Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-403-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem praktyk jest uzyskanie wiedzy na temat różnorodnych technik pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych oraz konstruowanie i analizowanie wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. SOC2A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. SOC2A_U08 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SOC2A_K06 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. SOC2A_U14 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K003 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. SOC2A_K05, SOC2A_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych o funkcjonowaniu e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy właściwe dla nauk społecznych, potrafi je konstruować i analizować wyniki. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu badania e-gospodarki i społeczeństwa opartergo na wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych, oraz współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról w tychże. - - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość znaczenia społecznej akceptacji rozwiązań z dziedziny e-gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego w zakresie pozyskiwania tej akceptacji. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność, wykonywanie zadań

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena sprawozdania z realizacji stażu w instytucji. Ocenie podlegać będzie stopień powiązania wykonanych zadań z efektami kształcenie realizowanymi w trakcie praktyki socjologicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
obecność obowiązkowa. nieobecności uzgadaniać z opiekunem praktyk
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wydział zastrzega sobie, że miejsce na stażach w instytucjach mogą być przyznane w drodze konkursu z udziałem instytucji przyjmującej. Przygotowanie w toku ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, prowadzonych przez praktyków i ekspertów spoza grona nauczycieli akademickich, wyróżniającego się projektu, może być kryterium przyjęcia na praktykę w instytucji macierzystej prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.
Staż w instytucji podlega Rozporzadzenie Rektora AGH w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyki. Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk sprawuje prowadzący moduł Praktyka krajowa lub zagraniczna. Do jego obowiązków należy także przygotowanie, w porozumieniu ze studentem, porozumień pomiędzy AGH a instytucją przyjmującą. W trakcie trwania praktyk studenci prowadzą dzienniczki praktyk, służące do zapisu zadań realizowanych w instytucji, a na koniec wypełniają kartę realizacji praktyk, będącą podsumowaniem zdobytego doświadczenia i piszą sprawozdanie z ich przebiegu. Dzienniczki i karty realizacji praktyk winne być podpisane przez opiekuna praktyk ze strony instytucji przyjmującej. Sprawozdanie musi być spójne z dzienniczkiem i kartą praktyk. W przypadku odbycia stażu w instytucji, która nie prowadzi wprost działalności badawczej, ale odpowiada pozostałych kryteriom, sprawozdanie dotyczy wykorzystania instytucję technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potencjału dalszego rozwoju w e­‐gospodarce. Druki dzienniczków praktyk i karty realizacji praktyk dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Praktyki studenckie winny być zrealizowane i zaliczone przed końcem semestru IV. Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów. Niezrealizowanie w ustalonym czasie praktyki uniemożliwia zakończenie w wyznaczonym terminie semestru IV. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym terminie nie kolidującym z zajęciami dydaktycznymi.
Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę jeżeli student:
1) przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyki, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością,
2) odbył w ciągu ostatnich dwóch lat praktykę w wymiarze i o charakterze zgodnym z programem wymaganej praktyki, udokumentowaną stosownym zaświadczeniem,
3) w ciągu ostatnich trzech lat wykonywał w ramach wolontariatu pracę o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywanych studiów i ich specjalnością, przez okres nie krótszy niż obowiązujący wymiar praktyki, potwierdzoną stosownym dokumentem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z uwagi na badawczy charakter stażu, opracowanie sprawozdania wymagać będzie samodzielnego zbierania i czytania literatury specjalistycznej, wskazanej przez instytucję przyjmującą. Pomocna może być też literatura wskazana w opisie modułów z ćwiczeniami laboratoryjnymi i projektowymi.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pod adresem:
https://bpp.agh.edu.pl/autor/gadecki-jacek-06373

Informacje dodatkowe:

brak