Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HSOC-2-411-II-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Innowacje i interwencje społeczne
Kierunek:
Socjologia
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

w ramach seminarium studenci dzielą się własnymi problemami badawczymi i piszą pracę magisterską

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych SOC2A_W09 Praca dyplomowa
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SOC2A_W10 Praca dyplomowa
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. SOC2A_W14 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SOC2A_U12 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. SOC2A_U06 Praca dyplomowa
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. SOC2A_U10 Praca dyplomowa
M_U004 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. SOC2A_U14 Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SOC2A_K03 Praca dyplomowa
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. SOC2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. - - - - - - - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U004 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Idea seminarium/proseminarium jest wspólna praca nad jakimś tematem łączącym uczestników. Członkowie seminarium samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu. Oczywiście wcześniej dyskutują nad zaproponowanymi tematami wystąpień wykazując się posiadaną wiedzą. Wniosek z tego jest oczywisty: zajęcia są obowiązkowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

prezentacja fragmentów własnych badań

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa- zaliczenie seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Informacje dodatkowe:

W celu terminowego ukończenia studiów konieczne jest przestrzeganie harmonogramu prac.
Przedmiot należy do grupy modułów angażujących studentów do udziału w działalności naukowej.