieciowe Manuela Castellsa. Zarządzanie post-industrialne w koncepcjach Michela Croziera. Rozproszenie przestrzenne jako cecha konstytutywna organizacji nowego typu w analizach Scotta Lasha i Johna Urry.
 • 8. Podsumowanie (1 godzina).
 • Dyskusja nad aplikowalnością poznanych koncepcji teoretycznych jako kategorii wyjaśniających w projektach empirycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. W II i III terminie również jest to egzamin pisemny.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z przedmiotu będzie stanowiła ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Złożenie konspektów z opuszczonych zajęć stanowi podstawę ich zaliczenia. Wszystkie nieobecności muszą być zaliczone przed I terminem egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wykład nie jest bardzo interaktywną forma komunikacji, ale oczekuję, że studenci będą czytali teksty do poszczególnych zajęć i możliwa będzie dyskusja nad tymi tekstami podczas zajęć. Ostatnie zajęcia będą spotkaniem dyskusyjnym z założenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Barney, Darin. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2008.
 2. Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books. 1999.
 3. Bourdieu, Pierre. Priciples of Economic Anthropology. (in) Neil Smelser and Richard Swedberg (ed.). The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press, s.75-89. 2005.
 4. Bourdieu, Pierre. The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press. 2011.
 5. Burt, Robert. Structural holes: the social structure of competition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1992.
 6. Callon, Michel. Actor-network theory – the market test. (in) John Law and John Hassard (eds) Actor Network Theory and after. Oxford: Blackwell Publishing, s. 181-195. 1999.
 7. Castells, Manuel. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 2003.
 8. Castells, Manuel. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN. 2007.
 9. Crozier, Michel. Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Warszawa: PWE. 1993.
 10. Fligstein, Neil. The architecture of markets: an economic sociology of twenty-firstcentury capitalist societies. Princeton: Princeton University Press. 2001.
 11. Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. Amer. Jour. of Soc. 91: 481-510. 1985.
 12. Granovetter, Mark. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Jour. Of Econ. Persp. 19: 33-50. 2005.
 13. Hampden-Turner, Charles i Alfons Trompenaars. Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 2002.
 14. Hofstede, Geert. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE. 2000.
 15. Lash, Scott i John Urry. Economies of Signs and Space. London: Sage Publications. 1994.
 16. Latour, Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Wydawnictwo Universitas. 2010.
 17. Mazzucato, Mariana. Przedsiębiorcze państwo. Poznań: Heterodox. 2016.
 18. Nawojczyk, Maria. Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka. (w:) Barbara Gąciarz i Marzena Mamak-Zdanecka (red.). Rynek pracy i organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Printpap. s.89-105. 2011.
 19. Stadler, Felix. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci. Kraków: Wydawnictwo UJ. 2012.
 20. Touraine, Alain. The Post-Idustrial Society. Nowy Jork: Random House. 1974.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Transnational migration and entrepreneurial activities of migrants : introduction / Maria NAWOJCZYK, Magdalena Nowicka // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2018 nr 3, s. 9–15. — Bibliogr. s. 13–15.

Using {Big Data} in innovation research — Używanie {Big Data} w badaniach nad innowacjami / Maria NAWOJCZYK, Jarosław KRÓLEWSKI // Zagadnienia Naukoznawstwa ; ISSN 0044-1619. — 2016 t. 52 z. 4, s. 431–449. — Bibliogr. s. 448–449,

Economic sociology during and after crisis / Maria NAWOJCZYK // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2014 no. 6, s. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17

Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria NAWOJCZYK. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — VIII, 379 s.

Informacje dodatkowe:

Brak